Recenzijos [2625-2636] Spausdinti
2625. Rabikauskas, Paulius. Dokumentai iš Vilniaus universiteto istorijos // 1982.
- Nr.l. - P.73-76. - Rec. kn.: Academia et Universitas Vilnensis / Red. komis.: J.Kubilius (pirm.) ir kt. - V.: Mokslas, 1979. - 76 p., 11 iliustr. lap.

2626. Šapoka, A[dolfas]. Dvi knygos apie Vilniaus universitetą // 1957. - Nr.6. -P.278-279. - Rec. kn.: Biržiška, Mykolas. Senasis Vilniaus universitetas: Vardų ir veikalų atranka. - 2-asis leid. - London: Nida, 1955. - 178 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.ll). - Bibliogr.: p.153-155. - Pavardžių r-klė: p.156-176.

2627. Musteikis, Antanas. Tautinis auklėjimas šeimoje // 1954. - Nr.10. - P.470. -Rec. kn.: Čižiūnas, Vaclovas. Tautinis auklėjimas šeimoje: Trumpa taut. auklėjimo vadovas lietuv. šeimai išeivijoje. - Memmingen: VLIKo Lietuvybės išlaikymo tarnyba, 1953.-224 p.

2628. Kojelis, Juozas. Moksleivių metraštis // 1966. - Nr.3. - P.143-144. - Rec. kn.: Daigeliai: Moksleivių metraštis 1964-65 ir Čikagos aukšt.lituanistikos m-klos 15 m. veiklos apžvalga / Red. Juozas Masilionis. - Chicago: M-klos tėvų k-tas, 1965.
- 248 p.: iliustr.

2629. Galvenis V. Nauja dovanėlė lietuviškai šeimai // 1964. - Nr.9. - P.421-422.
- Rec. kn.: Dambriūnas, Leonardas. Lietuviškas auklėjimas šeimoje. - Čikaga: JAV LB Kultūros fondas, 1964. - 35 p. - (JAV LB Kultūros fondo leid.; Nr.l 3). - Bibliogr.: p.31-35.

2630. Gimbutienė, Elena, agr. Žemės ūkio švietimas Lietuvoje // 1968. - Nr.3. -P.l39-140. - Rec. kn.: Dauparas, Juozas. Žemės ūkio švietimas: Studija. D.1,2. -Chicago: Aut. leid., 1966. - D.l. - 120 p.: iliustr.; D.2. - 121-287 p.: iliustr. - Bibliogr.: p.279-281.

2631. Musteikis, Antanas. Dienos tarp dangoraižių // 1959. - Nr.2. - P.84-86. -Rec. kn.: Dienos tarp dagoraižių: Studentijos jubiliej. leid. / Red. I.Čepėnaitė, T.Remeikis, J.Šapkus, J.Šoliūnas. - Chicago: Liet. studentų s-ga JAV, 1957. - 112 p.: iliustr.

2632. [Girnius, Juozas]. Sugrįžus į DP meto mokyklas // 1971. - Nr.6. - P.286-287. - Parašas: J.G. - Rec. kn.: Lietuvių švietimas Vokietijoje: Vaikų darželių, prad. m-klų, progimnazijų, gimnazijų, spec. m-klų ir kursų, veikusių 1944-1950 m., apžvalgos / Red. Vincentas Liulevičius. - Chicago: Kultūrai remti d-ja, 1969. - 639 p.: iliustr., žml.

2633. Lietuvos universitetas // 1973. - Nr.l. - P.44-46. - Rec. kn.: Lietuvos
universitetas, 1579-1803-1922: Str. rink. / Red. Pranas Čepėnas. - Chicago: Liet. profesorių s-ga Amerikoje, 1972. - XVI, 896 p.: iliustr. - Mokslo personalo spaudinių bibliogr. 1922-1944 / Sudarė Povilas Dilys: p.785-816. - Vardynas: p.851-894.

2634. Šerkšnas, Antanas. Vak. Europos ir JAV auklėjimas // 1959. - Nr.4. -P.l84-185. - Rec. kn.: Maldeikis, Antanas. Vakarų Europos ir Jungtinių Amerikos
Valstybių auklėjimas: Ped. principų palyginimas. - Chicago: Sūduvos knygų klubas, 1958. - 224 p. - Bibliogr.: p.213-223.

2635. Baltinis, A[ndrius]. Jaunystės maršas // 1956. - Nr.9. - P.419-420. - Rec. kn.: Sušinskas, Alfonsas. Jaunystės maršas: Knyga jauniesiems jaunuoju gyvenimo keliu. - 2-asis, patais, ir papild. / Virš. ir apl. Ados Korsakaitės. - Brooklyn, N.Y.: B.I., 1956. - 260 p.

2636. Šapoka, A[dolfas]. Dvi knygos apie Vilniaus universitetą // 1957. - Nr.6. -P.278-279. - Rec. kn.: Vladimirovas, Levas ir kt. Vilniaus universitetas / L.Vladimirovas, KJablonskis, JJurginis, J.Bulavas. - V.: Valst. polit. ir moksl. lit. 1-kla, 1956. - 112 p.