TURINYS Spausdinti
JuozasGirnius — Šiandieninė demokratijos krizės prasmė .................................................. 241
Vincas Kazokas — Apleistas avilys (eilėraštis) .................................................................... 247
Jonas Grinius — Rašytojo laisvė ir įsipareigojimai .............................................................. 248
Paulius Jurkus — Sidabrinė lazda, Karalienė, Motinai (eilėraščiai) ................................... 255
A. Vaičaitis — Adomas Galdikas .......................................................................................... 256
Pranas Pranokus — Žmogus ir arklys (novelė) ..................................................................... 258
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Mūsų literatūros kasdienybė keturi šimtaisiais metais
po Mažvydo .............................................................................................................................. 260

Gabriele D'Annunzio — Lietus ant pinijų (eilėraštis, vertė J. Mekas) ................................ 263
A. — Rodinas ........................................................................................................................... 264
Ged. Galvanauskas — Europos taikos konferencijos ........................................................... 266
Giovani Papini — Popiežiaus Celestino VI laiškai žmonėms (vertė Dr. Petras Mačiulis)... 272
Medardas Bavarskas — * * * — (eilėraštis) ......................................................................... 276

KŪRYBOS PASAULY
Zenonas Ivinskis — Dr. K. Griniaus „Atsiminimai ir Mintys“ ............................................ 277
J. Miliušis — Tremties poetas priešais pasaulį .................................................................... 281
D. M. J. — Vyt Alanto „Dramos Veikalai“ .......................................................................... 282
Ant. Maceina — Ginčas dėl liberalizmo ................................................................................ 284
Dm. Jesaitytė — Kolegos, susimąstykim ............................................................................. 287

DAILĖS DARBAI
Adomas Galdikas — Žemaičių kapinės (spalvota klišė nenumeruotam lape)

August Rodin — Skausmas (viršelių pirmame puslapyje)
Vyt. Kasiulis — Piešinys (viršelių ketvirtame puslapyje)
Adomas Galdikas — Gimtasis kraštas ........................................................................... 245
Adomas Galdikas — Palangos pajūry ........................................................................... 256

T. Zikaras — Kompozicija .......................................................................................... 263

August Rodin — Balzacas ........................................................................................... 264

August Rodin — Mąstytojas ........................................................................................ 265