Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1976 METŲ TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
GROŽINĖ LITERATŪRA
Andriekus L. — Eilėraščiai ........................... 361
Asyžietis Pranciškus šv. — Sesers saulės arba su-
tvėrimų giesmė (vertė St. Santvaras) ................. 353
Bradūnas K. — Eilėraščiai ............................ 400
Dumčius Alg. — Eilėraščiai ........................... 257
Pr. D. Girdžius — Lin-Yutangui ....................... 468
Girniuvienė Mirga — Eilėraščiai ...................... 24
Gliaudą J. — Vaidilos už kapinių ..................... 416
Grigaitytė K. — Eilėraščiai '. ....................... 301
Jankus J. — Tupu-tu-tupu (Ištrauka iš "Severiuko") ... 172
Mazalaitė N. — Atlantis (Ištrauka iš knygos) ......... 75
Mazalaitė N. — Darbai ................................ 370
Montale Eug. — Eilėraščiai (vertė St. Žilys) ......... 124
Montale Eug. — Dinard peteliškė (vertė B. Cipli-
jauskaitė) ........................................... 272
Rannit Al. — Autografas, du estiški eilėraščiai (vertė
Br. Raila) ........................................... 64
Saulaitytė M. — Nida (eil.) .......................... 9
Spalis R. — Ponia Gledhill ........................... 302
Šlaitas Vl. — Eilėraščiai ............................ 449
Švabaitė J. — Tėvynė (eil.) .......................... 200
Šv. Pranciškaus Taikos malda ......................... 372
Tulauskaitė G. — Eilėraščiai ......................... 58
Tulys Ant. — Dovydas ................................. 267
Vaičaitis Pr. — Eilėraščiai .......................... 296
Vaičiulaitis Ant. — Tarp šieno pradalgių ............. 127
Vaičiulaitis Ant. — Eilėraščiai ...................... 250
Visvydas Pr. — Eilėraščiai ........................... 150
Zomdega Aina — Gunčiui Zariniui (eil., iš latvių
kalbos vertė H. Nagys) ............................... 415

STRAIPSNIAI
Ciplijauskaitė B. — Eugenio Montale, Nobelio
premijos laureatas ................................... 116
Dargis L. — "Popramoninės visuomenės" D. Bellio
analizė .............................................. 202
Dostojevskaja G. Anna — Iš Annos Dostojevskajos
"Atsiminimų" ......................................... 212
Gerutis A. dr. — Kybartų aktai ....................... 164
Gidžiūnas V., OFM — Jurgis Ambraziejus Pabrėža
— Šv. Pranciškaus dvasios sūnus ...................... 362
Girnius Ant. — Žemės pavidalas ir dydis .............. 441
Girniuvienė M. — Fizikas W. Heisenbergas apie
pozityvizmą, metafiziką ir religiją .................. 253
Grinius J. dr. — Mėginimas nuvertinti V. Mykolai-
čio-Putino kūrybą .................................... 66
Jakubėnas Vl. — Trys originalios operos .............. 314
Jucaitis Pr. — Evoliucija, transformizmas ir Teil-
hard de Chardin gamtamokslio šviesoje ................ 258
Juodeika Vl. — Bolševizmo kaina ...................... 49
Kavaliūnaitė J. — Kai kurie XVIII amžiaus pran-
cūzų romano dvasios aspektai ......................... 158
Klimas Ant. — Tauta ir nacija ........................ 60
Lapė Pr. — Tarnaujantis menas ........................ 53
Lozoraitis St. — Kelios pastabos Lenkijos ultima-
tumo klausimu ........................................ 251
Maceina Ant. — Žmogiškosios netikrybės šventasis ..... 338
Matulis C. A. — Kalbos vaidmuo psichiatrijoje ........ 395
Navickas L. J. — Meilės filosofas Max Scheler ........ 97
Nemickas Br. — Helsinkio susitarimų teisinė pri-
gimtis ............................................... 1
Orintaitė P. — Pranas Dielininkaitis Naumiestyje ..... 385
Paškus Ant. — Vakarų dvasinis lūžis .................. 289
Povilaitis Br. — Mūsų fizinė aplinka ................. 152
Raštikis St. — Sukilimas Lietuvos suverenumui at-
statyti .............................................. 450
Rėklaitis P. dr. — Antanas Tamošius Bukota — lietuvis filosofas Paryžiuje, miręs prieš šimtą
metų ................................................. 459
Rimšelis Vikt., MIC — Žvilgsnis į Lietuvos bažny-
tinės provincijos įkūrimo vertę ...................... 193
Rubšys L. Ant. — Vilties teologija: eschatologinė
Dievo karalystė ............................. 241, 297, 402
Sužiedėlis S. — Mažesnieji Broliai ir Lietuva ........ 354
Šimkus Alg. — Juodojo laivo priesaika gintaro že-
mei ................................................... 318
Šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei ...................... 337
Vaitiekūnas Vyt. — Politika 1975 metais ............... 25
Vitėnas J. — Jo kapas nežinomas (Julijono Bū-
tėno 25 m. žuvimo sukakties proga) .................... 145
Vytenis P. — Juozas Lukša ............................. 433
Zaikauskas J. — Lietuvos baletui 50 metų .... ......... 107
1975 metai ............................................ 10

KNYGOS
Baranauskas Alb. : Rudenys ir pavasariai — V.
Kulbokas .............................................. 428
Cinzas E d.: Raudonojo arklio vasara — K. Keblys ...... 230
Ciplijauskaitė B.: Veikalas apie Baroją (ispanų
k.) — D. Kučėnienė .................................... 44
Daumantas J.: Kovotojai už laisvę (anglų k.) — L.
Ramelis ............................................... 429
Gidžiūnas V., OFM: Pranciškonai Lietuvoje (lo-
tynų k.) — Ant. Kučas ................................. 380
Jucevičius F.: Menas spalvų ir formų žaisme — S.
Goštautas ............................................. 92
Juciūtė El.: Pėdos mirties zonoje — Alaušius .... ..... 382
Jurgėla P.: Lietuviškoji skautija — J. Gimbutas ....... 234
Kairys A.: Trys komedijos — Dr. J. Grinius .... ....... 476
Kavaliūnas Vac: Hestera — V. Kulbokas ................. 233
Kučas Ant. dr.: Amerikos lietuvių istorija anglų
kalba — Tėv. V. Gidžiūnas, OFM ........................ 190
Liulevičius V. (red.): Lietuvių tautos ir valstybės
istorija I-II d. — S. Kondratienė ..................... 96
Maceina Ant.: Krikščionis pasaulyje: pasauliškio
vaidmuo išganymo istorijoje — A. Liulevičienė ......... 135
Maldeikis P.: Mykolas Krupavičius — Alaušius ... ...... 334
Marvan J.: Lituanistinė studija (anglų k.)— W. R.
Schmalstieg ........................................... 285
Matulionis J.: Neramios dienos — J. G ................. 430
Požėla Vl.: Jaunystės atsiminimai — Alaušius ... ...... 477
Radžius A.: Baltas mėnulio miestas — L. Žitke-
vičius ................................................ 44
Rūgytė A.: Švėkšna — S. A. Girnius .................... 238
Švabaitė - Gylienė J.: Gabriuko užrašai, I d. —
V. Kulbokas ........................................... 236
* * ^ Poezijos pavasaris — Pr. Visvydas ... ........... 45

IŠ MINTIES IR GYVENIMO SAUSIS
Dviejų šimtų metų jubiliejus (vysk. J. Rausch kalba)
— 34; Z. Ramonas — Geriausieji mus palieka (kun. dr. Baltinį atsisveikinant) — 36; Vacius Prižgintas — Kun. dr. Andriaus Baltinio raštų sąrašas — 38; Pranas Puronas — Gėlės pilis prie Mituvos — 40; A. Radžius — Rankos paspaudimas erdvėj — 41; Mūsų buityje — 41.

VASARIS
J. Vaišnora, MIC — Pirmoji šventoji amerikietė — 81; L. Dambriūnas — Pranas Skardžius — 84; J. Kojelis — Kongresinės rezoliucijos — 87; J. Slavėnas
— Australijos Lietuvių Katalikų Federacijai 20 metų
— 89; Mūsų buityje — 90.

KOVAS
Dr. J. Labutis — Jos reikšmę pripažįsta priešai ir draugai (Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos ketvirtmetis)
— 130; T. Valius — H. J. Žmuidzinienės tapybos paroda — 131; Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės (Stankaitytės, Baro, Vaznelio, Pomeran-caitės, Mazurkevich, Linkevičiūtės, Prapuolenio, Cibo koncertai) — 132. Mūsų buityje — 132.

BALANDIS
K. Ž. — Petro Juodelio gruoblėtas gyvenimo kelias pasibaigė — 183; B. Ciplijauskaitė — Lietuviški paukščiukai ir moderniškas braižas — Antano Tamošaičio kūrybinis pasaulis — 184; Algis Šimkus — Chicagos
"Dainavos" ansamblio "Pamario pasaka" — 188; Mūsų buityje — 188.

GEGUŽĖ
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje (III-jo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso apybraižos) — 223; Vytautas P. Zubas — Hamiltono sidabriniai sukaktuvininkai: "Aukuras" ir "Gyvataras" — 226; Mūsų buityje — 229.

BIRŽELIS
Leonardas Andriekus — Adomo Galdiko lietuvių dailės galerija — 273; Viktoras Vizgirda — Stovime prieš skaudžią realybę — 275; Vytautas Rastonis — Žvilgsnis į Izidoriaus Vasyliūno asmenį ir kūrybą — 277; A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje — 279; Algis Šimkus — Iš Chicagos muzikinės padangės: A. Kuprevičiaus rečitalis, Kontroversiško minėjimo neginčytinai iškili simfoninė programa — 281; A. Radžius — Liepos ketvirtoji Marse — 282; Mūsų buityje — 284.

RUGSĖJIS
J. Pakalnis — Lietuva sukilo prieš 35 metus — 35; Leonardas Andriekus — 41 Tarptautinis eucharistinis kongresas — 323; Alina Staknienė — Penktoji Pabaltijo studijų konferencija — 325; A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje — 329; Leonardas Andriekus — Jis atvėrė senovės buities gelmę (Dail. Viktoro Petravičiaus 70 m. amžiaus sukakčiai) — 331; Mūsų buityje — 333.

SPALIS
Dr. J. Labutis — Valstybė ir Bažnyčia šiandien Lietuvoje ir Lenkijoje — 373; L. A. — Pranciškoniškos sukaktys — 374; A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje — 375; A. Skrupskelienė — Aldona Ere-taitė — 377; S. M. — Jurašo debiutas ir teatrinės perspektyvos — 378; Mūsų buityje — 379.

LAPKRITIS
Stasys Barzdukas — Leonardui Dambriūnui 70 metų — 419; Juozas Prunskis — Penktoji laisvojo pasaulio lietuvių šokių šventė — 422; Mūsų buityje — 424.

GRUODIS
L. A. — Nobelio premijos laureatai — vieni amerikiečiai — 469, Leonardas Andriekus — Lietuvių Rašytojų Draugija 30 metų tremty — 470; Tėv. P. Barius, OFM — Įspūdžiai iš Amerikos Lietuvių R. Katalikų Kunigų Vienybės seimo — 471; A. Radžius — Vikingas Marse — 473; Mūsų buityje — 474.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai