"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR REMĖJAI Spausdinti
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
Algirdas Tiškus, Buffalo Grove, III; kun. Vyt. Zakaras, Cushing, Okla.; kun. dr. Stasys Valiušaitis, Brooklyn, N. Y.; Vytautas A. Dambrava, Springfield, Va.; Kleopas Dalinda, Prisikėlimo parapijos biblioteka, Toronto, Ont., Canada.

"AIDŲ" RĖMĖJAI
Juozas Namikas, Julius Pakalka, Juozas žadeikis, Chicago, III.; Ona Lukoševičiūtė, Woodhaven, N. Y.; Jonas Mulokas, Forest Hill, Vic, Australia.