ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Petronėlė Orintaitė: DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI. Romanas, I t. 171 p., II t. 173 p. Išleido Nidos Knygų Klubas, Londonas, 1962 m. Tomo kaina 1 dol.

Alf. Vambutas: TRYS SAKALAI. Pasakos ir padavimai. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Čikaga, 1962. 1961. Kaina $2.00

Jonas Grinius: GULBĖS GIESMĖ, šešių veiksmų istoriška drama. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1982 m. 222 p. Kaina $3.00.

Alė Rūta: PRIESAIKA. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1962 m. 309 p. Kaina $3.25

Algirdas Gustaitis, ALGIS TRA-KYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. Nutikimai Lietuvos kaime. (JJ dalis: Užpuola bitės). Dailininkas Vytautas Stasiūnaitis. Didelio formato, gerame popieriuje, spalvotas leidinys. Išleido "Lietuvių Dienos", 4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif., 1962. $2.

ARENA, nr. 6, 1962 m. kovo mėnuo. Leidžia P. E. N. Centre for Whriters in Exile, 8 Engliston Rd., London, S.W. 15, 96 p.

MŪSŲ VAIKAS, A. L. Montessori Draugijos žiniaraštis. Čikaga, 1962 m. 44 p.

ATGARSIAI, Nr. 10. Venecuelos Lietuvių Savišalpos Bendruomenės dvimėnesinis leidinys. Caracas, 1962.

KELIAS. Nr. 2, 1962 m. Lietuvių evangelikų žurnalas. Redakcija: dr. K. Gudaitis, kun. J. Pauperas, kun. P. Dagys. Čikaga.

KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biuletenis. Red. A. Ružancovas. Nr. 1 ir 2 (126-127), Danville, 111.

LITUANUS, anglų kalba Lietuvių Studentų Sąjungos žurnalas. Redakciją sudaro: A. Mickevičius, G. Gedvilą, V. Gegevičius, L. Petrauskas, S. Radvila, T. Remeikis, D. Audėnai-tė, Z.
Dudėnienė. Redakcijos adresas: P. O. Box 9318, Chicago 90, 111. Administracijos adresas: 910 Willough-by Ave., Brooklyn 21, N. Y. Žurnalas spausdinamas Darbininko spaustuvėje. Technikinis redaktorius K. čerkeliūnas. Visam darbui vadovauja dr. Vyt. Vygantas, šiame numery (1-2) rašo: Vaclovas Biržiška — Provizorinės valdžios Lietuvos istorijoje; Stasys Daunys — Rezistencijos išsivystymas ir tautos sukilimas prieš Sovietų valdžią Lietuvoje 1940-1941; Stasys Raštikis — Lietuvos provizorinės valdžios santykiai su vokiečių autoritetais; Algimantas P.
Gureckas — Tautos pasipriešinimas vokiečių okupacijos metu Lietuvoje; Tomas Remeikis — Ginkluota kova prieš Lietuvos sovietinimą po 1944 m.; dokumentinė medžiaga liečianti lietuvių rezistencinį sąjūdį prieš totalitarizmą 1940-1960 m.

RINKTINĖ Nr. 11. Nidos leidinys, 1962 m.

LITHUANIA. Geography, History, Culture, Economy. 16 nenumeruotų puslapių. Išleido Lietuvių Bendruomenės Čikagos apygardos valdyba, 1962 m.

Antanas Tamošaitis: DAILĖS PARODA, rugs. 22-30 d. 1962. Čiurlionio galerija Čikagoj. H. Nagio straipsnis apie A. Tamošaičio kūrybą ir iliustracijos. Biografinės žinios.