"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR "AIDŲ" RĖMĖJAI Spausdinti

"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
Pranas Averka, So. Boston, Mass.; Juozas Jusys, Worcester, Mass.; kun. Alf. Glevec-kas, Albany, N.Y.; kun. dr. A. Norius, Brooklyn, N.Y.; Kl. Kuprėnas, Ossining, N.Y.; Vanda Bagdienė, Rego Park, N. Y.; dr. A. Baltrukėnas, Akron, Ohio; kun. Vyt. Zakarauskas, Cushing, Okla.; Vyt. Rastonis, Providence, R.I.; dr. J. Mališka, Montreal, Que., Canada; dr. J. Sungaila, Toronto, Ont., Canada; dr. B. Znotinas, Gulph, Ont., Canada; Vincas Baronas, Caracas, Venezuela, S.A.


"AIDŲ" RĖMĖJAI
Alg. Vedeckas, Stamford, Conn.; Andrius Bridžius, Cleveland, Ohio; J. Kezinaitis, Hamilton, Ont., Canada.
"Aidų" administracija visiems nuoširdžiai dėkoja.