Turinys Spausdinti
Antanas  Musteikis — Komunistinio imperializmo šaknys ...................... 49
Faustas   Kirša — Pelenai (tretieji, pirmoji giesme) ................................. 58
Zenonas   Ivinskis — Prelatas Kazimieras Šaulys     ................................ 61
Algis Žilvytis — Tremtinio tėviškės psalmė .............................................. 67
Julius  Kaupas — Sugrįžimas į vaikystės miestelį     ................................ 63
Prof. Viktoras   Biržiška — Matematika .................................................. 74
J. Blekaitis — M M M, Andrius (eil.) ....................................................... 83
N. N. — Kelyje į Červenę .......................................................................... 84

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
Stasys Santvaras — Jonas Aistis sesers buities kryžkelėse ................... 85

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Aistis — Naujosios poezijos antologija "žemė" .................................... 89
S. — žmonės ir žvėrys ................................................................................. 90
Ben. Babrauskas — Aloyzo Barono "Debesys plaukia pažemiu" ........... 91
Kun. K. Mažutis — Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijos darbai .... 93
P. J. — "Eglutės" vienerių metų komplektą pavarčius ............................ 93

MENAS
P. Jurkus — Anastazijos Tamošaitienės audiniai ..................................... 94

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J.  Pikūnas — Kelias į socialinės problemos sprendimą .......................... 95

ILIUSTRACIJOS
šis numeris iliustruotas   Anastazijos  Tamošaitienės  darbais:
Lietuvos laukuose (kilimas)      viršelių 1 psl.
Joninių  naktis   (kilimas)        51
Patiesiamasis kilimas     55
Sekminės Lietuvoje      65
Pirmosios Kalėdos Kanadoje (kilimas)      71
Pirštinės suvalkiečių krašto motyvais      75
Pirštinės Vilniaus krašto motyvais      78
T. Valius — F. Kiršos "Pelenų" vinjetė      58
Prel. K. šaulys (nuotrauka)        62
J. Aistis (nuotrauka)      86
Stasys Yla (nuotrauka)      90
A. Baronas (nuotrauka)      92

February, 1952

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August. by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.: single copy 50c; Canada $5.50, single copy 55c:  Foreign S6.00.
Entered as second class matter at Kennebunk Port, Maine.   Office of publicatton  KenneounK Port,  Maine.   Application for additional  entry  pending  at  Brooklyn.  N. Y.