Skelbimai ir leidėjai Spausdinti
Moderniškas iliustruotas lietuvių magazinas,
kuris paveikslais pavaizduoja pasaulio lietuvių gyvenimą.
Kiekviename numeryje telpa apie 40 aktualių nuotraukų.
Prisiuntus adresą, vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai.
Metinė prenumerata $3.00 bet kuriame krašte.
Adr.: 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.
 
DARBININKAS   IŠEINA  DU  KARTU SAVAITĖJE
Jis sklinda plačiai ne tik Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje, bet ir kituose užjūrio kraštuose. Subūręs daug bendradarbių, jis puoselėja pirmoje vietoje lietuviškus reikalus, duoda plačias lietuviškų kolonijų korespondencijas, svarsto tarptautinės politikos, kultūros ir religijos klausimus. DARBININKAS turi kūrybos, moterų, jaunimo, sporto ir kitus skyrius. DARBININKAS eina 36 metus. Nuo praėjusių metų yra sujungtas su buvusiais * 'Amerikos" ir "Lietuvių Žinių" savaitraščiais.

Prenumerata metams:
JAV          $5.00
Brooklyne, N. Y.      $5.50
Kanadoje         $5.50
Užsienyje         $5.50
Pusmečiui          $3.00
Susipažinimui siunčiama dvi savaites nemokamai.
Užsakymus su pinigais siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushwick Ave.,    Brooklyn 21, N. Y.

DRAUGAS — GERIAUSIAI INFORMUOTAS DIENRAŠTIS
Jis turi savo korespondentus daugelyje kraštų ir didesniuose užsienio politikos centruose ir plačiai informuoja apie viso pasaulio lietuvius, gyvenimą pavergtoje Lietuvoje. Mokslo, meno literatūros, architektūros klausimais sutelkęs specialistus ir šeštadieniais išleidžia kultūros priedą. DRAUGAS turi lietuvių kalbos, sveikatos, teisės patarėjo, statybos, moterų ir sporto skyrius. Šiuo metu DRAUGAS yra pigiausias lietuvių dienraštis.
DRAUGO prenumerata: Chicagoje ir Cicero:
metams    1  m.   3 mėn.    1 mėn.
$9.00   $5.00   $2.75    $1.25
Kitur JAV ir Kanadoje:
$6.00   $4.50   $2.50    $1.00
Užsienyje:
$11.00   S5.50   $3.00    $1.35
Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGĄ S, 2334 So. Oakley Ave..       Chicago 8, 111.
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis     •    
Meninė  priežiūra —  Telesforas  Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Redakcijos adresas: Ant. Vaičiulaitis, 85-64 144th St.. Jamaica 2. N. Y. Dailininko   adresas: Tel. Valius, 84 Pine Crest Rd.. Toronto. Ont_ Canada Administracijos   adresas:  AIDAI,  Kennebunk  Port, Maine

MALONUS LIETUVI,
besirūpindamas savo tautos likimu, skaityk, platink ir palaikyk kultūros žurnalą

AIDUS

AIDAI savo puslapiuose atskleidžia religijos, mokslo, meno ir literatūros turtus;
AIDAI puoselėja lietuvišką kultūrą ir telkia aplink save žymiausias mūsų tautos pajėgas;
AIDAI gvildena visuomeninius klausimus, vertina naujus veikalus ir tiesia kelius į vieningą tautos gelbėjimo žygį.
*

AIDAI
yra žiburys šių dienų klaikumoje,
todėl 1952 metais
tegul šviečia jie kiekvieno lietuvio inteligento
pastogėje!


PRENUMERATOS KAINA: JAV ir Pietų Amerikoje 5 doleriai.
Kanadoje — 5.50 (kanadiški 6 doleriai). Kituose kraštuose — 6 doleriai.
Paskiras numeris: JAV — 50 centų, kitur — 55 centai.

ADMINISTRACIJOS ADRESAS: AIDAI, Kennebunk Port, Maine