ATSIŲSTA PAMINĖTI: Spausdinti
Nele Mazalaitė: GINTARINIAI VARTAI. Išleido LKSD knygos klubas. Chicago, 1952 m. 248 p. Kaina 2 dol.
R. Spalis: DIDŽIOSIOS ATGAILOS. Novelės. Išleido Tremtis, 1952 m., 352 p.
GABIJA, trimėnesinis literatūros žurnalas Nr. 2. Red. Stepas Zobars-kas. 96 psl., kaina 1 dol. Dalyvauja 20 autorių. Adresas: Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.