TURINYS Spausdinti
Visiems skaitytojams, bendradarbiams ir platintojams linkime
džiaugsmingų Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų.
AIDŲ Leidėjai, Redakcija ir Administracija


Antanas   Maceina — Marijos apmąstymas .......................................................... 433
Pijaus XII malda į Švč. Panelę Mariją  ................................................................... 437
Kan. M. Vaitkus — Juozas Albinas Herbačiauskas .............................................. 443
L. A.   Herbačiauskas — Erdvės balsai (eil.) ......................................................... 445
Kazys   Bradūnas — Kalėdų saulė, Prarastasisrojus,
Didysis Penktadienis, Velyknaktis (eil.) ................................................................  449

M.   Gimbutienė — Paleolito menas ....................................................................... 450
J.   Augustaitytė-Vaičiūnienė — Drebulė, Audra sode,
Diena rūsti, Lietuvaitės gimimas Rudenio giedra (eil.) ......................................... 455

Jonas   Jasaitis — Federalizmas ir imperializmas Europoje ................................. 455
El. Vasiliūnienė — Materialistinės pasaulėžiūros laidai lietuvių pedagogikoje .. 460

KŪRYBOS     PASAULYJE
LITERATŪRA
Juozas   Lingis — Buities vaizdavimo tradicijos atgimimas suomių literatūroje .. 465
Aug. R.    — Česlovas Grincevičius: Vidurnakčio vargonai ................................. 466
Juozas   Kralikauskas — A. Rinkūnas: Kregždutė ............................................... 466

RELIGINIS GYVENIMAS
Vysk. V. Brizgys — Dievo ir tėvynės reikalais ..................................................... 469
J. Sav. — "Dievo parašiutininkai" Prancūzijoje .................................................... 469

MENAS
Izidorius Vasiliūnas — Prokofjevas ........................................................................ 471

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vysk.   V.   Brizgys — Ateitininkų ir politikos klausimu ....................................... 474
PASTABOS: J. B. — Amerikos lietuvių ketvirtasis kongreras — 475..
Marija Gimbutienė — Konferencija ir leidinys Pabaltijo archeologijai — 475.
Jonas Aistis — Lietuvių enciklopedija — 476.
ĮVYKIAI ..................................................................................................................  477

1953 metų turinys ..................................................................................................... 478

ILIUSTRACIJOS
Coreggio — Kalėdų naktj (detalė)     viršelių 1 psl.
EI   G r e c o — Marijos vainikavimas        435
Romas   Viesulas — Kristaus gimimas (litografija)   ...   438
J. A. Herbačiausko nuotrauka        445
Vytautas   Kašubą — Politinis kalinys        447
M.   Katiliūtė — Motin?.        -   443
Telesforas   Valius — Vinjetė        449
Paleolitinio meno pavyzdžiai      450-453
Ludolfs   Liberts — Venecija        462
M.    K.   Čiurlionis — Jautis iš Zodiako cikl,     451

DECEMBER,   1953
AIDAI-ECHOES. cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port. Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.: single copy 50c: Canada $5.25. single copy 55c: Foreign $6.00.—Entered as second class matter at the, post office at Kennebunk Port. Maine. February 7. 1950. under the act of March 3, 187». Additional entrv at  Brooklyn.  N.  Y.