TURINYS Spausdinti
M. Krupavičius — Vasario šešioliktoji ............................................................................................... 49
Kleofas Jurgelionis — Smūtkeliui, Versmė ir upeliukas, Rondeau, Naujakurių naujakuriai, Matau,  Giedra ir sopulys, Ateik (eil.)    ............................................................................................................ 52
Benys Babrauskas — Kleofas Jurgelionis — nepažintas poetas, nesuprastas žmogus ................... 53
P. Daugintis, S. J. — Korporatyvizmo paveikslai ............................................................................... 62
Dvi albanų liaudies dainos (vertė J. Aistis) ......................................................................................... 67
Vitalija Bogutaitė — Dabartis, Liūdesys, Atsisveikinimas, Alkanieji, Susitikimas (eil.) ................. 69
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių sovietinės literatūros pobūdis ............................................................ 70
Kan. Mykolas Vaitkus — Mistiniame sode ....................................................................................... 78

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Al. Baronas — Mylėkime ir nedažytą ................................................................................................. 84

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jurgis Blekaitis — Naujas Radauskas (Henrikas Radauskas: žiemos daina, eil.) .......................... 86
J. Grinius — Nelės Mazalaitės "Negestis" ....................................................................................... 89

MENAS
L. Andriekus — Adomo Galdiko kūrybos kelias ................................................................................ 91

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — JAV Liet. Bendruomenė įžengė į naują laikotarpį ..................................................... 93
L. A. — Dvi sukaktys — dvi premijos ................................................................................................ 95

ĮVYKIAI    ............................................................................................................................................ 96

ILIUSTRACIJOS
Adomas Galdikas — Gėlės ir vaisiai .................................... viršelių 1 psl.
Kleofo Jurgelionio nuotrauka .............................................................. 51
Adomas Galdikas  — Mėlynieji kalnai ................................................ 55
Adomas Galdikas — Sodyba ............................................................. 58
Dagys — Kryžiaus kelio stotys ........................................................... 56
Stogo papuošalas ............................................................................... 61
A. Tamošaitienė —  Knygnešiai ......................................................... 72
L. Vilimas — Sopulingosios simbolika ................................................ 75
Jonas Mulokas — E. St. Louis liet. parap. bažnyčios projektas ........... 77
Kan. Mykolo Vaitkaus nuotrauka ...................................................... 79
Pranas Lapė — Vilniaus gatvelė ......................................................... 81
Koplytstulpio  viršūnėlė ...................................................................... 83
Henriko Radausko nuotrauka ............................................................. 87
Nelės Mazalaitės nuotrauka (V. Maželis) ............................................ 90
Adomo Galdiko parodos atidarymas .................................................. 92

FEBRUARY, 1956

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunkport, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.