ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Henrikas Radauskas: ŽIEMOS DAINA. Eilėraščiai. Chicago MCMLV. Išleido Vytautas Saulius. Tiražas 500 egzempliorių. 80 psl. Kaina 3 doleriai. Leidėjo adresas: 704 North State Street, Chicago 10, 111.

Kazys Bradūnas: DEVYNIOS BALADĖS. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1955. 141 psl. Kaina $2.00.

Liūne Sutema: TEBŪNIE TARYTUM PASAKOJ. Išleido Terra. Chicago, 1955. 54 p.

Jurgis Gliaudą: RAIDŽIŲ PASĖLIAI. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1955. 311 p. Kaina $3.00.

Anatolijus Kairys: LAISVĖS MEDIS. 4 veiksmų istorinė pjesė. Išleido Nemunas. Chicago, 1955. Kaina $1.00.

Juozas švaistas: KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. Išleido "Bendrija", VVeinheim, 1955 m., 296 psl.

Jurgis Jankus; SENASIS KAREIVIS MATATUTIS. Pasakojimas apie nepaprastą žemaitį, kuris daug nuostabių dalykų padare, tik nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo padaryti. Išleido Terra, Chicago, 1955. 239 p.

P. Abelkls: ATLAIDŲ PAVĖSY, romanas. Išleido "Trijų tulpių" knygų leidykla. Tecnikinė priežiūra "Tremties" leidyklos. 1955 m., 468 p. Kieti viršeliai.

DU GAIDELIAI. Spaudai paruošė ir išleido Toronto skautai-vyčiai.