TURINYS Spausdinti
Vytautas Vardys — Rezistencija Lietuvoje po antrojo pasaulinio karo .................... 65
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai .............................................................................. 74
Dail. Antanas Tamošaitis gyvenime, liaudies meno veikloje ir dailės
kūryboje. Pokalbis su dailininku .................................................................................. 76

Liudas Dovydėnas — Veidrodėlis ............................................................................... 86
Dr. Juozas Meškauskas — Medicina senovės Lietuvoje ir vėlesniais laikais ........ 95
Vytautas Vaitiekūnas — Politika dešimtmečių sąvartoje ........................................ 101
Andrei Sacharov — Liberalioji Vakaru inteligentija, jos iliuzijos ir atsakomybė .... 107

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Rimvydas Gilvainis — Dr. V. Bieliausko įspūdžiai apie psichinių ligo-
ninių priežiūrą Lietuvoje. Vertinimas ......................................................................... 111

Vytautas Bieliauskas — Mačiau ten tik tai, kas man buvo leidžiama.
Atsakymas .................................................................................................................. 113

Lietuvis valdininkas tėvynėje. Tomo Venclovos paskaitos santrauka ................... 114
L. Andriekus — Šių metų Vasario 16-oji .................................................................. 115
al —Jurašas Brodvėjuje: postskriptas ...................................................................... 117
Isolda I. Poželaitė-Davis — Australijos dailininkų pomirtinė meno paroda ............ 118
Mūsų buityje ............................................................................................................... 120
Popiežius Jonas Paulius II prabilo lietuviškai ........................................................... 121
J. V. —Lenkijos jaunimo rūpesčiai ............................................................................ 122
Meila Kairiukštytė-Balkus — Joseph Comell apžvalginė paroda  .......................... 124

KNYGOS
B. Ciplijauskaitė — Tokio žanro knyga — unikumas (Antanas and
Anastasia Tamošaitis: Lithuanian National Costume .............................................. 126

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Kultūriniai paminklai Lietuvoje (Nojus
Feigelmanas: Lietuvos inkunabulai) .......................................................................... 128


Šis Aidų numeris iliustruotas Antano Tamošaičio tapybos darbų ir ekslibrisų nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Miražas. Viršelių 4 psl. — Žvejys. Taip pat su straipsniais susijusiomis įvairiomis nuotraukomis.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest P ark. IL 60130: Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 » Leidžia Tėvai Pranciškonai • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikoma nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. » Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Miinchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College) A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Detroit, Mich.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis Oohann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York) K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Sliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).
MARCH - APRIL, 1981
Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ SubscriDtion $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940), (ISSN 0002-208X)