AIDŲ RĖMĖJAI Spausdinti
Mecenatai: Po 500 dol.: Antanas Valavičius, Chicago, IL; po 30dol.: Jonas Jankauskas, St. Petersburg, FL; S. Lazdinis, Cleveland, OH; S. Skurvydas, Harrison, NJ; Jonas Vaičkus, Kearny, NJ; J. Vidmantas, Elizabeth, NJ.

Garbės prenumeratoriai: Po 25 dol.: J. Prakapas, Bakersfield, CA; V. Barius, Bridgeport, CT; Fr. Baluta, Gulfport, FL; Stasys J. Baras, Palos Park, IL; S. Juozapavičius, Dalia Katilius Boydstun, Chicago, IL; kun. Vytas Memenąs, Joliet, IL; Pranas Averka, So Boston, MA; Juozas Jusys, Worcester, MA; dr. Bronius Mickevičius, MA; dr. L. Bajorūnas, Southfield, MI; Birutė Girniuvienė, MD, Allen Park, MI; Valerija Kundrotienė, Pigeon, MI; Juozas Naikelis, Emilija Totilienė, Omaha, NE; A. Šmulkštys, MD, Gibbstovvn, NJ; kun. K. Sakalauskas, Phila., PA; Donatas Šatas, VVarvvick, RI; Vytautas Montvilas, Toronto, Ont., Canada.

Rėmėjai: Pranas Gasparonis, Balys Graužinis, Los Angeles, CA; Vaclovas Kuzmickas, Lietuvių Moterų Klubas (gauti per A. Paliulienę), Vincas Skladaitis, Waterbury, CT; Stepas Blynas, Bridgeport, CT; kun. J. Tautkus, Putnam, CT; Matas Židonis, New Haven, CT; dr. Elena L. Liatukas, \Vashington, DC; Kazys Gimžauskas, St. Petersburg Beach, FL; Ant. Ramanauskas, Daytona Beach Shores, FL; Andrius Skučas, Lake VVorth, FL; Leonas Barmus, Danutė Eidukienė, Jurgis Gepneris, Juozas Graužinis, Č. Grincevičius, Petras Gruodis, Aldona Jankauskaitė, Adomas Jasas, Jonas Jurkūnas, Saulius, Roma Kupriai, Irena Lesevičiūtė, Jonas Litvinas, Vincentas Liulevičius, Kazys Majauskas, Matilda Mėlienė, Ona Mironaitė, MD; Kazimieras Skaisgirys, Stasė Vaišvilienė, Zenonas Valavičius, Chicago, IL; Adolf. Markelis, Ant. Zailskis, Cicero, IL; Kazys Balčiūnas, Zina Katiliškienė, Lemont, IL; Leonas Barauskas, Melrose Pk., IL; S. Dar-žinskis, Do\vners Grove, IL; A. Dikinis, Park Forest So., IL; J. Končius, VVestchester, IL; kun. Pranas Kura, Spring Valley, IL; Snieguolė Masiulienė, Elmhurst, IL; Alf. Venclovas, Brook-field, IL; Birutė Martinkienė, St. Santvaras, So. Boston, MA; Jonas Baškys, Albina Čepėnienė, VVorcester, MA; Teof. Janukėnas, Dorchester, MA; dr. Elena Armanienė, Baltimore, MD; kun. A. Babonas, Alfa Gilvydis, Detroit, MI; Ona Norvilienė, Monroe, MI; Kazys Razauskas, Dearborn, MI; J. Rimkūnas, New Buffalo, MI; Emilija Jurevičiūtė, Linden, NJ; Petras Juška, Hohokus, NJ; J. Adomaitis, Canandaigua, NY; Renata Alinskienė, Ridgevvood, NY; Alf. L. Dargis, Rochester, NY; St. A. Dimienė, MD, Middle Village, NY; Ona A. Dorn, Corning, NY; Marija A. Gilienė, Manlius, NY; Eugenija Rytėnienė, Little Neck, NY; J. Žaliaduonis, New York City; Jonas Naujokaitis, Marija Titienė, Cleveland, OH; Stasys Astrauskas, \Villowick, OH; K. Aukštkalnis, Eugene, OR; J. Ardys, Fairvievv, PA; Dalia Jakienė, Norristovvn, PA; Dr. Gina Skučas, Hampton, VA; Gustavas Kaufmanas, Springfield, VA; Birutė Ciplijauskaitė, Madison, WI; J. Andrulis, S. Čepas, Islington, Ont.; P. Sidaras, V. Sonda, Toronto, Ont.; J. Adomaitis, Gina Čapkauskienė, La Salle, Que.; K. Barteška, Verdun, Que.; A. Jurkus, Ottavva, Ont.; Albinas Kantvydas, Weston, Ont.; dr. A.N. Kulpavičius, Burlington, Ont., Canada; Adelaidės Lietuvių Namai (gauti per E. Reisonienę), Norvvood, S.A.; Bronius Plokštis, St. Peters, S.A.; Jonas Mulokas, Forest Hill, Vic; Liudas Barkus, Nth. Caulfield, Vic; V. Kazokas, Bankstovvn, NSW, Australia; dr. Juozas Zaranka, Dr. M.V. Mankeliūnas, Bogota, Colombia; VI. Dargis, Hanley, Gt. Britain.
AIDŲ administracija visiems nuoširdžiai dėkoja