AIDŲ RĖMĖJAI Spausdinti
Mecenatai: Po 50 dol.: Vincas Akelaitis, Cleveland, OH; Jurgis Zabelskis, Flushing, N.Y.; Iz. Vasyliūnas, Somerville, MA; J. Jusys, Worcester, MA; kun. dr. Konst. Gulbinas, OFM Cap., Oberhausen, W. Germany; P. Dalinda, Toronto, Ont, Canada; dr. Marija Ramūnienė, Ottawa; Canada.

Garbės prenumeratoriai: Po 25 dol.: Antanas Bertulis, Hot Springs, AR; Stasys Juozapavičius, Brangulė Paronienė, Chicago, IL; Br. P. Juodelis, Downers Grove, IL; dr. Jurgis Lukaitis, Peoria, IL; kun. Vitas Memenąs, Joliet, IL; kun. Simas Morkūnas, Sioux City; IA; Pranas Averka, Andrius Keturakis, So. Boston, MA; R. J. Girnius, Westford, MA; dr. J. Pikūnas, Detroit, MI; Pranė Balandienė, Alf. Velavičius, Warren, MI; J. Naikelis, Omaha, NE; Ig. Skrupskelis, Columbia, SC; Jonas Nastajus, Edmonton, ALT; K. Gečas, Toronto, Ont., kun. Antanas Sabas, Sudbury, Ont., Canada; Pijus Vaičaitis, Moorabbin, Via, Australia; kun. dr. M. Mankeliūnas, dr. Juozas Zaranka, Bogota, Colombia; dr. Alfred Bamberger, Eichstaett, W. Germany; vysk. A. L. Deksnys, Roma, Italia; Povilas Baublys, Villefranche S/mer, France.

Rėmėjai: P. Gasparonis, J. Motiejūnas, Elena Sabalytė, Anelė Šopys, Los Angeles, CA; J. Raulinaitis, Glendare, CA; Povilas Butkys, Monterey Pk, CA; B. Milaknis, Sacramento, CA; Ig. J. Skirgaudas, San Diego, CA; G. Vasiliauskas, Lucerne Valley, CA; S. Blynas, Bridgeport, CT; Vladas Domeika, Fairfield, CT; kun. R. Krasauskas, Putnam, CT; Stasė Leikienė, W. Haven, CT; Ona Bačkienė, Washington, DC; dr. A. S. Bal-trukėnas, Dania, FL; Kazys Brazauskas, Lighthouse Pt., FL; Kazys Gimžauskas, St. Petersburg Beach, FL; Jonas Kučinskas, Irena Kumpis, Miami Beach, FL; Antanas Ramanauskas, Daytona Beach Shores, FL; Antanas Reventas, Gulfport, FL; Ada Skučienė, Lake Worth, FL; Jonas Vaičekonis, Surfside, FL; K. Bradūnas, Juozas Graužinis, Adomas P. Jasas, Aldona Jankauskaitė, Irmina Lesevičiūtė, Jonas Litvinas, Anelė Prunskytė, Kazys Majauskas, M. Mėlienė, Jonas Spurgis, B. Stankūnienė, VI. St. Vaišvila, Chicago, IL; Kazys Balčiūnas, Lemont, IL; St. Daržinskis, Dovvners Grove, IL; J. Paltarokas, Antanas Zailskas, Cicero, IL; Laima Vansauskienė, Lyons, IL; Kazys Almenas, College Park, MD; C. Surdokas, Baltimore, MD; Teklė Bogušienė, B. Martinkus, St. Santvaras, So. Boston, MA; Juozas Dačys, Norvvood, MA; Teof. Janukėnas, Dorchester, MA; Zigmas Snarskis, Worcester, MA; kun. Alf. Babonas, Alfa Gilvydis, Jonas Rugienius, Kazys Škėma, Detroit, MI; Aug. Dumbra, Saginavv, MI; Rožė Ražauskienė; Dearborn Hts., MI; Jonas Rimkūnas, New Buffalo, MI; S. O. Skurvydas, Harrison, NJ; J. S. Skripkus, Kearny, NJ; dr. A. Šaulys, Shoreham, NY; Andrius Ignaitis, Liudas Špokas, Woodhaven, N.Y.; J. Žaliaduonis, New York City; Jonas Adomaitis, Canandaigua, NY; Renata Alins-kienė, Ridgevvood, NY; N. N., Rochester, N.Y.; Marija Gylienė, Manlius, NY; P. Povilaitis, Great Neck, NY; Zenonas Ūselis, Flushing, NY; Bronė Balčiūnienė; Bolivar, OH; dr. Vytautas J. Bieliauskas, Cincinnati, OH; J. Jakštas, Lakewood, OH; Marija Titienė, Cleveland, OH; P. Žilinskas, Lyndhurst, OH; Jonas Ardys, Fairvievv, PA; V. Šilėnas, Erie, PA; K. Aukštikalnis, Eugene, OR; G. W. Kaufmanas, Springfield, VA; Jonas Kazitėnas, Kenosha, WI; dr. Gina Skučas, Hampton, VA; Donatas Šatas, Warwick, RI; A. Bumbulis, L. Duda, A. Gurevičius, V. Naruševičius, Liuda Ozabergaitė, St. Prakapas, V. Sonda, Toronto, Ont.; J. Adamonis, La Salle, QUE; K. Barteška, Verdun, QUE; Julius Jurėnas, Montreal, QUE; dr. I. Mališka, St. Laurent, QUE; kun. J. Bertašius, Winnipeg, Manitoba; S. Čepas, Islington, ONT; A. Jurkus, Ottavva, ONT; Alfr. Kulpa, Burlington, ONT; A. Min-gėla, Hamilton, ONT; Jūratė Tanner, Baie D Urfe, QUE, Canada; J. A. Jūragis, Bass Hill, NSW; dr. I. Kaunas, Mitcham, Via; V. Kazokas, Bankstovvn, NSW; L. Makūnienė, Ains-Caubera, ACT; S. Ribačiauskienė, Newport, Via, A. P. Šurna, Rosanna, Via, J. Vebrys. Port Adelaide, SA., Australia; Jonas Norkaitis, Bad Mergentheim, W. Germany; prel. Vincas Mincevičius, Roma, Italia; Vincas Baronas, San Antonio de los Altos Edo Miranda. Venezuela.
AIDŲ administracija visiems nuoširdžiausiai dėkoja