1983 metų Lietuvių Bendruomenės Literatūros premija Spausdinti
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos, Kultūros tarybai pasiūlius, 1980 metais įsteigtoji 3000 dolerių Lietuvių Bendruomenės Literatūros premija 1983 metais skiriama už lietuvių išeivijos grožinę kūrybą, išleistą 1982 ir 1983 metais, arba už bet kada parašytus rankraščius. Tebegalioja kitais metais skelbtos taisyklės.

Pirma. Premija skiriama, atsižvelgiant tik į svarstomojo kūrinio meninę vertę. Jei nebūtų gauta pre-mijuotino lygio veikalo, vertinimo komisija pasiūlys Kultūros tarybai tris išeivijos rašytojus, premijuotinus už bendrąjį įnašą į grožinę lietuvių literatūrą. Vienam iš jų Kultūros taryba, susitarusi su vertinimo komisija, skirtų 1983 metų premiją.

Antra. Premijai veikalus atsiųsti paskutinė data — 1983 m. gruodžio 31 diena.

Trečia. Premijai veikalai siunčiami Kultūros tarybos vicepirmininko adresu: Viktoras Mariūnas, 1994 Bever-ly Hills Dr., Richmond Hts, Ohio 44143, tel. 1-216) 481-4534.

Apie gautus rankraščius bus pranešta siuntėjams. Už paštuose užkliuvusias ar dingusias siuntas Kultūros taryba neatsako. Spaudinius siųsti tik paprasta siunta, nereikalaujančia gavėjo parašo.

Ketvirta. Rankraščių pakanka atsiųsti po vieną nuorašą, jei po daugiau, palengvintų komisijai darbą. Jie bus grąžinami. Knygų atsiunčiama po penkias. Pageidautina, kad rankraščiai būtų rašyti mašinėle, bet bus priimami ir lengvai išskaitomi ranka rašyti kūriniai.

Penkta. Pasitarus su Lietuvių Rašytojų Draugija, į 1983 metų Vertinimo komisiją pakviesti ir sutiko būti nariais: dr. Viktorija Skrupskelytė, dr. Danguolė Tamulionytė, Balys Auginąs, Balys Gaidžiūnas ir Viktoras Mariūnas.

Šešta. Prie siuntos pridedama autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris.
Premiją laimėjusio rankraščio autorius galės tartis su Kultūros taryba dėl jo išleidimo.
Pastaba. 1983 m. premija bus vėl skiriama už grožinę literatūrą, 1985 — už lituanistinės tematikos mokslo veikalą.

JAV LB Kultūros taryba
 
— Šių metų Nobelio premija už literatūrą suteikta anglų rašytojui Willia-mui Goldingui. Apie šį rašytoja bus Aiduose daugiau.