TURINYS Spausdinti
Stasys Bačkaitis — Šeštojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo uždangai nusileidus .............. 1
Pranas Visvydas — Grenadoje, Artuma, Mąstanti širdis, Muziejuje,
Šokis, Dantonas, Sugrįžimas, Šviesos proskyna (eil.) ........................................................... 7

Antanas Maceina — Kalba ir žmogus .................................................................................... 8
Jonas Soliūnas — Apie Kazio Sajos ir Sizifo akmenis ......................................................... 13
Albertas Zalatorius — Žodis pradedant Bernardo Brazdžionio poezijos
vakarą Operos rūmuose Vilniuje .......................................................................................... 19

Dr. Mirga Girniuvienė — Dorovės pagrindai ...................................................................... 21
Algimantas Kezys - Viktoras Petravičius ir jo kūryba ......................................................... 29
Vytautas Bagdanavičius, M.I.C., — Europos religija prieš čia atsikeliant
indoeuropiečiams, arba Megalitas ........................................................................................ 41

Milda Budrys, M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje ............................. 46
Vokiškoji reprivatizacija Pabaltijyje (parengė Bronius Nemickas) ..................................... 55

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Zygas — Šeštasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas ............................................... 62
Dalia Kučėnienė — Atgimimo šviesa ................................................................................... 67
Kęstutis Trimakas — 1989 metų Lapkričio Sinoikija Lietuvoje ......................................... 88
A. Kučiūnas — Balsingo tenoro takais (atsiminimų žiupsnis Stasio Baro 70-mečiui) ........ 70
Aušra Jurašienė — Jackui Sondai atminti ............................................................................ 73
Mūsų buityje ir tėvynėje ........................................................................................................ 74

KNYGOS
Aleksandras Šidlauskas — Tėvynei, Dievui, žmogui (Bernardo
Brazdžionio poezijos knygą "Po aukštaisiais skliautais" perskaičius) ............................... 76

J. Žemkalnis — Milašius apie Lietuvą ir Lenkiją ("Conversations with
Czeslaw Milosz) ..................................................................................................................... 79

Pr. Visvydas — Bronio Railos "Kryžkelės" ........................................................................ 81
Alė Rūta — Atmintina karių veteranų veikla naujoje knygoje ........................................... 83
J. Žemkalnis — Novelių rinkinys apie lietuvius išeivius Amerikoje ................................... 83

Šis Aidų numeris yra iliustruotas Viktoro Petravičiaus kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Šv. Kazimieras (medžio raižinys), viršelių 4 p. — Dievo teismas (lino raižinys iš ciklo "Lino raižiniai Viktoro Petravičiaus", Miunchenas, 1949. Taip pat ir kitos su tekstu susijusios iliustracijos.
•    Redaguoja Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Iflghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 1120?
•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooldyne • Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Baton Rouge, LA) , A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfiurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis 0ohann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (YVestchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), V. Volertas (Delran, N. J.).

Nr. 1, 1990
"AIDAI" (ISSN 0002-208 X) (USPS009-940) Cultural Magazine is published ąuarterly by Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn, N.Y. POSTMASTER: send address changes to AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.