Aukos Aidams Spausdinti
Aidams aukojo: 250 dol. dr. Milda Budrienė (Budrys), Long Boat Key, Fl.; 150 dol. Vincas Lileika, Old Lyme, Ct.; po 100 dol. — Algis Raulinaitis (Burbank, C a.) dr.]. Sungaila (Toronto, Ont.), dr. Marija Ramūnienė (Ottatoa, Ont.), A. Plėnys (Mississauga, Ont.), kun. dr.]. Jūraitis (Šveicarija); po 50 dol. —A. Kairys (Čikaga), K.Jasutis (Fresno, Ca.), K. Čepaitis (Etobikoke, Ont.), M. Variakojis (Čikaga), kun. Ant. Rubšys (Niujorkas), Br. Kviklys (Čikaga), T. Žiūraitis, O.P. (Vašingtonas), V. Kuzmickis (Waterbury, C t.), A. Valavičius (Čikaga), dr. A. Šidlauskaitė (Carp, Ont.), kun. R. Krasauskas (Putnam, C t.), dr. J. Starkus (Santa Monica, Ca.)G. Balanda, Warren, Mi.), Dalia M. Tallat Kelpša (Palos Heights,, U.), P. Kasulaitis (Čikaga), Alb. Zumbakis (Rich-mond Hill, N.Y.), J. Naikelis (Omaha, Ne.), A. Mingėla (Hamilton, Ont.), B. Sakalas (Toronto, Ont.)
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. Taip pat gili padėka ir Aidų garbės prenumeratoriams, kurių dėl gausumo neįmanoma paminėti. Lygiai dėkingi esame ir mažesnėmis aukomis žurnalą parėmusiems.