ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Zenonas Ivinskis: RINKTINIAI RAŠTAI, III t. Lietuvių kovos su vokiečių riteriais XIII - XV amž. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. Redagavo Paulius Jatulis. 586 p. Roma. 1989.
Vytautas Alantas: TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Ideologiniai mąstymai. Leidėjai: sūnūs Algis F. ir Ginas A. Alantai. Leidimą parėmė Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. 242 p. Čikaga. 1990. Kaina 10 dol.
ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR TEKSTAI. Sudarė Algirdas Titus Antanaitis. Redakcinė komisija: Eugenijus Rutėnas, Vida Gilvydienė. Edvardas Tuskenis. Techninis redaktorius — Petras Aleksa. Viršelis Vinco Luko. Išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla. Čikaga. 1989. 848 p. Sumaniai suredaguotame ir gražiai techniškai išleistame veikale pateikiama teatrinio sambūrio "Antras kaimas" istorija nuo 1963 iki 1987 metų. Daug iliustracijų iš ilgos veiklos. Kaina 20 dol. Adresas užsakymams: Amerikos Lietuvių Ribliotekos leidykla, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60636

Antanina Garmutė: ĄŽUOLŲ RANDAI. Dokumentinės apybraižos, vaizduojančios sibirinius lietuvių trėmimus ir gyvenimą Sibiro plotuose. Red. kun. Pr. Gaida. Išleido Tėviškės žiburiai. Torontas. 1989. 126 p.
Jonas Kutra : ŽVILGSNIS PRAEITIN. Autoriaus straipsniai ir kalbos. 117 p. Čikaga.
Kęstutis Trimakas: IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI. Evangelinių mąstymų rinkinys apie Jėzaus gyvenimo įvykius, jų įspūdį bei reikšmę mums. Knyga lengvai skaitoma, nes parašyta lakia, vaizdinga, eiliuota kalba. 1989 m. gale atspausdinti pirmieji 150 egz. buvo skirti Lietuvai. Šių metų pradžioje atspausdinta gausesnė 3000 egz. laida platinama išeivijoje: kietais viršeliais — 12 dol., minkštais — 10 dol. 1 egz. pasiuntimas paštu — 2 dol. Leidėjas — Židinys, c/o R. ir S. Kunstmanai, 8000 Tapper Place, IN 46311 USA..