Aidų reikalai Spausdinti
Šiame Aidų numeryje prenumeratoriai ras laišką, kuriuo jie prašomi pratęsti savo prenumeratą 1990 metams. Tai reikalinga dviem atžvilgiais. Pirma, administracijai būtina turėti pajamų Aidams leisti, o antra, Niujorko valstijoje metų pradžioje iš pašto atsiųstas žmogus tikrina prenumeratorių kartoteką. Pagal pašto taisykles, kas nėra atsilyginęs, tam neleidžiama siuntinėti žurnalo. Paaiškinimai, kad vėliau bus atsilyginta, paštui negalioja. Jei daug neatsilyginusių, gali atimti laikraščio išsiuntinėjimo leidimą.

Miela suminėti šį pusmetį gautas aukas. Aidų prenumeratorius A. A. Antanas Kareiva (Čikaga) testamentu užrašė mūsų žurnalui 331S dol. Palikimas jau gautas per Balfą. Tai pavyzdys ir kitiems Aidų prenumeratoriams, ypač pensininkams, atsiminti žurnalą testamentuose. Lietuvių Fondas šį pavasarį Aidams paskyrė 1000 dol. Po 100 dol. aukojo: Kredito unija Kasa, Juozas ir Dana Mitkai (Los Angeles), J. Lukošius (Vokietija), Zigmas Raulinaitis (Manahatvkin, N J.), o A. Plėnys (Mississauga, Ont.) — 50 dol., kun. Alf. Svarinskas — 25 dol. Visiems aukotojams mūsų giliausia padėka.

Jau patyrėme, kad Aidai tikrai nueina į Lietuvą. Daug kas žurnalą užsako savo giminėms ir bičiuliams, nes Aidai tėvynėje labai laukiami ir vertinanti. Tai itin malonu leidėjams ir redakcijai. Nuo šiol Aidų prenumerata Lietuvai bus 30 dol.

Administracija

alt