TĖVYNĖJE Spausdinti
—    Kard. Vincentas Sladkevičius ir vyskupai — Vladas Michelevičius, Juozas Matulaitis, Juozas Žemaitis — spalio 11 d. vyko į Romą dalyvauti Europos vyskupų simpoziume, kurio pagrindinė tema buvo: Šiuolaikinės pažiūros į gyvenimą ir mirtį. Simpoziume buvo svarstoma ir priemonės, labiausiai tinkamos Europos evangelizacijai.

—    Lietuvos komunistų partijos pastangos atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos iki šiol nesusilaukė pritarimo. Priešingai, dienraščio New York Times lapkričio 27 d. pranešimu, partijos vadovybė griežtai pasmerkė Lietuvos komunistus, norinčius veikti nepriklausomai ir jų nesugebėjimą tautoje sustabdyti politinės nepriklausomybės siekimus. Lakričio mėnesį Lietuvos komunistų partijos vadovybė buvo pašaukta į Maskvą pasiaiškinti. Tačiau pagal to paties dienraščio korespondento Maskvoj pranešimą Sovietų Sąjunga sutiko Pabaltijo valstybėms nuo 1990 metų pradžios duoti didesnę laisvę tvarkant savo ekonomiją.

—    Religijos - filosofijos studijų savaitė surengta lapkričio 11 - 18 d. Lietuvoje — Marijampolėje, Vilniuje, Kaune. Rengėjai: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, Lietuvos filosofų draugijos religijos filosofijos klubas, Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcija. Studijų savaitės pagrindinis tikslas — žadinti dvasinį atsinaujinimą, ir puoselėti glaudesnį ryšį su Europos kultūra. Tarp kitų planų svarstytas Katalikų Mokslo akademijos atkūrimas ir Teologijos - filosofijos fakultetas Kauno VD universitete.

—    Persitvarkymo Sąjūdžio 8-oje sesijoje spalio 24 d. svarstytas Lietuvos jaunuolių karinės tarnybos už Lietuvos sienų klausimas. Sesijoje nutarta prašyti Aukščiausiąją tarybą, kad jaunuoliai iš viso nebūtų šaukiami į okupacinę kariuomenę. Rezoliucija remiasi tarptautinės konvencijos dėsniais.

—    Visuomenės mokslų universitetas Kaune spalio 3 d. pradėjo mokslo metus. Universitete ir jo padaliniuose (nlijaluose) — Jonavoje, Kėdainiuose ir Marijampolėje — šiemet yra 800 klausytojų.  Sakoma,  kad persitvarkymas paskatino pakeisti ne tik aukštosios politinės mokyklos pavadinimą, bet ir programą. Veikia trys fakultetai: politinės kultūros, ekonomikos ir valdymo (administravimo). Taio pat universitete dėstoma Lietuvos istorija, ekonominiai, moksliniai ir kultūriniai ryšiai su užsieniu, Lietuvos pedagogikos istorija, lietuvių kalba...

—    Kauno Vytauto Didžiojo universitete dėstyti pakviesti išeivijos lietuviai: prof. Julius Šmulkštys — marksizmui - leninizmui, Liucija Bačkauskaitė — antropologijai, prel. Vytautas Kazlauskas — religijotyrai, Kęstutis Skrupskelis ir Vytautas Doniela — filosofijai, Rimas Kalvaitis — ekonomijai, Arvydas Žygas — antropologijos įvadui.

—    Persitvarkymo Sąjūdis nuo š. m. rugsėjo 16 d. leidžia laikraštį "Atgimimas". Jo tiražas pakilo iki 100,000. Leidėjai daug sunkumų turi dėl popieriaus stokos.

—    Lietuvos opozicinės politinės partijos ir visuomeninės organizacijos pasiuntė JAV prezidentui laišką, kuriame rašoma: "... mes giliai gerbiame ir reiškiame padėką JAV vyriausybei, kuri pusę šimtmečio nuosekliai laikosi Pabaltijo valstybių neteisėtos okupacijos nepripažinimo, tuo labai paremdama už savo laisvę ir nepriklausomybę kovojančią Lietuvą. Mes prašome Jus Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo reikalą aptarti Viduržemio jūroje vyksiančiose Jūsų ir TSRS Aukščiausios Tarybos pirmininko Michailo Gorbačiovo derybose". Pasirašo partijų įgaliotiniai.

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Šių metų Aidų nr. 1, p. 32, 5 eil. iš apačios vietoj "80 metų" turi būti 85 metai. Nr. 3, p. 159 prel. Jono Balkūno bareljefinis portretas yra ne V. Kašubos, bet Meilos Kairiūkštytės - Balkus. Tame pačiame numeryje, p. 231, II skl., paminint knygą "Lietuvių karių veteranų Ramovės veikla" nepažymėta, kad jos redaktorius yra Balys Raugas. Ten pat vietoj "II-ji dalis" turi būti II dalis.