1989 METUS UŽSKLENDUS Spausdinti
Šiuo Aidų numeriu užsklendėme 1989-uosius darbo metus, kurie įglaudžia žurnalo leidimo, redagavimo ir gyvavimo ateityje rūpesčius. Tiesa, jų buvo daug, bet nemažiau buvo ir paguodos bei Įkvėpimo. Žvelgiant ] mūsų tautą, malonu buvo džiaugtis jos pastangomis kelyje] pilną nepriklausomybę. Kultūrinis gyvenimas ten kilo šuoliais, religijos bei spaudos laisvė ryškėjo, rezistencinė drąsa brendo. Visa tai jautė išeivija ir iš savo atgimusios tautos mokėsi ištvermės, sėmėsi stiprybės.

Atgimusios Lietuvos gaivinant dvelksmą pajuto ir Aidai. Praėjusiais metais iš laiškų ir susitikimų su ]vairių sluoksnių asmenimis paaiškėjo, kad Aidai tebėra reikalingi dabar ir reikalingi bus ateityje. Nors Lietuvoje našiai suklestėjo periodiniai leidiniai, Aidai savo pobūdžiu tebelaikomi originaliu žurnalu ir net būtinu atgimusios tautos kultūrinėje raidoje. Tai patyrė ir pats redaktorius iš susitikimų su Lietuvos šviesuomene savo lankymosi metu tėvynėje. Tai taip pat paliudija žmonių prašymai iš Lietuvos, kad giminės Amerikoje jiems užprenumeruotų Aidus.

Praėjusiais metais Aidai buvo laimingi ir kitais atžvilgiais. Dosnieji prenumeratoriai kaip galėdami juos rėmė garbės prenumerata, ]vairiomis aukomis, net šimtinėmis (paskutinais mėnesiais po 100 dol. aukojo: prof. dr. Alfredas Bammesberger, Gina Čapkauskienė, prel. Jonas Kučingis, Ignas Lapšys, Vincentas Liulevičius, Dalila Mackialienė, Vytautas Maželis, Zigmas Raulinaitis) Lietuvių Fondas jau kasmet mūsų žurnalui skiria po 1000 dol. Pasitaiko ir palikimų. Visiems labai nuoširdžiai dėkojame. Tačiau žymiausias praeitų metų laimėjimas yra suradimas naujo Aidų redaktoriaus, apie kur] bus painformuota kiek vėliau.

Dabar gi malonu linkėti žurnalo prenumeratoriams, bendradarbiams ir geradariams Viešpaties palaimos 1990 metais.

Redaktorius