Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PRIE LIETUVOS KARALIŲ BYLOS 1971/2 vasaris; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
Nuo to laiko, kai dr. Pr. V. Raulinaitis paskelbė "Drauge" 1962.VI.23 straipsnį, kur įrodinėjo, jog

2. ISTORINES TIESOS KLAUSIMU 1971/4 balandis; Autorius : JONAS RUGIS
Jonas Rugis (1901.II.4-1968.XI.24) savo profesija buvo chemijos inžinierius, bet turėjo ir platesnius

3. BALTASIS ERELIS - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES GYNĖJAS PER II PASAULINI KARĄ 1971/5 geguze; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
II pasaulinio karo metu Didžioji trijulė — JAV, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga —

4. 1941 METŲ VYRIAUSYBES KELIAS 1971/6 birzelis; Autorius : Kazys Škirpa
Laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas pik. Kazys ŠkirpaKelias, kurį teko 1941 metų Laikinajai

5. Gyventi per mirtį 1971/6 birzelis; Autorius : Juozas Ambrazevičius
1941 birželio mėn. sukilėlių kapai Kauno kapinėseIš ministro pirmininko pareigas ėjusio Juozo

6. 1941 birželio sukilimas Kaune 1971/6 birzelis; Autorius : Pilypas Narutis
Straipsnio autorius Pilypas Narutis 1941 sukilimo metu (tuomet 21 metų studentas) buvo LAF vyr. štabo

7. Dostojevskine pravoslavijos imperija 1971/8 spalis; Autorius : PRANAS BUDRYS
1971-mieji yra Dostojevskio metai. Sausio 28 sukako 90 metų nuo jo mirties, gi spalio 30 senuoju

8. DR. JONE DEVEIKĖ IR JOS VEIKLA LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1971/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Per paskutiniuosius du dešimtmečius Lietuvos istorikų eilės smarkiai praretėjo. Vienas po kito išmirė

9. LIETUVA IR ŽYDAI ISTORIJOS ŠVIESOJE 1971/10 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
I. Įvadas: trumpi metodiniai paaiškinimai. II. Žydai Lietuvos valstybėje iki jos padalinimų. III.

10. Lietuva ir žydai istorijos šviesoje 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : IVINSKIS ZENONAS
IV. Žydų vaidmuo nepriklausomoje Lietuvoje(Tęsinys iš praeito numerio) Iš pat pradžios reikia

11. A. Malijauskas — Senovės baltų akmens figūros 1973/1 sausis; Autorius : MALIJAUSKAS ALGIRDAS
Šiame ir praėjusiame šimtmetyje eilės tyrinėtojų yra rašyta apie savitas akmens figūras, iki mūsų

12. ADMINISTRACIJOS KURSAI KAUNE 1925 - 1926 METAIS 1973/2 vasaris; Autorius : JUOZAS ERETAS
"Salus rei publicae suprema lex esto" I. PratartisJuo labiau mes tolstame nuo savo jaunystės, juo gyviau

13. Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniuje (1940 - 1947) 1974/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS PAVALKIS
Pratarties vietoje1932 m. keturi klasės draugai, baigę Vilkaviškio kunigų seminariją, nuėjome

14. M. Krupavičius ir žemės reforma Lietuvoje 1975/2 vasaris; Autorius : MALDEIKIS PETRAS
Iš spausdinamos knygos "Mykolas Krupavičius".1. Tai buvo prieš penkiasdešimt metų Žemės reforma buvo

15. KRYMO TOTORIŲ BYLA 1975/2 vasaris; Autorius : VARDYS VYTAUTAS S.
Straipsnis spausdintas The Russian Revieiv, April 1971 (Vol. 30, No. 2)1 191-110. Išvertė Alina

16. Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose 1972/3 kovas; Autorius : RABIKAUSKAS PAULIUS
1970 metais, kaip žinome, suėjo 400 m. nuo Vilniaus jėzuitų kolegijos įsteigimo. Sukaktis buvo svarbi

17. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/3 kovas; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Kai kurios tezės kelia abejonių. I. Absoliutūs dievai. 1. Perkūnas. 2. Laima. II Dangaus dievai. 1.

18. TEISĖ IR MEDICINA VILNIAUS AKADEMIJOJE 1975/3 kovas; Autorius : RABIKAUSKAS PAULIUS
(Iš lig šiol nenaudotų šaltinių)i. Karaliaus privilegijos neleidžia steigti teisės ir medicinos

19. Barbora, grožiu ir meile triumfuojanti 1975/3 kovas; Autorius : KUCHOWICZ ZBIGNIEW
* Šiuo vardu įdomų istorinį essay randame neseniai Lenkijoje pasirodžiusioje knygoje — Zbigniew

20. ZENONAS IVINSKIS ISTORIJOS MOKSLE 1972/balandis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Ivinskis, apibūdindamas lietuviškąją istoriografiją, skyrė du jos tarpsnius. Pirmąjį tapdė su

21. VILNIAUS AKADEMIJA NAUJUOSE LIETUVOS LEIDINIUOSE 1972/balandis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Pradžia kovo numery.Istorijos mokslas Vilniaus Akademijoje Tame pačiame leidinyje "Kultūrų kryžkelėje"

22. Generolo Raštikio memuarai ir jo vaidmuo Lietuvos politikoje 1973/4 balandis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Paskaita, skaityta Akademinio Skautų Sąjūdžio surengtame gen. St. Raštikio trečios atsiminimų knygos

23. LIETUVOS KATALIKAI RUSŲ CARISTINĖJ PRIESPAUDOJ 1975/5 geguze; Autorius : SAULIUS A. GIRNIUS
Dažnai girdimas, bet neteisingas teigimas, kad katalikų Bažnyčios priespauda Lietuvoje buvo 1863 m.

24. NEŽINOMA 1874 - 7877 M. SUKURTA GIESMĖ 1975/5 geguze; Autorius : ANTANAS MAŽIULIS
1954 m. vasarą seselių kazimieriečių bibliotekoje Chicagoj, padedant seselei Perpetuai ir kt, teko

25. Bažnyčia Lietuvoje ir Vatikanas 1940 - 1945 1973/6 birzelis; Autorius : KUN. DR. VIKTORAS PAVALKIS
Lietuvos ir Vatikano diplomatinius santykius 1918 - 40 autorius nagrinėjo šio žurnalo 1972 rugsėjo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai