Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. Mykolas Krupavičius 1885.X.1 - 1970.XII.4 1970/10 gruodis; Autorius : Red.
Vos spalio numeryje paminėjome prel. Mykolo Krupavičiaus 85 metų sukaktį kun. V. Bag-danavičiaus

127. LIETUVOS SUVERENUMAS STEIGIAMAJAME SEIME 1970/10 gruodis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Lietuvos laisvinimo byloje dažnai susiduriame su suverenumo žodžiu. Minėdami Steigiamojo seimo

128. MOKSLAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Kova su vėžiuAmerikoje pačios pavojingiausios ligos yra širdies susilpimas ir vėžys. Šiuo metu JAV

129. Darbo virtuozai 1947/4 liepa; Autorius : red.
Pastaraisiais laikais modernieji mokslai, tarp jų ir Teologija, gerokai pasinešė socialine kryptimi,

130. Logoterapija 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
MOKSLAS Pereitais metais Vienoje pasirodė dėmesio vertas veikalas: Dr. Viktor E. Frankl. „ A r z l l

131. Tremties metai. Lietuvių Rašytojų metraštis 1947/5 rugpjūtis; Autorius : S. L.
VERTINIMAI Prieš vertindami tą arba kitą dalyką padorūs recenzentai visuomet pasidžiaugia

132. MŪSŲ PRAEITIES VERTINIMO KLAUSIMU 1947/6 rugsėjis; Autorius : DR. A. STANYS
Kuklus, tolimas nuo arogancijos yra lietuviškas būdas. Mes dažnai patys savęs nepažįstame ir

133. BALTŲ KALBOS IR TAUTOS 1947/6 rugsėjis; Autorius : R. J. KANTRIMAS
XVIII a. galo ir XIX a. pirmosios pusės kalbininkai, įsižiūrėję į daugelį Europos kalbų ir kai

134. MOKSLAS 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
Amerika atrasta dar prieš Kolumbą1705 m. pasirodžius danų moklininko Torphaens veikalui „Historia

135. PO DEŠIMTIES METŲ 1960/1 sausis; Autorius : TE V. L. ANDRIEKUS, O.F.M.
Jau suėjo 10 metų, kai "Aidai" leidžiami Amerikoje. Tremtiniškoje buityje, kai mūsų kultūrinis

136. IKIŠIOLINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJOS TYRINĖJIMAI 1960/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
BIBLIOGRAFIŠKAI - KRITIŠKA APŽVALGA1. Simano Daukanto ir Juozo Jaroševičiaus (Vilniaus universiteto)

(AIDŲ Nr. 6, 1959)Skaitydamas įdomų mūsų istoriko J. Matuso straipsnį "Dėl šv. Kazimiero kanonizavimo

138. ŽEMAITIJA IKI ŠEŠUPĖS IR VIRBALIO 1960/2 vasaris; Autorius : JONAS MATUSAS
Lietuvos senosios valstybės svarbiausios etnografinės sritys apėmė Vilniaus, Trakų ir Žemaitijos

139. ŽEMAITIJA IKI ŠEŠUPĖS IR VIRBALIO 1960/3 kovas; Autorius : JONAS MATUSAS
(Pabaiga) IV(Veliuona, Vilkija)Anot Wigando Marburgiečio kronikos, Veliuona jau 1363 m. "stipri tvirtovė"

140. DIDŽIOSIOS XVI AMŽIAUS STATYBOS VILNIUJE 1960/4 balandis; Autorius : A. ŠAPOKA
Miesto sienosXVI amžiaus pradžioje Vilniaus miesto gyvenime reikšmingiausias įvykis buvo pastatymas

141. DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS LAIMĖJIMAS PRIE DURBĖS 1260 M. 1960/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
700 metų nuo Durbės kautynių (1260-1960) ir jų politinis vaidmuoLietuvos istorijoje yra eilė herojiškų

142. LIETUVOS ISTORIKŲ DARBAI IR DIENOS 1960/6 birželis; Autorius : V. TRUMPA
III pasaulinio karo metu ir po jo Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Rytų Europos kraštų intelektualinis

143. ŽEMAIČIŲ KLAUSIMAS IR ŽALGIRIO KAUTYNES 1960/7 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
1. Kryžiuočių dviejų šimtmečių pastangos užvaldyti Žemaičius. Nuo 13-jo amž. vidurio

144. J. G. KREUTZFELDO LIETUVIŲ TAUTOS IR DAINŲ CHARAKTERISTIKA 1960/7 rugsėjis; Autorius : A. ŠEŠPLAUKIS
Platesniame latvių ir estų dainų tyrinėjime, parašytame Herderio 150 metų mirties sukakties proga1, jo

145. KELIAS Į LIETUVIŲ MOKYKLAS AMERIKOJE 1960/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS KUČAS
Per kiaurą amžių jums sakiau, tą šiandieną dar jums priminsiu. Turekitės savo katalikų tikėjimo, nss

146. ŽEMAIČIŲ KLAUSIMAS IR ŽALGIRIO KAUTYNES 1960/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Pabaiga 2. Pasiruošimai lemiamai kovai.1409 įvykiai Žemaičiuose turėjo vesti Vytautą ir karalių į

147. TĖVAS AUGUSTINAS GEMELLI, O.F.M 1960/8 spalis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Praeitų metų liepos 15 d. Milane mirė garsus mokslininkas, daugelio mokslinių ir religinių institucijų

148. SU GYVU JAKŠTU 1960/9 lapkritis; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
Mums, kurie su Adomu Jakštu-Aleksandru Dambrausku ilgai darbavomės drauge, ir kuriems jis buvo labai

149. DRAUGIJA LITERATŪROS, MOKSLO IR POLITIKOS ŽURNALAS 1907 -1923 M. 1960/9 lapkritis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
1. PraeitisCaristinės Rusijos varoma nutautinimo politika ir lietuvių spaudos uždraudimas (1864-1904 m.)

Kapčiamiestyje nepriklausomos Lietuvos laikais buvo (tur būt, ir dabar yra) dvi noragų dirbtuvės. Vienu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai