Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
176. SUKILIMAS IR TAUTA 1962/2 vasaris; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
1941 sukilimas — jau praeitis. Jis nuėjo į tautos istoriją. Įsirikiavo į eilę kitų sukilimų —

177. ŠV. JURGIS LIETUVOS D. KUNIGAIKŠTIJOS PATRONAS 1962/2 vasaris; Autorius : J. JAKŠTAS
Prel. M. Krupavičius straipsniu "O vis tik Jurgis tebešventas" (Draugas, 1961 m. gruodžio 22 d.)

178. LIETUVIAI BRITŲ KARE PRIEŠ JAV 1813-1815 m 1962/3 kovas; Autorius : DR. KOSTAS JURGĖLA
Šiandien Kanados lietuviams švenčiant savo tariamai trumpą įsikūrimo istoriją, norėčiau juos

179. ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS APŽVALGA 1890—1896 m. 1962/4 balandis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
Prabėgo jau septynios dešimtys su viršum metų, kai Tilžėje pradėjo eiti tautiškas lietuvių katalikų

180. GOTIKOS ARCHITEKTŪROS RYTINE RIBA 1962/5 gegužė; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Problemos istoriniai pagrindai.Europa viduramžiais nebuvo vienalytė, bet suskilusi į Vakarus ir Rytus.

181. ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS APŽVALGA 1890—1896 m. 1962/5 gegužė; Autorius : PR. PAULIUKONIS
(Tęsinys)Vienoje korespondencijoje iš Ariogalos, kur aprašo, kaip žandarai atminėjo dievocionalijas iš

182. LIETUVIŲ TAUTINES VĖLIAVOS SPALVOS 1962/6 birželis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
a. Mažojoj Lietuvoj. — Narbutas apie lietuviškas spalvas sako, kad raudona yra Lietuvos spalva, o

183. MAIRONIO LIKIMO PARAŠTĖJE 1962/7 rugsėjis; Autorius : A. NYKA NILIŪNAS
Maironis apaštališko protonotaro drabužiuose savo bute Kaune — 1931. VI. 19.Maironį su tauta jungė

184. MAIRONIS MANO KARTOS AKIMIS 1962/7 rugsėjis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
IRedaktorius pasiūlė man parašyti trumpą straipsnį: "Maironis mano kartos akimis". Imdamas žodį

185. KRITIKA APIE MAIRONĮ IKI PIRMO PASAULINIO KARO 1962/7 rugsėjis; Autorius : VLADAS KULBOKAS
Pasirodžius periodinei spaudai, tiksliau nuo "Aušros" laikų, mūsų kritiką ima sparčiau augti. Ima

186. MAIRONIS ISTORIKAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
Maironį kaip poetą žino visa lietuvių tauta. Kaip neeilinį teologą jį gerai pažįsta kunigai, ypač

187. MAIRONIO VASAROS BERNOTUOSE 1906-1914 tarpe 1962/7 rugsėjis; Autorius : JULIJA LIPČIŪTĖ - GEČIENE
Iš Maironio seserėčios atsiminimųMaironio tėviškė Pasandravys-Bernotai buvo gražioje vietoje. Per tų

188. MAIRONIS REKTORIUS IR MOKYTOJAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
Septynerius metus Maironis buvo mūsų rektorius ir šešerius — mokytojas. Tai, rodos, gražus laikas, jį

189. IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE MAIRONĮ 1962/7 rugsėjis; Autorius : KAN. M. SANDANAVIČIUS
Maironio valgomasis kambarys, kai butas buvo paverstas muzėjumi. Nuotr. V. Augustino1918 metais atvykęs

190. MAIRONIANA Tremtyje —1945 -1949 metų 1962/7 rugsėjis; Autorius : ALEKSANDRAS RUŽANIEC-RUŽANCOVAS
"Aidų" žurnalui parengta bibliografija Maironio poezija anais sunkiais DP stovyklų gyvenimo laikais

191. ŽYGIMANTO VAZOS "AUKSINES LĖKŠTELES 1962/8 spalis; Autorius : JONAS K. KARYS
I.Nė vienas istorinės Lietuvos valdovas nėra mušdinęs tiek auksinių monetų, kiek jų mušdino

192. NARVOS - IVANGORODO PILIS IR JOS ARCHITEKTO LIETUVIO KLAUSIMAS 1962/9 lapkritis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Pav. 1. Narva (Estija). Kairėje gotiškoji Hermanno pilis. Dešinėje rusų Ivangorodas (Nuotrauka iš J. G.

193. DAILIDŽIŲ SUPRASLIO KULTŪRA lietuviškumo ir rusiškumo perspektyvoje 1962/9 lapkritis; Autorius : JONAS MATUSAS
KUN. DR. JONAS MATUSAS, miręs birželio 29 d. New Yorke. Keletas jo mokslinių straipsnių yra "Aidų"

194. LINO ISTORIJA 1962/10 gruodis; Autorius : URŠULĖ ŽEMAITIENĖ
Aprašė: URŠULĖ ŽEMAITIENĖ Spaudai paruošė: DR. JONAS BALYSĮžangos vietojeKaip Velykų margutį,

195. MYKOLAS BIRŽIŠKA IR VILNIUS 1963/1 sausis; Autorius : Mykolas Trumpa
1960 ir 1962 m. londoniškis Nidos knygų klubas išleido du tomelius prof. M. Biržiškos

196. SENOSIOS LIETUVIŲ KAIMO STATYBOS SAVYBĖS IR JŲ REIKŠMĖ 1963/1 sausis; Autorius : DR. JURGIS GIMBUTAS
1. Klausimo aktualumasDėl ko vis dažniau kalbama ir rašoma apie jau atgyvenusią senoviškąją lietuvių

197. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOGRAFIJA IR JOS ARTIMIAUSI UŽDAVINIAI 1963/5 gegužė; Autorius : J. JAKŠTAS
1. Istorijografija ir visuomenėTema Amerikos lietuvių istorijograįija būtų istorinio literatūrinio

198. KARALIAUS MINDAUGO DILEMOS 1963/6 birželis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Mūsų tautos istorijoje Mindaugas pasirodo kaip pragiedrėjimas ūkanotą rytmetį. Ligi jo dienos viskas

199. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA KAIP TAUTINIO AUKLĖJIMO PRIEMONĖ 1963/7 rugsėjis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE Atsibus tėvynės sūnūs, Didžią praeitį atminę; Pagimdys vargai

200. PLUOŠTAS DOKUMENTU APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1963/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
Kiekvienoje tautoje iškyla žmonių, kurie savo asmenybės ryškumu bei originalumu taip sugeba patraukti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai