Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija D

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Dostojevskine pravoslavijos imperija 1971/8 spalis; Autorius : PRANAS BUDRYS
1971-mieji yra Dostojevskio metai. Sausio 28 sukako 90 metų nuo jo mirties, gi spalio 30 senuoju

2. DR. JONE DEVEIKĖ IR JOS VEIKLA LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1971/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Per paskutiniuosius du dešimtmečius Lietuvos istorikų eilės smarkiai praretėjo. Vienas po kito išmirė

3. DARBAI 1976/8 spalis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ-GABIENĖ
IIš erškėčių krūmo išskrido paukštis — atrodė, kad jis nori nusileisti ant rankų tam, kuris

4. DĖL TAUTOSAKOS APTARTIES 1949/24 rugsėjis; Autorius : Dr. J. Balys, JAV
Savo knygoj „Lietuvių tautosakos skaitymai“ esu davęs tokį populiarų tautosakos aptarimą:

5. DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS LIETUVOS SOSTINĖJE 1977/5 gegužė; Autorius : GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ - SIRUTIENĖ
Šįmet, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę, buvo prisiminta ir kitą neeilinė

Prof. dr. Jonas Puzinas,šio straipsnio autorius, balandžio 14 staiga miręs Chicagoj e.Velionis buvo gimęs

7. Darbo virtuozai 1947/4 liepa; Autorius : red.
Pastaraisiais laikais modernieji mokslai, tarp jų ir Teologija, gerokai pasinešė socialine kryptimi,

8. DIDŽIOSIOS XVI AMŽIAUS STATYBOS VILNIUJE 1960/4 balandis; Autorius : A. ŠAPOKA
Miesto sienosXVI amžiaus pradžioje Vilniaus miesto gyvenime reikšmingiausias įvykis buvo pastatymas

9. DIDYSIS LIETUVIŲ TAUTOS LAIMĖJIMAS PRIE DURBĖS 1260 M. 1960/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
700 metų nuo Durbės kautynių (1260-1960) ir jų politinis vaidmuoLietuvos istorijoje yra eilė herojiškų

10. DRAUGIJA LITERATŪROS, MOKSLO IR POLITIKOS ŽURNALAS 1907 -1923 M. 1960/9 lapkritis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
1. PraeitisCaristinės Rusijos varoma nutautinimo politika ir lietuvių spaudos uždraudimas (1864-1904 m.)

Kapčiamiestyje nepriklausomos Lietuvos laikais buvo (tur būt, ir dabar yra) dvi noragų dirbtuvės. Vienu

12. DAILIDŽIŲ SUPRASLIO KULTŪRA lietuviškumo ir rusiškumo perspektyvoje 1962/9 lapkritis; Autorius : JONAS MATUSAS
KUN. DR. JONAS MATUSAS, miręs birželio 29 d. New Yorke. Keletas jo mokslinių straipsnių yra "Aidų"

13. DĖL VEIKSNIŲ KONFERENCIJOS CLEVELANDE PAREIŠKIMO 1966/3 Kovas; Autorius : A. R.
JAV gyvenime yra normalus ir savaime suprantamas dalykas, kad kiekviena aukšto pareigūno, pvz prezidento,

14. Dokumentai apie K. Donelaičio protėvį 1966/9 Lapkritis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Vokietijoje apie Kristijoną Donelaitį jo 250 metų gimimo sukaktuvėse specialų straipsnį išspausdino

15. DIDŽIOSIOS ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS VILNIUJE 1604 IR 1636 METAIS 1958/3 kovas; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS, S. J.
Ligi šiol, kiek man žinoma, dar niekas lietuviškoje spaudoje nėra plačiau aprašęs šiaip dažnai

16. DR. JONAS ŠLIŪPAS — AUŠRININKAS 1991/2; Autorius : VINCAS TRUMPA
JO GIMIMO 130-ĄSIAS METINES MININT "Apie Šliūpą, it apie milžiną kalną, nuolat sukinėjosi audros ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai