Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija I

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. ISTORINES TIESOS KLAUSIMU 1971/4 balandis; Autorius : JONAS RUGIS
Jonas Rugis (1901.II.4-1968.XI.24) savo profesija buvo chemijos inžinierius, bet turėjo ir platesnius

2. IŠ KARDINOLO MINDSZENTY ATSIMINIMŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : Alina Skrupskelienė
"Aš bijau pagalvoti, kad ir laisvajame pasauly reikia tylėti"Kardinolas Jozsef Mindszenty, miręs šių

3. IŠTESĖJOME TRISDEŠIMT METŲ 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
Užskleisdarni šių metų paskutinius lapus, Aidų leidėjai dėkingai prisimena redaktorių, bendradarbius

4. ISPANŲ HUMANISTAS PETRAS ROIZIJUS VILNIUJE (1551-1571) 1979/9 lapkritis; Autorius : STASYS GOŠTAUTAS
Minėdami Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų, kartais užmirštame, kad Vilniaus universitetas

5. IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO 16-18 AM. 1948/18 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvoje dažnai girdėdavome, kad vokiečiai kalba apie vadinamąją „kultūros liniją“, kuri

6. IŠEIVIJOS EKONOMINĖ PARAMA LIETUVAI 1978/6 birželis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
53 milijonai dolerių Lietuvos atstatymui JAV lietuviai, XIX a. paskutiniame ketvirtyje susibūrę į

7. IŠEIVIJOS EKONOMINĖ PARAMA LIETUVAI 1978/7 rugsėjis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
53 milijonai dolerių Lietuvos atstatymui 4. Gerino savųjų gyvenimo būklę Lietuvojea. Atsiminė savųjų

8. IKIŠIOLINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJOS TYRINĖJIMAI 1960/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
BIBLIOGRAFIŠKAI - KRITIŠKA APŽVALGA1. Simano Daukanto ir Juozo Jaroševičiaus (Vilniaus universiteto)

9. IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE MAIRONĮ 1962/7 rugsėjis; Autorius : KAN. M. SANDANAVIČIUS
Maironio valgomasis kambarys, kai butas buvo paverstas muzėjumi. Nuotr. V. Augustino1918 metais atvykęs

10. IŠSKIRIAMIEJI ŽENKLAI LIETUVIŠKOJE NUMIZMATIKOJE 1964/7 rugsėjis; Autorius : JONAS K. KARYS
Iš visų žmogaus sukurtų dalykų vien pinigas turi ypatingą, sakytum, burtų galią pasikeisti į bet

11. IŠKALBINGAS MAŽOSIOS LIETUVOS DOKUMENTAS 1967/3 Kovas; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
Bet kokie praeities liudininkai, daiktinės (archeologinės) liekanos, kasdieninės apyvokos daiktai, meno

12. ISTORIJOS SEKCIJOS POSĖDIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : V. Liulevičius
Istorijos sekcijos posėdžiui suorganizuoti JAV Liet. Bendruomenės centro valdyba įpareigojo Vincentą

13. INOCENTO IV LAIŠKŲ RINKINYS APIE PABALTIJO KRAŠTUS 1957/5 gegužė; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Garsus pranciškonų-konventualų istorikas italas Tëv. G. Abate, 1955 m. sudarydamas tikslesnį Paduvos

14. IŠĖJIMAS IŠ EGIPTO: LIKIMINIS ŠV. RAŠTO ĮVYKIS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 2 Jahvė rungiasi su faraonu Iš 3-4 pasakoja ir apie Jahvės varžybas su

15. ISTORIKO NUEITAS KELIAS SU KRYŽKELĖMIS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : J. JAKŠTAS
Kai žvelgiama į istoriko nuveiktus darbus, jam pasitraukus iš gyvenimo, sumuojama jo mokslinė veikla ir

16. ILGIAUSIAI LIETUVIŲ KALBA EINĄS ŽURNALAS 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Leonardas Andriekus
AIDAMS Į PENKIASDEŠIMTMETI ĮŽENGUS   Amerikos lietuviai labai mėgsta švęsti sukaktis bei

17. IŠLAISVINIMO TEOLOGIJA 1986/1986 m. 4; Autorius : VALDEMARAS M. CUKURAS
JOS KILME IR IŠTAKOS Reakcijos ir vertinimai Reakcijas ir vertinimus, kurie jau pradėjo reikštis apie

18. ISTORINIAI IR VĖLIAUSIEJI ARCHEOLOGINIAI ATRADIMAI VILNIAUS KATEDROJE 1988/3 nr.; Autorius : KUN. PROF. ALGIMANTAS KAJACKAS
Kauno Kunigų Seminarija 1987 metais Lietuva šventė 600 m. sukaktį nuo krikščionybės įvedimo.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai