Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LIETUVA IR ŽYDAI ISTORIJOS ŠVIESOJE 1971/10 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
I. Įvadas: trumpi metodiniai paaiškinimai. II. Žydai Lietuvos valstybėje iki jos padalinimų. III.

2. Lietuva ir žydai istorijos šviesoje 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : IVINSKIS ZENONAS
IV. Žydų vaidmuo nepriklausomoje Lietuvoje(Tęsinys iš praeito numerio) Iš pat pradžios reikia

3. LIETUVOS KATALIKAI RUSŲ CARISTINĖJ PRIESPAUDOJ 1975/5 geguze; Autorius : SAULIUS A. GIRNIUS
Dažnai girdimas, bet neteisingas teigimas, kad katalikų Bažnyčios priespauda Lietuvoje buvo 1863 m.

4. LIETUVOS IR VATIKANO DIPLOMATINIAI SANTYKIAI 1918 - 1940 1972/6 rugsejis; Autorius : VIKTORAS PAVALKIS
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 m., jos gyventojų didelė didžiuma priklausė katalikų Bažnyčiai.

5. LIETUVIO VALSTIEČIO MAŽOJOJE LIETUVOJE IKONOGRAFIJA 1975/7 rugsejis; Autorius : Dr. P. RĖKLAITIS
(Antroji dalis1)Piešiniai pagal M. Pretorijų Motiejus Pretorijus — Matthaus Pratorius (gimęs apie

6. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA 1972/9 gruodis; Autorius : STASYS YLA
50 metų sukakties progaPaskaita skaityta LKMA 50 sukakties minėjime New Yorke 1972.IV.30. Minėjimą

7. LIETUVOS STATUTO SUKAKTIS 1529 - 1979 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALEKSANDRAS PLATERIS
1979 metais sukako 450 metų nuo rašytos, kodifikuotos teisės įvedimo Lietuvos didžiojoje

8. LIETUVOS VYSKUPŲ DVASINĖ GENEALOGIJA 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Pastaruoju metu gana dažnai galima užtikti įvairiuose kraštuose išvestas pavienių ar visų to

9. LIETUVA IŠORINĖJE KRYŽKELĖJE 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Simas Sužiedėlis
Penkiolikos metų laikotarpyje — nuo Algirdo mirties (1377) iki Astravo sutarties (1392) — Lietuvos

10. LIETUVOS KRIKŠČIONINIMAS VYTAUTO DIDŽIOJO POLITIKOJE 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Krikščioniškieji kaimyniniai kraštai darė įtakos pagoniškai Lietuvai. Jau nuo Mindaugo laikų į

11. LIETUVIŠKUMO APRAIŠKOS VILNIAUS AKADEMIJOJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Paulius Rabikauskas
Paskaita, skaityta Chicagoj 1979 rugsėjo 2 d., L.K.M. Akademijos XI suvažiavimą užbaigiant,

12. LIAUDIES MENO ŠAKNYS 1948/14 gegužė; Autorius : M. ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ
Iki mūsų dienų Europos tautose išsilaikęs ir individualinio meno nenustelbtas liaudies menas pasižymi

13. LIETUVIU KALBOS GYVATOS RAIDA MAŽ. LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. KANTRIMAS
  Lietuvių tauta, ilgus amžius gyvendama didelių tautų apsupta, savo sodybų pakraščiais

14. LIETUVOS BALETUI 50 METŲ 1976/3 kovas; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Vienas iš pirmųjų mūsų baleto pastatymų — R. Drigo "Užburtoji fleita". Viduryje baletmeisteris P.

15. LIETUVIŲ KULTŪROS TARPSNIAI 1949/23 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS, Vokietija
  I. LIETUVIŲ KULTŪROS PRADMENSTautos kultūros negalima tinkamai suprasti, jeigu nėra atsekama pati

16. LIETUVOS IR LENKIJOS santykiai lenkų akimis 1948/21 gruodis; Autorius : A. ŠAPOKA
Be abejo, viena labiausiai supainiotų Rytų Europos problemų yra lietuvių-lenkų santykių klausimas. Po

17. LIETUVA NAUJAUSIAME „ENCYKLOPAEDIA BRITANNICA“ LEIDIME 1949/24 rugsėjis; Autorius : Z. Ivinskis
M O K S L A SMums nevis tiek, ką ir kaip apie Lietuvą rašo pasaulio enciklopedijos, ypač pačios

18. LIETUVOS STUDENTAI MARBURGE XVII IR XVIII AMŽIUJE 1978/3 kovas; Autorius : POVILAS RĖKLAITIS
Viduramžiais Marburgas (Marburg an der Lahn) garsėjo kaip šv. Elzbietos veikimo, mirties (1231) ir jos

19. LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBINĖS SĄMONĖS REIKŠMINGIEJI ETAPAI (2) 1947/2 gegužė; Autorius : Zenonas Ivinskis
7. Lietuvių valstybingumo pastangos rytų erdvėje ir totorių sulaikymas.Tuo pačiu laiku, kai lietuviai

20. Lietuvių-hetitų kalbų giminystė ir priostorė 1947/3 birželis; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
Nauji žingsniai indoeuropiečių (arijų) protėvystės klausimui spręsti Tokia antrašte prancūzų kalba

21. LIETUVOS VALSTYBĖS PAGRINDUS TIESIANT 1970/5 gegužė; Autorius : PRANAS PAULIUKONIS
Verčiant naują istorijos lapąŠiemet gegužės 15 sueina 50 metų, kai susirinko Steigiamasis seimas —

22. LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBINIO GYVENIMO PRADŽIOS BEIEŠKANT 1970/7 rugsėjis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Lietuvos istorijos vadovėliai ir mokykla taip smarkiai paveikė lietuvių visuomenę, kad Lietuvos

23. LIETUVOS SUVERENUMAS STEIGIAMAJAME SEIME 1970/10 gruodis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Lietuvos laisvinimo byloje dažnai susiduriame su suverenumo žodžiu. Minėdami Steigiamojo seimo

24. Logoterapija 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
MOKSLAS Pereitais metais Vienoje pasirodė dėmesio vertas veikalas: Dr. Viktor E. Frankl. „ A r z l l

25. LIETUVOS ISTORIKŲ DARBAI IR DIENOS 1960/6 birželis; Autorius : V. TRUMPA
III pasaulinio karo metu ir po jo Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Rytų Europos kraštų intelektualinis

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai