Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1962
Categories 1962
1 sausis (28), 10 gruodis (24), 2 vasaris (21), 3 kovas (25), 4 balandis (27), 5 gegužė (26), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (27), 9 lapkritis (22)
 

1. ŽINIOS APIE PIRMUOSIUS LIETUVIUS 1962/1 sausis; Autorius : DR. KOSTAS R. JURGELA
KOLONIJA JAMESTOWNEWulfstano laikais Lietuva anglams buvo žinoma tiktai kaip "rytų šalies" dalis.

2. SUKILIMAS IR TAUTA 1962/2 vasaris; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
1941 sukilimas — jau praeitis. Jis nuėjo į tautos istoriją. Įsirikiavo į eilę kitų sukilimų —

3. ŠV. JURGIS LIETUVOS D. KUNIGAIKŠTIJOS PATRONAS 1962/2 vasaris; Autorius : J. JAKŠTAS
Prel. M. Krupavičius straipsniu "O vis tik Jurgis tebešventas" (Draugas, 1961 m. gruodžio 22 d.)

4. LIETUVIAI BRITŲ KARE PRIEŠ JAV 1813-1815 m 1962/3 kovas; Autorius : DR. KOSTAS JURGĖLA
Šiandien Kanados lietuviams švenčiant savo tariamai trumpą įsikūrimo istoriją, norėčiau juos

5. ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS APŽVALGA 1890—1896 m. 1962/4 balandis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
Prabėgo jau septynios dešimtys su viršum metų, kai Tilžėje pradėjo eiti tautiškas lietuvių katalikų

6. GOTIKOS ARCHITEKTŪROS RYTINE RIBA 1962/5 gegužė; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Problemos istoriniai pagrindai.Europa viduramžiais nebuvo vienalytė, bet suskilusi į Vakarus ir Rytus.

7. ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS APŽVALGA 1890—1896 m. 1962/5 gegužė; Autorius : PR. PAULIUKONIS
(Tęsinys)Vienoje korespondencijoje iš Ariogalos, kur aprašo, kaip žandarai atminėjo dievocionalijas iš

8. LIETUVIŲ TAUTINES VĖLIAVOS SPALVOS 1962/6 birželis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
a. Mažojoj Lietuvoj. — Narbutas apie lietuviškas spalvas sako, kad raudona yra Lietuvos spalva, o

9. MAIRONIO LIKIMO PARAŠTĖJE 1962/7 rugsėjis; Autorius : A. NYKA NILIŪNAS
Maironis apaštališko protonotaro drabužiuose savo bute Kaune — 1931. VI. 19.Maironį su tauta jungė

10. MAIRONIS MANO KARTOS AKIMIS 1962/7 rugsėjis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
IRedaktorius pasiūlė man parašyti trumpą straipsnį: "Maironis mano kartos akimis". Imdamas žodį

11. KRITIKA APIE MAIRONĮ IKI PIRMO PASAULINIO KARO 1962/7 rugsėjis; Autorius : VLADAS KULBOKAS
Pasirodžius periodinei spaudai, tiksliau nuo "Aušros" laikų, mūsų kritiką ima sparčiau augti. Ima

12. MAIRONIS ISTORIKAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
Maironį kaip poetą žino visa lietuvių tauta. Kaip neeilinį teologą jį gerai pažįsta kunigai, ypač

13. MAIRONIO VASAROS BERNOTUOSE 1906-1914 tarpe 1962/7 rugsėjis; Autorius : JULIJA LIPČIŪTĖ - GEČIENE
Iš Maironio seserėčios atsiminimųMaironio tėviškė Pasandravys-Bernotai buvo gražioje vietoje. Per tų

14. MAIRONIS REKTORIUS IR MOKYTOJAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
Septynerius metus Maironis buvo mūsų rektorius ir šešerius — mokytojas. Tai, rodos, gražus laikas, jį

15. IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE MAIRONĮ 1962/7 rugsėjis; Autorius : KAN. M. SANDANAVIČIUS
Maironio valgomasis kambarys, kai butas buvo paverstas muzėjumi. Nuotr. V. Augustino1918 metais atvykęs

16. MAIRONIANA Tremtyje —1945 -1949 metų 1962/7 rugsėjis; Autorius : ALEKSANDRAS RUŽANIEC-RUŽANCOVAS
"Aidų" žurnalui parengta bibliografija Maironio poezija anais sunkiais DP stovyklų gyvenimo laikais

17. ŽYGIMANTO VAZOS "AUKSINES LĖKŠTELES 1962/8 spalis; Autorius : JONAS K. KARYS
I.Nė vienas istorinės Lietuvos valdovas nėra mušdinęs tiek auksinių monetų, kiek jų mušdino

18. NARVOS - IVANGORODO PILIS IR JOS ARCHITEKTO LIETUVIO KLAUSIMAS 1962/9 lapkritis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Pav. 1. Narva (Estija). Kairėje gotiškoji Hermanno pilis. Dešinėje rusų Ivangorodas (Nuotrauka iš J. G.

19. DAILIDŽIŲ SUPRASLIO KULTŪRA lietuviškumo ir rusiškumo perspektyvoje 1962/9 lapkritis; Autorius : JONAS MATUSAS
KUN. DR. JONAS MATUSAS, miręs birželio 29 d. New Yorke. Keletas jo mokslinių straipsnių yra "Aidų"

20. LINO ISTORIJA 1962/10 gruodis; Autorius : URŠULĖ ŽEMAITIENĖ
Aprašė: URŠULĖ ŽEMAITIENĖ Spaudai paruošė: DR. JONAS BALYSĮžangos vietojeKaip Velykų margutį,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai