Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PDF Spausdinti El. paštas

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II, spalio 16 d. išrinktas vyriausiu Katalikų Bažnyčios vadovu. Naujasis popiežius — lenkas kardinolas Karolis VVojtyla — yra gimęs VVadovvice, Lenkijoje, 1920 gegužės 18 fabriko darbininko šeimoje. Kunigystėn ruošėsi Krokuvos kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu, studijavo Romoje ir 1948 m. Angelicum universitete gavo filosofijos doktoratą. Antrąjį doktoratą jis turi iš teologijos. Kurį laiką profesoriavo Liublino kat. universitete. 1958 paskirtas Krokuvos vyskupu augziliaru, vėliau — Krokuvos arkivyskupu ir kardinolu. Popiežius Jonas Paulius II savo palankumą Lietuvai išreiškė spalio 12 d. įvesdinimo iškilmėje, maloniai pasveikindamas mūsų tautą lietuvių kalba.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai