Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MAIRONIO VASAROS BERNOTUOSE 1906-1914 tarpe PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JULIJA LIPČIŪTĖ - GEČIENE   
Iš Maironio seserėčios atsiminimų

Maironio tėviškė Pasandravys-Bernotai buvo gražioje vietoje. Per tų ūkių laukus tekėjo srauni Sandrava ir Luknė, Dubysos prieupiai. Nors tai nedidelės buvo upės, bet jas gražino jų augšti krantai, vietomis beržynėliais, kitur ąžuolynėliais pasipuošę. Slėnio sodrios pievos— tikri . gėlynai. Krantų medžiuose ir krūmuose lakštingalų būriai suko sau lizdus, o vakarais jų žavingas čiulbėjimas sklido po visą apylinkę.

Bernotų gyvenamas namas buvo nemažas, gerai išplanuotas ir gražiai įrengtas. Maironis pasiskyręs buvo sau vasarai kambarį viršuje su dideliu balkonu į vakarų Luknės-Dubysos pusę. Nuo to balkono buvo gražus reginys, ypač saulei leidžiantis. Ten geriausiai buvo klausytis ir lakštingalų koncerto.

Daug laiko praleisdavo Maironis tame balkone, beskaitydamas, berašydamas, besimelsdamas, vienumoje beilsėdamas.
Iš Bernotų ūkio pietų pusės buvo dvarininkų Novickiu dideli miškai. Jie sudarė nelyginant foną Bernotams, o tai dar daugiau gražino tų apylinkių vaizdą.

Arti Bernotų nebuvo nei geležinkelių, nei plentų ar kitų didelių kelių. Taigi, kaimo ramybės niekas nedrumstė.
Gal dėl to Maironis ir mėgo savo tėviškėje Bernotuose vasaroti. Vasarodavo beveik kasmet iki pirmo Didžiojo karo. Bernotų sodyba karo metu buvo visiškai sunaikinta — išdeginta ir dėl įvairių priežasčių nebuvo galutinai atstatyta.

Laukdavo abi sesutės savo mielo svečio ir ruošdavosi tinkamai jį priimti. Ypatingai vyriausioji Pranutė, kuri 1941 m. buvo Sibiran išvežta ir ten iš bado mirė, gražindavo Bernotų sodybą, kaip tik įmanė, kad tik būtų jaukiau mylimam jos broleliui. Visur, kur tik tiko, buvo padaryti darželiai, jų tarpuose pavėnėlės. Per sodą nutiesti takeliai taip pat buvo gėlėmis žemčiūgais nusodinti. Mat, žinojo, kad brolis labai mėgo žemčiūgus. O kadangi jis žavėjosi neužmirštuolėmis, tai jam atvykstant buvo iš Luknės pievų jos rinktos, merktos ir vis jos buvo renkamos ir merkiamos, kol jisai viešėdavo.

Atvykęs į Bernotus, Maironis norėjo nelyginant paskęsti toje gražioje tėviškėje, kad jo niekas nematytų, negirdėtų. Nemėgo, kai iš kaimynų kas atvykdavo jo aplankyti. Būdavo patenkintas, kai laukuose ar miškeliuose jo nesurasdavo ir svečias išvykdavo . . . Apskritai Maironis net su sesutėmis, šeimos nariais nebuvo perdaug kalbus. Dažniausiai — susitelkęs, susimąstęs, paskendęs savyje. Mėgdavo vienas vaikščioti Luknės krantais, niekad nesiskirdamas su knygomis. Retkarčiais pasikviesdavo sesutės Kotrynos būrelį vaikų beržynėliuose ar ąžuolynėliuose parinkti baravykų, raudonviršių, kurių taip gausu buvo. Mat, Maironis labai mėgo grybus ne tik rinkti, bet ir valgyti. Su mumis gerokai juokaudavo, lenktyniaudavo renkant baravykus ir panašiai. Mums buvo tada toks mielas dėdė, — ne toks kaip dažniausiai, kurio lyg nedrįsdavome, lyg bijodavome.

Šiaip Kotryna sielodavosi, kad jisai mažai valgydavo ir mėgo vienodai paprastus valgius, kaip žuvis, įvairios uogos, pienas, ypač raugintas, daržovės, įvairiai patiektos. Tų gerybių Bernotuose buvo labai daug, taigi vaišinti buvo lengva
Tiesa, buvau pamiršusi, kad Maironis nepaprastai mėgo mėlynių pyragėlius - virtinė-lius su grietine. Kasdien galėjai jam patiekti! Prie jų darbo nemažai, kol priraitai. . . Gerokai įveikdavo tie pyragėliai-virtinėliai nors ir man, kai kiek jau paūgėjusi ir išmokusi padėdavau "raityti".

Atrodo, Maironis vasarodamas kiek pagalvodavo ir apie sveikatos "sustiprinimą", nes rytais braidydavo basas po rasas. Esą, kad slogomis nesirgtum. Tai vėl — eidavo miegoti ant šieno į daržinę, kad tas šieno kvapas būtų vaistu nuo kažko.

Prisimenu, kad porą kartų mus vyresnius vaikus, pasipiršusius kartu ant šieno miegoti, sutiko nusivesti. Bet apie vidurnaktį turėjo vargo, kol mus visus atgabeno atgal į mūsų kambarį ir suguldė. Mat, dėdės knarkimas ir visokios šviesos (turbūt, šv. Jono vabalėliai šiene) mus ėmė gąsdinti.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai