Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MAIRONIANA Tremtyje —1945 -1949 metų PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALEKSANDRAS RUŽANIEC-RUŽANCOVAS   
"Aidų" žurnalui parengta bibliografija

Maironio poezija anais sunkiais DP stovyklų gyvenimo laikais (1945-49) nebuvo pamiršta. Per nepilnus 5 metus paskelbta 40 eilėraščių periodikoje, kaikurie jų net keliuose laikraščiuose. Išleista 6 Maironio eilėraščių knygos.
Palyginus tremties 1945-49 m. su 1960-61 m., praleistais užjūryje, jau išeivių padėtyje, rasime, kad sąlygoms pasikeitus į gera, išleistų Maironio poezijos rinkinių skaičius sumažėjo iki. . . vieno ("Pavasario balsai" XVIII laida, Bernardo Brazdžionio redaguota ir Romoje išleista su Irenos Pacevičiūtės pieštu viršeliu, gaunama "Draugo" knygyne, kaina $3.00). Eilėraščių paskelbta 113. Ir daug daugiau paskelbta atsiminimų apie Maironį ir straipsnių, kuriuose vertinama jo kūryba. Skaitytojai ras šių metų "Draugo" Nr. 118, II d., 6 psl. (gegužės 19 d.) ištraukas iš paskelbtos platesnės bibliografijos "Maironiana 1950-1961". Laikraštyje surašyti 13 autorių atsiminimai apie didįjį poetą ir 23 autorių straipsniai apie jo kūrybą.

KŪRĖJAS
Biografijos
Merkelis, A.: Tautos ąžuolas. Maironio 15 metų mirties sukakčiai paminėti. TG 47:78/5 Der litauische Lyriker Maironis. IA 47:8/5

KŪRYBA
Knygos
Baladės. Vokietija, išleido Gabija. 1947. Virš., 71, lnnm.
p. P. Osmolskio viršelis. ("Draugo" knygyne — 25(S)
Jaunoji Lietuva. Ketvirtoji laida. Meerbeck (Vokietija),
J. Narbuto ir P. Indreikos leidinys. 1948. Virš., 104 p.
2000 egz.
Mūsų vargai. Trečioji laida. Meerbeck (Vokietija), J. Narbuto ir P. Indreikos leidinys. 1948. Virš., 116 p. 2000 egz.
Pavasario balsai. Dešimta laida. Meerbeck (Vokietija), išleido P. Indreika ir J. Narbutas. 1946. Virš., 151, lnnm. p. 1000 egz. Viršelis J. Vaičaičio.
Pavasario balsai. X laida. Wiirzburg (Vokietija), Liudo Vismanto leidinys. 1947. Virš., 301, 3nnm. p., iliustr. 3000 egz. Viršelis č. Jonušo.
Raseinių Magdė. Liaudies pasaka. Penktoji laida. Meerbeck (Vokietija), J. Narbuto ir P. Indreikos leidinys. 1947. Virš., 31, lnnm. p. 2000 egz.

Eilėraščiai periodikoje
A.a. Lietuvos karžygiams. Mnt 46:1/3
Ant Punios kalno ties Nemunu. PSD 45:2/31
Ašaros tarp juokų. PSD 46:4/38
Čičinskas. Baladė. Skt 46:19/1-2
Jaunoji Lietuva. Skt 46:4, 1-3; 5/1-3; 8/1-3; 9/1-3; 10/1-2; 11/1-2; 12/1-2; 13/1-2; 14/1-3; 15/1-3
Jei po amžių kada. Apž. 46:29,3; Lžd 46:4/3; Lžn 46:41/ 5; TA 47:23/7
Jūratė ir Kastytis. Skt 46:22/3
Kur bėga Šešupė. Prg 47:2/9; Skt 46:9/4
Lietuvių senovės daina. LI 46:16/2
Malda. Skt 46:17/4
Mergaitė. PSD 46:4/37
Miškas ir lietuvis. LŽn 45:9,3; Lžn 45:4/3
Miškas ūžia. Skt 46:9/3
Mano gimtinė. S A 45:1/5; Žbr 45:3/5
Nebeužtvenksi upės. Tvn 46:1/4
Nedaugei mūsų. Aid 45:8/8; Mnt 46:1/19; Švs 48:4/4;
TG 46:37/1; žbn 46:2/6
Nors mūsų, broliai, nedaug yra . . . BL 48:7/1
Pavasaris, žns 47:112/6
Pirmyn į kovą. Mnt 46:1/19
Senovės daina. Skt 46:3/2
Sunkūs be galo laikai. SA 45:3/10
Šalin dūsavimai. Lžd 47:7/2
Užmigo žemė. Aid 45:8/8
Vakaras ant Keturių kantonų ežero. Aid 45:8/8
Vilnius. Skt 46:3/4
Viltis. S A 45:3/7

Eilėraščiai išversti j vokiečių kalbą
Auf dem Birutenberg. Aus dem Litauischen von Alexander Baldus. IA 48:5/5
Einschlief die Erde. IA 47:6/5
Jūratė ir Kastytis, übertragen von Dr. Heinrich Sucha-
nek. IA 47:4/7
Mein Geburtstag. IA 47:5/5

KŪRYBOS VERTINIMAS Straipsniai periodikoje
J: Maironio "Pavasario Balsų" 50-ties metų proga. Sks 45:1/4-6
Mikaitis, J: Maironis šiandien. Maironio 60 m. kūrybos
sukakčiai paminėti. Lžn 45:4/4-6
Miliušis, J: Maironis ir dabartinė patriotinė poezija. Aid
46:11/198-203
Naujokaitis, Pr: Ar Maironis tik savo epochos poetas? Tš 46:2/13-17
"—" Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės. Maironio 15 metų mirties sukaktį minint. Lžd 47:26/3
Sužalotas Maironio kūrybinis veidas. Maironio sukaktis "Tiesos" puslapiuose. TG 47:83/4

Maironio muzėjaus biblioteka Nuotr. V. Augustino

SANTRUMPOS
Aid — Aidai, München, Vokietija (Amerikiečių zona)
Apž — Apžvalga, Nürtingen, Vokietija (Am. z.)
BL — Britanijoj Lietuvis, Anglija
IA — Im Ausland, Augsburg, Vokietija (Am. z.)
LI — Lietuvių Informacija, Flensburg, Vokietija (Ang. z.)
Lžd — Lietuvių žodis, Detmold, Vokietija (Ang. z.)
LZH — Lietuvių žinios, Würzburg, Vokietija (Am. z.)
Mnt — Mintis (žurnalas), Memmingen, Vokietija (Am. z)
Prg — Pragiedruliai, Stockholm, Švedija
SPD — Po svetimu dangum, Kiel, Vokietija (Ang. z.)
SA — Stovyklos Aidai, Kassel, Vokietija (Am. z.)
Sks — Skautas, Oldenburg, Vokietija (Ang. z.)
Skt — Skaitymai, Augsburg, Vokietija (Am. z.)
švs — šviesa, Tübingen, Vokietija (Prancūzų z.)
TA — Tėviškės Aidai, Fulda, Vokietija (Am. z.)
TG — Tėviškės Garsas, Schweinfurt, Vokietija (Am. z.)
Tš — Tėvynės Šešėlyje, Detmold, Vokietija (Ang. z.)
Tvn — Tėvynėn, Salzburg, Austrija žbn — žibintas, Greven, Vokietija (Ang. z.) žbr — žiburiai, Augsburg, Vokietija (Am. z.) Žns — Sinios, Scheinfeld, Vokietija (Am. z.)

II
1962 Maironio metų I-sis pusmetis
Nelengva buvo parinkti Maironio eilėraščius ir straipsnius apie jo asmenį bei kūrybą paskutiniams Liet. Bibliografinės Tarnybos leidiniams "Maironiana 1945-1949" ir "Maironiana 1950-1961". Teko peržiūrėti daugiau kaip 13,000 kortelių, kuriose surašyta per 160,000 svarbesnių straipsnių, išrinktų iš periodinės spaudos. Šis darbas pareikalavo daug laiko.

Svečiu kambarys Maironio bute. Ant stalo albumas su Maironio gyvenimo nuotraukomis. Nuotr. V. Augustino

Maironiana 1962 m." buvo užsakyta "Lietuvių Dienų" redaktoriaus Bernardo Brazdžionio dar šių metų pradžioje. Registruojant straipsnius teko rašyti atskiras korteles, ir jų jau susirinko visa dėžutė. Bet turime atsiprašyti tolimesnių kraštų lietuviškų laikraščių redaktorius. Šią bibliografiją reikėjo užbaigti liepos 4 d., o birželio mėn. pabaigos spauda iš tolimų kraštų buvo gauta tiktai rugpjūčio mėn. viduryje. Tuos straipsnius įjungsime į II pusmečio bibliografiją.

Kaip ir anksčiau, taip ir dabar mūsų bibliografija nebus pilna. Negauname kai kurių periodinių leidinių, pvz. "Išeivių Draugo", "Lietuvių Naujienų". Iš "Naujienų" prenumeratorių gaunamus numerius turėjome tiktai iki birželio 15 d. Atostogoms prasidėjus nutrūko ir to laikraščio numerių siuntinėjimas bibliografijos mokslo reikalams. Turime atsiprašyti, bet tikimės, kad labai žymių praleidimų nebus.

KŪRĖJAS
Atsiminimai, biografija
Katinauskas, Algirdas: Iš Maironio gyvenimo. MM, 5-7 Lipčiūtė-Augienė. Danutė: Maironis giminės atsiminimuose. Drg 112//1-2
Maironio tėvai Pasandravy. Drb 28//13

Atvaizdai (portretai ir nuotraukos)
Maironis. Klv 7/4, 13/8; LD 1/1; MP 20/1
Maironis IV kl. gimnazistas su tėvu. Drg 112//2
Maironis. Nuotrauka daryta 1931. IV. 19 Maironio bute,
Kaune. Drg 112//1
Maironis VI kl. gimnazistas su motina ir sesutėmis. Drg
H2//1
Maironis su savo draugais Šveicarijoje. TP, 146
Simankevičius, J: Maironis. TP, 145
Šileika, Jonas dail: Maironis (portretas). Drg 5//1
Žmuidzinavičius-Žemaitis, Antanas: Pašto ženklas, išleistas 1933 m. Maironiui pagerbti. TP, 147

Tėviškės nuotrauka
Maironio tėvų sodyba (1951 m. nuotrauka). Drg 112//1

Rankraščių nuotraukos
Maironio rankraščiai (surasti JAV-se). Drg 135//1,5
Nedaugei mūsų. Rankraštis, iš autoriaus spaudai parengto lyrikos tomo LD 1/11

Paminklai
Maironio antkapio įrašas. Drg 112//2
Pundžius, B: Maironio paminklas Karo Muziejaus sodely (skulptūra). LD 1/11
žvirkalnis, L: Maironio paminklas Clevelande (atidengtas 1961.6.25) Drg 152/5

KŪRYBA
Eilėraščiai
Aš norėčiau prikelti (1898). MM, 21
Jaunimo giesmė. Klv 1/6; KlvK, 64-65
Jei po amžių kada. SA 1/2
Jei žemė širdį viliojo. ML 653/2
Jūratė ir Kastytis. TP, 164-170; MP 20/3
Kur bėga Šešupė. PLŽ 24/3
Lietuva brangi. MM, 9; Tvn 14/3; TAtg 31/1-3
LIETUVOS VARGAS (pirmas Maironio eilėraštis, Zva-
lionio slapyvardžiu pasirašytas, "Auszroje" 1885 m.
Nr. 7-8). Drb. 6/3
Mano gimtinė. Bdk 36/3; EL 13/2;KlvK 65; KKL 21/1;
Vnb 1/5
Marija, Marija. KKL 19/9
Milžinų kapai (1895). MM, 20
Miškas ir lietuvis. KlvK, 61-63
Nedaugei mūsų. MP 12/3
Nepriklausomybę atgavus. Drg. 40/1
Oi neverk, matušėle! MM, 10
Pavasario dienos, šit 2/41
Pavasaris. Bdk 36/1
Prologas iš "Kęstučio mirties". Klv 15/6
Roma. ŠPV 4/108
Saulei leidžiantis. ML 654/3
Senovės daina. Krs 2/46; KlvK, 63
Taip niekas tavęs nemylės. Drg 5//1
Tautinė daina. Bdk 36/6
Trakų pilis. Vnb 24/6
Vilnius prieš aušrą. Atg 5/4; EL 15/3
Žiemos naktis. Klv 5/6

Maironio vertimas
Aleliuja. ML 666/3

Vertimas į anglų kalbą
Song of antiquity. LD 4/23

Maironiui dedikuoti eilėraščiai
Bačinskaitė-Bučienė, Salomėja (spv. Nėris): Maironiui. ML 655/2
Santvaras, Stasys: Prie Maironio grabo. ML 658/3

Muzika Maironio tekstams
Kreivėnas, Juozas: Kompozicijos Maironio tekstams. —
Chorams jų tikrai negali pritrūkti. Drg 59//1, 6
Miškas ir lietuvis (1885). MM, 14
Naujalis, J: Lietuva brangi (1920). MM, 8
Tallat-Kelpša, J: Milžinų kapai (1895). MM, 19

Piešiniai ir nuotraukos Maironio poezijai
čibas, D: Maironio Lietuva. Upės. Nuotraukos: Šešupė,
Dubysa, Nevėžis, Minija. LD 4/26
Kankus, Aleksandras; Civlnskaitės, Beatričė ir Kristina:
"Jūratė ir Kastytis" paveiksluose. TP, 171-175
Gustaitytė, Rūta; Gasneraitė, Giedrė ir Pakalniškytė,
Mirga: Iliustracijos "Jūratei ir Kastyčiui". TP, 164-170

KŪRYBOS VERTINIMAS
Ambrozaitis, K: Maironio didybė. Poeto Kazio Bradūno mintys Illinois Lietuvių Gydytojų Dr-jos minėjime. LGB VI/4-8
Babrauskas, Vytenis: Maironio poezija ir jos reikšmė. Att 3/69-70
Br., K: Argi tiktai vakarykštis sapnas? Drg 41//1 "—" Pradžia jau yra. Drg 5//1
Bradūnas, Kazys: Kūrėjo atminimą gerbiant. Drg 135
// 1,5
Brazdžionytė, Elena: Maironis — tautinio atgimimo dainius. TP, 152
Dirkis, Povilas: Maironis istorikas. Tvn 15/3
"—" Pastačiau paminklą, patvaresnį už varį. Nns 101 // 6-7
Domarkaitė, Rūta: Tautos prisikėlimo nuojauta Maironio
poezijoje. TP, 151
Dūda, Vidmantas: Prisikelianti Lietuva Maironio "Jaunojoje Lietuvoje". MM, 11-13A
Gylytė, Aušra: Patriotinė Maironio lyrika. TP, 153-155
Jonas Mačiulis-Maironis. LGB VI/3
Jonikaitė, Jarūnė: Maironio noras. TP, 159
Jonikas, Vincas: Maironis ir mūsų skola. Krs 2/46
Juodvalkis, Uosis: Nusikaltimas ir bausmė Maironio kūryboje. TP, 162-163
(K): Romantiškoji kryptis gyvenime ir mano kūryboje. (Kun. dr. A. Baltinio paskaita Čikagos Meno Klube). Drg 89//2
K. B: Maironiui skirtas seminaras Pedagoginiame Lituanistikos Institute. Drg 137/8
Kanovalaitė, Leonidą: Maironio Lietuva. TP, 148-149
Keturakis, Ernestas: Maironis rusiškai (straipsnyje — Trumpos Lietuvos gyvenimo apybraižos). Vienybė 3/7
Krausas, Antanas: Maironis vakar ir šiandien. MP 20/1,3
Lietuvos kryžių poetas (straipsnis "XX Amžiaus" dienraštyje 1940. 7.1, kol dar okupantai nebuvo susiorientavę). Drb 6/3
Macnoriūtė, Regina: "Tautos pabėgėliams" ir šių dienų išeivijai. TP, 156-157
Maironio metai 1862-1962. Kennebunkport, Maine (JAV), šv. Antano Gimnazija, išleido Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Prano Delininkaičio vardo kuopa, rašyta mašinėle ir spausdinta rotatoriumi. 1962 m. balandžio 1 d. Viršelis, 4 nnm. psl., 57 lapai, spausdinti vienoje pusėje, pav. 217x280 mm 150 egz. Pastaba: 3 p. — Redagavo Kuopos valdyba: Algimantas štuopis Dangerutis Aukštikalnis Stasys Rastonis Jonas Karaška; Iliustravo: Edvardas Daniliūnas Jurgis Miškuotis Juozas Petraitis.
Maironis kalba. TA 12/3
Mikalauskas, Vidmantas: Maironis—milžinkapių dainius. MM, 16-19
Miškinis, J: Maironis—tautinių idealų kūrėjas. LL 10/4
Naumgaudaitė, Vytė: Maironio raginimas. TP, 150
Račkauskas, Vyt., A: Ar iš tikrųjų Lietuva buvo tokia
graži, kaip Maironis ją aprašo ? Drv 44/8
red., a: Maironis ir 16-toji vasario. GLB II/2-3
šimaitytė, Silvija: Maironio "Burtai". TP, 161
šlajutė, Birutė: Maironio įtaka šių dienų lietuviams. TP,
158
šukelytė, Danguolė: Ar Maironis didelis poetas? Drv 69
/5
Tallat-Kelpšaitė, Janina: Maironio "Jaunimo giesmė". TP, 160
Tautinio atgimimo dainius. TAtg 31/1-3
Tls., J: Seminaras apie Maironio poeziją (Pedag. Lituan.
Institute). Nns 138/5
V. R: Maironio kūrybą prisiminus. Skr 24/79-80
Zubras, A: Ankstyvieji mūsų poezijos keliai. MP 16/3-4


BENDRYBĖS
A. D: Maironio metus pradedant. Drb 6/4
A. M: Neoficialus vedamasis oficialaus vietoje. Mrg 1/3
Atgimimo poetas — Maironis. KlvK, 60-61
Aukštakalnytė, Violeta: Maironis. TP, 146-147
B r., K: Išleiskime pilnus Maironio raštus. Drg 100//1
"—" Kūrybos reikia visur (apie trafaretinius Maironio
šimtmečio minėjimus). Drg 65//1 "—" Pradžia jau yra. Drg 5//1
Brazdžionis, Bernardas: Laiškas redakcijai (kviečia
skelbti Maironio metus). Drv 1/3 Dargis, Povilas P: Paminėkime tautos dainių Maironį.
Tvn 5/1 y
Darkis, Povilas: Jubiliejiniai Maironio metai. Krs 5/129
Erdvys, Paulius: Jubiliejiniai Maironio metai. Vts 2/9
Gustaitis, Algirdas: Maironio metais pamirštami lietuviško filmo reikalai. NL 15/5
Kaip atsiliepsime ? FL 2/2
Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba: Maironio metai — lietuvių kultūros metai. Aid 3/36; Drb 17/4; Krs 3/93; LL 6/5; LšL 5/virš.3; LD 3/13
"—" Maironis — tautos prisikėlimo dainius. TŽ 12/3
Literatūrinis skyrius: Maironis. Bdk 36/4-5
Maironica. LD 1/11
Maironio metai. ALBĖ 1/1
Maironio metai, šį didvyrį pagerbdami, sustiprinsime mūsų tautinę gyvybę . . . Vnb 1/1,4
Maironio sukaktis Lietuvoje. Drb 10/4
Maironis ir mes. ALB 1180/2; LD 1/3
Mockus, K: Nepriklausomybės šventei rengiantis Maironio metais reikia remtis jo šūkiais. Drg 36/3
Ms., V: Parkas Maironio sukakčiai (statomos naujos patalpos, Worcester, Mass.) Drb 21/5
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba: 1962-ji metai Maironio metai. Aid 1/47; ML 656/3; MP 1-2/3; PLŽ 24/7
Paužuolis, J: Pagimdys vargai galiūnus ugnimi uždegs
krūtinę. LL 3/3 Sirvydas, Vytautas: Mes... (1962 m. norima padaryti
Maironio metais). Vnb 1/1 1962 metai — Maironio metai. LGB V/5 Vlks., J: 1962 m. kai kurios minėtinos datos. Nns 5//10

MAIRONIO ŠIMTMEČIO MINĖJIMAI
Mačiulis, P. dr: Maironio jubiliejaus paruošai. Drg 53//1

AUSTRALIJA
Gražiai paminėtas Maironis (ALB Melbourno Kultūros
Tarybos). NL 25/6
Maironis paminėtas Australijoje (Melbourne). EI 14/169;
Grs 6/5
(v): Gražiai paminėtas Maironis (ALB Melbourno Kultūros Tarybos Šv. Jono parapijos salėje). MP 13/6

ITALIJA
Jaunimas su Lietuva ir su Maironiu (Minėjimai Saleziečių mokykloje, Castelnuovo Don Bosco Italijoje ir Jaunimo Namuose /ALVUDo/ Čikagoje). LD 1/18
Su Lietuva ir Maironiu (Saleziečių gimnazija, Castelnuovo Don Bosco). EL 12/3

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS
CALIFORNIA
Vn., J: Maironis laike, tautoj ir literatūroje ("Lietuvių Dienų" žurnalo kolektyvo organizuotas minėjimas Los Angeles). Drg 131/5

ILLINOIS
An. Rg: Bridgeporte (Čikagoj) gražiai paminėtas Maironis (Lietuvių auditorijoje). Nns 75/3
Biežis, S. dr: Dar vienas Maironio minėjimas (Korp! Neo-Lithuania Jaunimo Centre Čikagoje). Drg 89//4
Gintneris, A: Maironio minėjimas Bridgeporte. Drg 77/5
Idzelytė, Teresė: Maironio ateitininkų kuopa paminėjo Maironį (Čikaga). Drg 33/2
Jaunimas su Lietuva ir su Maironiu (Minėjimai Saleziečių mokykloje, Castelnuovo Don Bosco Italijoje ir Jaunimo Namuose /ALVUDo/ Čikagoje). LD 4/18
K. R: Akcentas kultūrai gydytojų vakarienėje. Drg 53/8
Maironio gimimo šimtmečio minėjimas Čikagoje, Jaunimo Centre. Drg 79/8
Maironio minėjimas Čikagoje (Ateitininkų studentų ir meno draugijos "Šatrija"). ĮL 28/34
Pr., J: Maironio renesansas. Poeto minėjimo akademija Čikagoje (Jaunimo Centre). Drg 83//5
Ptr., J: Lietuviškieji Čikagos rūpesčiai (Meno draugijos "Šatrijos" akademija Jaunimo Centre). TŽ 15/5

MAINE
Maironio metai šv. Antano gimnazijoje (Kennebunkport). ŠPV 5/156-157
Šv. Antano Gimnazija. Maironio metų minėjimas 1962 m. bal. 1 d., 2 vai. p.p. programa. MM, 56

MASSACHUSETTS
Maironio minėjimas (Laisvės Varpas, Bostone). Drv 43/8 Maironio minėjimas (Lietuvių Klube, Bostone). Klv 18/7 Maironis Kultūros klube (Boston). Drg 103/5 S., St: Maironis Bostono Kultūros Klube. Drv 55/2 Sūdavas, J. V: "Laisvės Varpas" pagerbė Maironį (Boston) . Drg 86/5
ž-is: Gražiai paminėjo Maironį (Laisvės Varpo parengimas Lietuvių Piliečių salėje, Bostone). Klv 14/7

MICHIGAN
A. B: Maironio minėjimui praėjus Detroite. Drg 127/5
"—" Rengėjų žodis Maironio 100 gimimo sukakčiai paminėti koncertui praėjus (Detroit) Nns 126/5
Didysis Maironio minėjimas (pamaldos Detroito šv. Antano bažnyčioje). Drg 104/5
Koncertas be klausytojų (Detroit). Drg 110/5
Nakas, Alfonsas: Geriausias koncertas be publikos. Nns 111/2
"—" Pirmasis Maironio minėjimas (Detroito Kultūros
Klube). Klv 13/3
"—" Puikus koncertas — mažai publikos (Romuvėnų ir kūrėjų - savanorių surengtas Detroito Riverside Lodge
masonų salėje). Klv 20/3
S-mas, V: Maironio minėjimas (Tarptautinio Instituto patalpose, Detroite). Drg 63/5

NEW YORK
Lab., O: "Darbininko" leidėjai tėvai pranciškonai surengė savo metinį koncertą Maironio 100-jam gimtadieniui paminėti (Woodhaven). Drg 83/5
Maironis "Darbininko" koncerte. Drb 25/5
Naujiena Maironio minėjime ("Darbininko" koncerte Maironio gyvenimas buvo rodomas .vaizdais ekrane su muzikos ir deklamacijos intarpais fone). Drg 89//7

OHIO
Braziulis, Vladas: Neskriauskime Maironio. Deklamuoto-jų nuosmukis. Drv 65/5
Lietuviai budžiai Clevelande minėjo Maironį (Čiurlionio namuose). Drv 55/7
Maironio minėjimas Ohio Liet. Gydytojų Draugijoje (Clevelande) . LGB VI/25-26
Solistė Genė Antanaitytė Maironio minėjime (Lietuvių budžių - čiurlioniečių namuose, Clevelande). Drg 105/5

KANADA
ONTARIO
P. M: Hamiltono skautai gražiai paminėjo Maironio sukaktį. Drv 56/2 V. P: Gražiai paminėjo Maironį (Hamilton). Nns 116/4

SANTRUMPOS
Aid—Aidai, JAV
ADB—Argentinos Leit. Balsas
ALBĖ—Amer. Liet. Bendruomenė
Atg—Atgarsiai, Venecuela
Att—Ateitis, JAV
Bdk—Budėkime, Anglija
Drb—Darbininkas, JAV
Drg—Draugas, JAV
Drv—Dirva, JAV
EI—Eltos Informacijos, Vokietija
EL—Europos Lietuvis, Anglija
FL—Floridos Lietuviai, JAV
GLB—Geelongo Liet. Bendruomenės
Biuletenis, Australija
Grs—Garsas, JAV ,
ĮL—Į Laisvę, JAV
KKL—Kristaus Karai. Laivas, JAV
Klv—Keleivis, JAV
KlvK—Keleivio Kalendorius, JAV
LD—Lietuvių Dienos, JAV
LGB—Liet. Gydyt. Biuletenis, JAV
LL—Laisvoji Lietuva, JAV
LšL—Laiškai Lietuviams, JAV
ML—Mūsų Lietuva, Brazilija
MM—Maironio metai (knyga), JAV
MP—Mūsų Pastogė, Australija
Mrg—Margutis, JAV
NL—Neprikl. Lietuva, Kanada
Nns—Naujienos, JAV
PLŽ—Prancūzijos Lietuvių žinios
SA—Skautų Aidas, Kanada
Skr—Sūkurys, JAV
šit—Šaltinis, Anglija
ŠPV—šv. Pranciškaus Varpelis, JAV
TA—Tėviškės Aidai, Australija
TAtg—Tėvynės Atgarsiai, JAV
TP—Tėvyn. Pašvaistė (knyga), JAV
Tvn—Tėvynė, JAV
Tž—Tėviškės žiburiai, Kanada
Vnb—Vienybė, JAV
Vts—Vytis, JAV

Maironis buvo tikrai didelis mūsų tautos sūnus. Jo šviesi asmenybė buvo plati ir šakota. Jis buvo didelis organizatorius, auklėtojas, visuomenės veikėjas, mokslininkas ir poetas.
Jis poezijai yra skyręs daug mažiau laiko negu kitoms savo plačios veiklos šakoms, bet kaip tik ja, ta savo puikia ir galinga poezija, jis mums yra brangiausias ir žinomiausias. Niekad prieš jį mūsų gimtasis žodis dar nebuvo pasiekęs tokio grožio ir tokios galybės . . .
Maironio kaip tik visa galybė glūdi tame, kad jis pajėgė gražia forma išreikšti visos mūsų tautos jausmus ir potroškius. Jis lietuvišką gamtovaizdį sukūrė tokį gyvą, gilų ir prasmingą, kad tai, rodos, jau ne gamta, bet kenčianti ir mąstanti esybė . ..
Ir kas yra nuostabu, kad ta Maironio tikrai didelė poezija tikrumoje yra labai paprasta, bet tasai paprastumas kaip tik ir yra jo didelio talento ir didelės kultūros pažymys. Maironis savo formos meistrišku tobulumu gali stebinti didžiausią literatūros specialistą, bet drauge ji yra taip paprasta, kad ji lygiai veikia paprastą žmogų.

Jonas Aistis


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai