Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Zenonas Ivinskis — Kelias į laisvę ir Vasario 16-toji ....................................................... 49
Kazys Bradūnas — Apeigos (Eilėraštis) ............................................................................ 51
Vytautas Mačernis — Michelangelo Dovydas, Naktie!, Sapnas, Žiema (Eilėraščiai) ... 57
Juozas Girnius — Tautinio auklėjimo problema tremties mokykloje .............................. 58
Juozas Kėkštas — Vandenynas (Eilėraštis) ..................................................................... 62
Antanas Škėma — Živilė (drama) ...................................................................................... 63
Paulius Jurkus — Dailininkas Viktoras Petravičius ......................................................... 70
Jonas Grinius — Pasaulėžiūra ir tautiškumas literatūroje ............................................... 72
S. L. — Literatūros paraštė ............................................................................................... 79

KŪRYBOS PASAULY

A. Viržis — Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje ................................................................. 80
D. J. — Nei sūkurių, nei žmonių ......................................................................................... 81
Premijos ir literatūros šventė ............................................................................................. 81
Šiandieninė anglų literatūra ................................................................................................ 82
J. Kiznis — K. Binkio „Generalinės Repeticijos“ premjera Hanau Atžalyne ................. 83
Izidorius Vasyliūnas — Antrasis simfoninis koncertas ..................................................... 85
Prof. St. Kolupaila — Technika ir jos priešai ..................................................................... 87
Vincas Vyčinas — Vokiečių dabarties filosofija ................................................................ 87
Svetimieji apie Balio „Vestuvinius papročius“ .................................................................. 91
K. — Kai kas iš „Ateities“ veiklos .................................................................................... 92
jk. — Žiemos stovykla Svarzvalde ..................................................................................... 92

MŪSŲ BUITY

J. Cicėnas — Iš spaudos istorijos Britų, zonoje ................................................................ 93

ILIUSTRACIJOS

Viktoras Petravičius — Lino raižinys ...................................................... (Viršelių 1 psl.)

Viktoras Petravičius — Golgota (lino raižinys) ........................................................... 55

Viktoras Petravičius — Ponios N. portretas (aliejus) ................................................... 69

Viktoras Petravičius — Lietuvė (aliejus) .................................................................... 71

Viktoras Petravičius — Iliustracija .......................................................... (Viršelių 4 psl.)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai