Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   

Sausio 19 pasiekė viešumą žinia, kad Vilniuj nuteistas sušaudyti Vytautas Simokaitis, o jo nėščia žmona Gražina (Mickutė) nuteista 3 metams kalėti už tai, kad lapkričio 9 bandė pakelėj iš Vilniaus į Palangą nukreipti lėktuvą švedijon. Jau kitą dieną Bostone ir New Yor-ke buvo surengtos pirmosios protesto demonstracijos. Kitose kolonijose jos vyko savaitgaliu. Telegramomis kreiptasi į popiežių, JAV prezidentą ir kitus autoritetingus asmenis, kad šie savo ruožtu padėtų gelbėti V. Simokaičio gyvybę. Vėliau atėjo žinia, kad mirties bausmė V. Simokaičiui buvo pakeista 15 metų kalėjimo.

Simo Kudirkos bylos reikalu New Yorke 1.9 vyko VLIKo, ALTos, JAV LB vadovybės ir atskirų kolonijų atstovų pasitarimas. Nutarta sudaryti ad hoc komitetą ir jo sudarymą pavesti dr. R. Kontrimui.

JAV LB taryba posėdžiavo Filadelfijoj I. 16-17. Priimtas reikšmingas nutarimas kreiptis į ALTą, siūlant pradėti pasitarimus JAV LB ir ALTai susijungti į vieną organizaciją, kuri pilnai atstovautų JAV lietuvių visuomenei ir vykdytų visus jos politinius bei kultūrinius uždavinius. Priėmus nutarimą, kad šeštoji JAV LB taryba pati nustato savo narių skaičių, toliau savo ruožtu buvo nutarta šį skaičių padidinti 5 nariais: iš New Yorko apygardos I. Skeivys), Connecticut — 1 (V. Balčiūnas), New Jersey — 1 (K. Jankūnas).

Australijos LB nauja taryba posėdžiavo Melbourne XII.28-30 Nauja valdyba sudaryta Adelaidėj. Jon išrinkti: pirm. V. Neverauskas, J. Vasiliauskas, J. Neverauskas, V. Baltutis, R. Pocius, M. Pocius, EI. Dainienė. PLB seimo atstovais išrinkti prof. A. Kabaila, J. Lapšys, dr. A. Mauragis, dr. V. Doniela ir V. Kazokas. "Mūsų pastogės" reikalu nutarime pareiškiama: "laiko tikslinga būsiant leisti 'Mūsų pastogėje' pasireikšti, daugiau nei ligšiol, įvairioms nuomonėms bendruomeninio gyvenimo klausimais". Plačiau žr šiame numeryje A. Zubro streipsnį.
Prel. M. Krupavičiaus testamento patikėtiniai (A. Repšys, kun. V. Bagdanavičius ir dr. K. Šidlauskas) informuoja visuomenę, kad, tvarkant velionio archyvą, surasta rankraščių, kurie beveik paruošti spaudai. Tai prelato autobiografija iki 1918, dienoraščio (1949, 1954 ir 1956) pluoštai, mąstymai kunigams, liturginis katekizmas, krikščioniškosios sociologijos straipsnių rinkinys. Be to, yra medžiagos paruošti jo veiklos studijoms. Apmokėjus laidotuvių išlaidas, liko tik nedidelė pinigų suma, kurios neužtektų išleisti paliktiems raštams ir kryžiui prie kapo pastatyti. Todėl velionio piniginis palikimas laikomas tik branduoliu Prel. M. Krupavičiaus fondo, kurį turėtų papildyti visuomenės aukos. Tam reikalui numatomas sudaryti komitetas. Daugely kolonijų buvo laikomos mišios už prel. M. Krupavičių. Pirmasis minėjimas surengtas Los Angeles I. 17. kuriame prel. M. Krupavičiaus asmenį ir darbus apibūdino prof. J Kuprionis ir A. Devenienė.

M i r t y s. — Lietuvoj sausio 7 mirė mokytojas Matas Grigonis. Buvo gimęs 1889. Pedagoginį darbą dirbo nuo 1908 ligi pasitraukime pensijon 1934. Išleido keletą eilėraščių vaikams rinkinukų, žaidimi knygelių, vertimų, viso apie 40 ori ginalių ir verstinių leidinių.
— Australijoj, Sydnėjuj, mir (rastas negyvas 1-8) dailininkas Algirdas Šimkūnas. Gimęs 1927 Utenos aps., dailės studijas pradėjo Vilniuj ir tęsė Freiburge (T. Valiau grafikos klasėj). 1950 emigravo Australiją. Suruošė Sydnėjuje tri savo paties parodas ir dalyvavo daugely kitų parodų. Buvo atstovaujamas leidiny "Eleven Lithuanian Ai tists in Australia" (1967). Savo tapyboj ir grafikoj ieškojo vidurio tarp realistinio ir abstraktinio meno. šiame numery (p. 61) duodame j vieno kūrinio nuotrauką.
— Plainfield, N. J., sausio 17 mirė inžinierius Jonas Matyckas, eidamas 82-sius amžiaus metus. 1919 Maskvoje baigęs mechaninės inžiner jos studijas, jis grįžo Lietuvon tarnavo susisiekimo ministerijoj (geležinkelių tarnyboj), drauge (m 1924) mokytojaudamas Kauno aukštesniojoj technikos mokykloj. 1938- 44 dėstė Vytauto D. universitete skaitė geležinkelių eksploatacijos garvežių kursus, 1940-44 vadovai transporto mašinų katedrai. Nuo 1949 gyveno JAV. Specialybės straipsniais bendradarbiavo Lietuvių Enciklopedijoje.

R a š y t o j u o s e. — "Draugo« romano konkursą laimėjo V. Volerto romanas "Pragaro vyresnysis". Jury komisija (pirm. A. Vaičiulaitis, D. Lukienė, J. Aistis, J. Blekaitis A. Sužiedėlis) vienbalsiai išrinko romaną iš 10 gautų rankraščių. Volertas šį konkursą laimėjo ant kartą: 1968 buvo premijuotas "Sąmokslas".
— A. Nykos - Niliūno kūrybą ( Čikagos šatrijiečių susirinkime I.15 analizavo dr. V. Skrupskelytė. Clevelando ateitininkų jaunimo I.23 surengtame poezijos vakare B. Brazdžionio kūrybą aptarė A. Augustinavičienė.

— K. Binkio kūrybos vakarą Detroite 1.31 surengė "Alkos" dramos sambūris, į programos atlikimą gausiai įtraukęs jaunimo. Programą režisavo J. Pusdešris.
— Vyt. Tamulaičio novelę "Little Peter's Flag" išspausdino 1970 m. pabaigoj Čikagoj išleista antologija "Children everywhere".

T e a t r a s. — LB Jzunimo teatras Čikagoj 1.16-17 pastate K. Binkio pjesę "Atžalyną". Režisavo J. Valentinas. Iš vyresniųjų vaidino O. Petravičiūte - Pankiene, EI. Blan-dyte, I. Radiene, J. Balutis, E. Radvila, R. Stakauskas, J. Valentinas ir kt. Iš jaunųjų scenos mėgėjų ryškiau pasireiškė Petro vaidmeny E. Momkus, Jasiaus — J. Kapačinskas.
Los Angeles I. 31 pakartotinai suvaidinta A. Kairio komedija "Kukū", kuri buvo pirmą kartą gruodžio mėn. pastatyta.
Australijos Lietuvių dienose Melbourne XII.26 vietinis dramos sambūris "Aušra" suvaidino M. Gylytės režisuotą A. Landsbergio dviveiksmį "Vėją gluosniuose". Karalių vaidino M. Didžys, šv. Kazimierą — G. Žemkalnis, angelą — A. Karazija, vis jaunosios pajėgos.

M u z i k a. — Čikagoj 1.30-31 vyko Lietuvos valst. operos 50 m. minėjimas. Čiurlionio galerijoj surengta buvusių operos solistų veiklos nuotraukų paroda. Per pamaldas už mirusiuosius operos bendradarbius pamokslą pasakė Br. Markaitis, SJ. Iškilmingame posėdyje kalbėjo St. Santvaras.
— Čikagoj Jaunimo centre 1.24 "Lituanus" žurnalo naudai surengė koncertą sol. D. Kučėnienė (akom-ponavo D. Lapinskas). Iš lietuviškosios kūrybos ji padainavo tris VI. Jakubėno dainas (tarp jų pirmą kartą buvo atliktos "Baltosios piršlybos") ir keturias J. Gruodžio dainas: Aš svajoju, Diemedžiu žydėsiu, Liūliu, Sudeginkit mane. Kitą programą sudarė Faurė dainų ciklas, Handelio, Mozarto, Bellinio, Verdžio operų arijos.

— Pianistės Barb. Ūsaitės rečitalis buvo surengtas Michigano valstybiniame un-te 1.23. Buvo atlikti Bacho, Beethcveno, Chopino ir Bartoko kūriniai.
— Toronte II.6 koncerte dainavo G. čapkauskienė - Butkutė, Mont-realyje 1.16 — Ona Pliuškonienė.
— New Yorko vyrų choras 1.30 buvo išvykęs koncertui į Hartfordą.
Australijos Lietuvių dienose Melbourne XII.29 surengtoj dainų šventėj dalyvavo 7 chorai, apie 250 dainininkų. Ruošdamiesi šiai dainų šventei, chorai surengė koncertų ir savo kolonijose. Sydnėjaus Dainos choras XI. 14 koncerte pasirodė su nauju dirigentu Br. Kiveriu, pakeitusiu 1969 mirsį ilgametį choro dirigentą K. Kavaliauską. Melbourne choro (ilgametis dirigentas A. čel-na) metiniame koncerte XI. 14 pirmą kartą pasirodė vyrų oktetas ir jaunimo grupė "Bevilčiai". Adelaidės Lithuania choro metiniame koncerte X1.14 taip pat debiutavo nauja dirigentė G. Vasiliauskiene (20 metų chorui vadovavęs Vc. Šimkus išvyko iš Adelaidės). New Castle lietuvių choras, vadovaujamas St. Žuko, specialiu koncertu atšventė 15 metų veiklos sukaktį. Adelaidėj XI. 24, minint parapijos dešimtmetį, surengtas religinis koncertas, kuriame, be N. Masiulytės vadovaujamo bažnytinio choro, programą atliko dainininkė G. Vasiliauskianė ir smuikininkas P. Matiukas.

D a i l ė. — Čiurlionio galerijoj I. 16-24 vyko M. Stankūnienės pirmoji individualine paroda. Buvo išstatyta apie 40 darbų — tapybos, grafikos, mozaikos. Daugiausia dėmesį traukė mozaikos darbai (jų buvo 12, kurių vienas atrinktas Čiurlionio galerijai). Grafikos buvo išstatyta 12 medžio raižinių ciklas, kuriame pavaizduojama lietuviškoji kaimo buitis mėnesių tėkmėje.
— Gary, Ind., dailininkų lygos metinėj parodoj aliejinės tapybos I premiją laimėjo M. Ambrozaitienė.
— I. G. Griežė - Treinienė su vienu aliejiniu paveikslu dalyvavo Au-dubon Artists metinėj parodoj National Academy galerijoj New Yor-ke 1.21 - II.7.
— D. R. Prūsytes (Prusis), šiemet baigiančios dailės studijas Čikagos un-te, tapybos, grafikos ir keramikos darbų paroda surengta Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. XII. 13 -1.11 — Brighton Parko bibliotekoj gruodžio mėn. buvo išstačiusi savo 13 tapybos darbų St. Kazlienė - Pilkaitė.

M o k s l a s . — šv. Ksavero kolegijoj Čikagoj nuo vasario 1 įvedamas lietuvių kalbos kursas — pradinis ir lietuvių literatūros. Dėstytoju pakviestas dr. A. Liaugminas. Kursas įvestas Marijos ir Antano Rudžių finansinio įnašo dėka.
— Įvairiais klausimais lietuviuose skaitytos paskaitos: dr. O. Vaitas Detroite 1.10 skaitė paskaitą apie narkotikus, inž. V. Adamkus svarstė ekologines problemas Bostone I. 16 ir Vašingtone 1.23, dr, P. Kaladė Bostone 1.23 nušvietė sintetinio maisto perspektyvas ryšium su žmonijos gausėjimu.
— Iniciatorių grupė su G. Procu-ta priešakyje imasi Vilniaus universiteto bibliotekos 400 metų sukaktį paminėti, padovanojant jai mokslinių knygų anglų kalba rinkinį. Priimama ir paskirų asmenų atsiųstos knygos, bet laukiama ir piniginės paramos (šiuo adresu: G. Vėžys, 6349 So. Artesian, Chicago, 111. 60629).

J a u n i m e. — Dainavoj XII.26 -31 vyko moksleivių ateitininkų studijiniai žiemos kursai. Dalyvių buvo apie 100. Paskaitose (5-6 per dieną) buvo gilinamas ideologinis susipratimas ir lietuvių kalbos pažinimas. Kursams vadovavo AF dvasios vadas kun. St. Yla. Jam paskaitomis talkino kalbininkas L. Dambriūnas. Be to, paskaitų skaitė dr. V. Vygantas, kun. J. Staškevičius, L. Gra-žulienė, A. Puteris. Tematiškai paskaitas siejo žodžio reikšmės aiškinimasis — logologija (ankstesni panašūs studijinio pobūdžio kursai, taip pat parengti kun. St. Ylos, buvo skirti akciologijai — veiksmo problematikai).

— Montrealio jaunimo ansamblis Gintaras (22 šokėjai, 5 dainininkės ir 17 orkestrantų) 1.16 koncertavo Filadelfijoj.

Montrealyje XII.13 surengtas simpoziumas lietuviškosios veiklos ir ateities klausimais. Šeimos klausimu kalbėjo I. Lukoševičienė, priešmokyklinio auklėjimo — sesuo Margarita, kartų klausimą organizacinėj veikloj svarstė Pr. Rudinskas ir jaunimo atstovas V. R. Akstinas. Įžanginę kalbą pasakė dr. H. Nagys. Simpoziumui vadovavo dr. P. Lukoševičius.
— Jūratė Kazickaitė įvairiuose JAV miestuose šiais metais dalyvauja "To TelI the Truth" televizijos programose.

I š   v i s u r. — Nuo šių metų pradžios pertvarkomas marijonų leidžiamas "The Mariau" žurnalas. Eis nebe kas mėnesį, o per metus penkis kartus. Vietoj kun. dr. J. Prunskio nauju vyr. redaktoriumi paskirtas kun. A. Miciūnas, MIC.
— Alg. Gustaitis (1207 N. Det-roit St., Los Angeles, Calif. 90046) informuoja, kad baigiamas Lietuvos žemėlapio redagavimas, ir kviečia talkon geografus, kalbininkus ir kt., kad "atspausdinus nebūtų bereikalingų priekaištų".


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai