Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KAZIO BRADŪNO nauji eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   

UŽUOMARŠA


Buvau medžiotojas, piemuo ir žemdirbys,

Bet kaip užkurti ugnį, pamiršau.

Ką tik užgeso išsibaigęs žiburys,

O aš dar vis eilėraštį rašau,

Kaip sminga virpanti strėlė,

Kam paupy tamsi žolė,

Kodėl suardo grūdas grumstą . ..

Bet kaip man pereiti tą upę, šaltą, drumstą,

(Kurios pakrantėje rašau)

Užmiršau . ..


KRIKŠTATĖVIAI

Nuo jų šviesos pridengdamas akis,

Pravirkdavau genties lopšy —

Saulė ir mėnuo — du krikštatėviai

Pūtė mano būties ugniakurą .. .

Grįžtu ir vėl, žeme kiek paėjėjęs,

Į saulės ir mėnulio giminystę

Su dideliu, kaip visata, tikėjimu

Ir su mažu, kaip ašara, žinojimu.

NEBEUŽRAŠOMA

Lengvai, lyg plunksna volungės,

Nupuolė laimės valanda,

Skambėdama plevenime ugnies

Nebeuzrašoma gaida ...

Ir dingo, lyg vasarvidžio naktis,

Tokia šviesi, tokia trumpa,

Išblukdama, kaip mirštančio mintis,

Nebenutapoma spalva.

PAMIRŠTOJI

Kai gims mėnulyje pirmasis,

Kai ten pirmoji

Kapo duobė bus iškirsta,

Kada žvaigždynų srūvančia brasta

Jau brisi į Anapus krantą . ..

Staiga

Aptiks tave minčių lašai

— Gi žemėj sielą pamiršai. ..

POETAI

Poetai gimsta neatspėti,

Poetai miršta ne už mus,

Gyvenimą, kaip vandenį į rėtį,

Supildami į paliktus posmus.

Vanduo išbėga, auksas lieka,

Išplautas kaip grūdai delčios —

Poetai gimsta vėl be nieko,

Poetai miršta be kančios. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai