Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
P. Jatulis — Motiejus Valančius — idealus vyskupas .......................................... 193
A. Vaičiulaitis — Vysk. Motiejaus Valančiaus raštų stilius ................................. 208
S. A. Girnius — Lietuvos katalikai rusų caristinėj priespaudoj ........................... 214
A. Mažiulis — Nežinoma 1874 - 1877 m. sukurta giesmė .................................... 224
V. Vizgirda — Parodos, premijos ir meno kritika ................................................. 227

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
VI. Jakubėnas — "Elisir d'amore" — Meilės eleksyras .................................... 231
J. Draugelis — Komunistinės moralės "pranašumas" ........................................ 233
J. Kojelis, B. Vyliaudas — Du atsiliepimai dėl "Aidų" pradžios ......................... 234

KNYGOS
Pr. Skardžius — Prūsų kalbos gramatika (W. R. Schmalstiego) ........................ 236
Alaušius — Iš memuarinių knygų (M. Krupavičiaus atsiminimai) ..................... 238
VI. Kulbokas — A. Tyruolio sonetai .................................................................... 240
Viršelio 1 psl.: vysk. Motiejaus Valančiaus atvaizdas; 4 psl. — J. Bal-
čikonis, Pavasario srautas (kilimas)
Šis numeris iliustruotas vysk. M. Valančių liečiančiomis iliustracijomis. Be to, lietuvės motinos atvaizdas (paminėti Motinos dienai), V. Vizgirdos (tapyba), J. Kinkienės (drabužinė medžiaga), R. Mackenzie (skulptūra) darbų nuotraukos, L. Šimučio atvaizdas

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D; C), R. Šliažas (Edinboro otate College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
MAY, 1975
Cultural magazine published monthiy, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai