Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Alfonsas Grauslys: ŠVIESA TAMSOJE. "Krikščionis gyvenime" knygų serijos Nr. 11,' Putnam, Conn., 1974. Knygos mecenatai E. ir Č. Masaičiai. 450 psl., 8 dol.

Juozas Brazaitis (red.): VIENAS IŠ REZISTENTŲ KARTOS: DR. PRANAS PADALIS. Išleista velionio bičiulių lėšom, Brooklyn, N.Y., 1974. 78 psl. Iliustruota nuotraukomis.

TĖVAS JONAS BRUŽIKAS, S.J. Spaudai paruošė T. Br. Krištanavičius, S.J. Tėvai Jėzuitai, Čikaga, 1974. 180 psl. Iliustruota nuotraukomis.

Juozas Prunskis (red.): Žurnalistika. 33 autorių straipsnių rinkinys. Lietuvių žurnalistų sąjunga, Chicago, 1974. 291 psl., 6 dol. Iliustruota nuotraukomis.

Jurgis Gliaudą: PAGAIRĖ. "Draugo" premijuotas romanas. Lietuviškos knygos klubas, Chicago, 1975. 270 psl., 4.50 dol.

Aleksandras Kadžius: BALTAS MĖNULIO MIESTAS. Eilėraščiai. M. Morkūnas, Chicago, 1975. 72 psl.

Andrius Norimas: MIRŠTA TIK ŽMONĖS. Romanas, L.V.S. Ramovės Los Angeles skyrius (4422 Oakwood Ave., Los Angeles, Calif. 90004), Los Angeles, 1975. 324 psl., 6 dol.

Arėjas Vitkauskas: UŽ TĖVYNĘ. Eilės ir apysakos iš kovų už Lietuvos nepriklausomybę metų. 1975 m. perspausdinta Kaune 1926 m. išleista 64 puslapių knygutė.

Gediminas Breichmanas ir Vytas Beniušis: HAMILTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS GYVATA-RAS 1950-1975. Hamilton, Ont, Canada, 1975. Didelio formato 104 puslapių puošnus, gausiai iliustruotas albuminis leidinys.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai