Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
A. Rubikas — Kunigystės ir klerikalizmo klausimu (Maceinos knygą skaitant) ............... 241
A. Maceina — Aukotojas ar seniūnas (atsakymas kun. A. Rubikui) ................................. 248
V. Kazokas — Eilėraščiai ..................................................................................................... 256
K. Barėnas — Grigaliaus relikvijos (apsakymas) ............................................................... 258
J. Vaišnora, M.I.C. — 1863 m. sukilimas ir dvasiškija ...................................................... 266
A. Rubšys — Šviesa iš Kumrano ......................................................................................... 272

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
B. Raugas — Žvilgsnis į JAV LB veiklą ............................................................................. 278
A. Šimkus — A. Simonaitytės rečitalis Chicagoje .............................................................. 282
A. S. — Amerikos katalikai dešimtmečio perspektyvoje .................................................. 283

KNYGOS
Pr. Skardžius — Pirmoji lietuviška knyga (M. Mažvydo) .................................................. 285
J. G. — 1941 m. sukilimo istorija (K. Škirpos knyga) ........................................................ 287
B. Ciplijauskaitė — M. Saulaitytės eilėraščiai ................................................................... 288
Viršelio 1 psl.: Ad. Vaičaitis — Draugystė (aliuminis), 4 psl. — Griuvėsiai I (akrilis)
Šio numerio iliustracijos: Ad. Vaičaičio tapybos kūriniai, V. Igno vinjetė (p. 257), V. Kazoko, J. Vaišnoros, Ad. Vaičaičio, St. Rudžio ir A. Kairio atvaizdai, JAV LB krašto valdybos nuotrauka

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro 5tate College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
JUNE, 1975
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai