Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
ADOMAS GALDIKAS. Redagavo J. Girnius. J. Girniaus, M. Galdikienės, L. Andriekaus, V. Vizgirdos ir Waldemar George straipsniai. 158 vienspalvės ir 48 spalvotos reprodukcijos. Išleido M. Galdikienė. Meninis apipavidalinimas — V. Vizgirdos. Spausdino Lietuvių Enciklopedijos leidykla, Boston, 1975. Didelio formato 192 psl., 20 dol.

Konstantinas Avižonis: RINKTINIAI RAŠTAI. I TOMAS: BAJORAI VALSTYBINIAME LIETUVOS GYVENIME VAZŲ LAIKAIS. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Roma, 1975. XXII +614 psl., 16 dol.

Albinas Baranauskas: RUDENYS IR PAVASARIAI ARBA UŽPLYNIŲ PULTI-NEVIČIUS NAMIE IR SVETUR. I dalis. Lietuviškos knygos klubas, Chicago, 1975. 350 psl., 6 dol.

Bronys Raila: PAGUODA. III dalis. Nidos knygų klubas, London, 1975. 392 psl., 6:50 dol.

Jonas Augustaitis: V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO ATSIMINIMUS. Atspaudas iš "Naujienų" (1974.X.14 -XI.9). Autoriaus leidinys, Chicago, 1975. 36 psl., 1.50 dol.

Ignas Medžiukas: ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 1949-1974. Los Angeles, 1975. 64 psl. Gausiai iliustruotame leidinyje pateikiama šios mokyklos istorija.

ŠVIETIMO GAIRĖS, Nr. 12, 1975, 80 psl. Šiame numeryje rašo P. Miškinis, P. Ancevičienė, V. Augulytė, J. Plačas, E. Songinienė, red. P. Maldei-kis ir kt.
LITUANUS, 1975, Nr. 1, 80 psl. Šį numerį redagavo J. A. Račkauskas.
 Pagrindinis str. yra E. Bradūnaitės apie žalčio motyvo pasakas (p. 5-39); V. Nako str. apie operą "Gražiną".

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS SUKAKTUVINIS LEIDINYS. Redagavo K. Čerkeliūnas. New York, 1975 Didelio formato, gausiai iliustruoti 24 psl.. 1dol.

Įvairūs leidiniai: AKIRAČIAI, Nr. 3 (pokalbis su B. Raila), 4 (pokalbis su J. Šmulkščiu); BENDRADARBIS (Put-namo seserų), Nr. 19; KRIVŪLĖ. Nr 1; LIETUVIŲ DIENOS, Nr. 3 (dr. G. Valančiaus str. apie vysk. M. Valančių), Nr. 4; MOTERIS, Nr. 1 ir 2 (abiejuose numeriuose K. Brazaitienės str. apie vestuvinius papročius); ŠALTINIS, Nr. 2 (tęsiamas kun. J. Steponaičio str. apie Anglijos lietuvius).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai