Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina — Nuo nihilizmo į Kristų .................................................. 289
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai .......................................................................... 299
Dr. P. Rėklaitis — Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija ..... 300
Pranas Lapė — Petras Kiaulėnas (In memoriam) ......................................... 304
Pranas Dom. Girdžius — Pono Rožančiaus Quelque Chose ......................... 309
Iš kardinolo Mindszenty atsiminimų (vertė Alina Skrupskelienė ................ 310
Juozas Vaišnora, M.I.C. — 1863 m. sukilimas ir dvasiškija ........................ 318

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Kojelis — Po Helsinkio konferencijos ............................................. 325
Vacys Šaulys — X-tasis gydytojų suvažiavimas ......................................... 327
Mūsų buityje .............................................................................................. ...329
Laiškai redakcijai ......................................................................................... 331

KNYGOS
Alaušius — K. Bielinio atsiminimų III tomas .............................................. 332

Gintarė Ivaškienė — Jankutė atlaiko konkurenciją .................................. 334
M. G. Slavėnienė — Vokiečiai Lietuvoje po 1945 metų ............................ 335
Atsiųsta paminėti .......................................................................................... 336
Viršelio 1 psl.: Petras Kiaulėnas — Mergaitė, 4 psl. — Kiaulėno studija — muziejus (architektė Vassia Kiaulėnienė)
Šis numeris iliustruotas Petro Kiaulėno tapybos darbų ir lietuvių valstiečių Mažojoje Lietuvoje ikonografijos nuotraukomis. Be to, V. Solovjovo, Petro Kiaulėno, kard. Mindszenty, liet. gydytojų suvažiavimo, kun. dr. P. Gaidos, dr. J. Griniaus ir kun. A. Grauslio nuotraukomis..


Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro 5tate College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
SEPTEMBER, 1975
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai