Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ZITOS SODEIKIENĖS KŪRYBA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikalojus Ivanauskas   

Dail. Zita Sodeikienė - Biliūnaitė

Zita Sodeikienė - Biliūnaitė jau eilė metų dalyvauja Čikagos dailininkų parodose. "Dailės" grupės parodoj 1969 pavasarį ji laimėjo I tapybos premiją (už "Metafizinę išraišką"). Pernai, lapkričio 14-22, ji surengė Čiurlionio galerijoj individualinę parodą, kuri dar labiau išryškino jos kūrybinį savitumą.

Neseniai, vasario 13-21, Čikagoj vykusi vietinių lietuvių dailininkų paroda taip pat atnešė Z. Sodei-kienei naują limėjimą. Jos akrilinės tapybos darbas "Buities santykiavimas" buvo atžymėtas pirmąja premija.


Gimusi Jurbarke 1934, vidurinį mokslą ji baigė Čikagoj, kur ir dailę studijavo: Art Institute of Chi-cago 1958 baigė pritaikomojo meno skyrių, ten pat vėliau gilino tapybos studijas. Nuolatinė amerikiečių ir lietuvių dailės parodų dalyvė, narė Chicago Society of Artists, Sales and Rentai Gallery of the Institute of Chicago ir Art Institute Alumni Association, lietuviuose — aktyvi "Dailės" grupės dalyvė. Iliustravo keletą vadovėlių ir vaikams knygelių.

Tokie kuklūs jos biografiniai duomenys. Tačiau gyvenimo patirtis, talentas ir kūrybinis uolumas per eilę metų atnešė gražių vaisių, čia apžvelgsime paskutiniųjų metų darbus, kurie yra ieškojimo, nerimasties ir pasiryžimo rezultatas. Ji groja dviem meno instrumentų ansambliais: tapyba ir grafika.

Bendra Z. Sodeikienės kūrybos apžvalga būtų tokia. Kūriniai savitai originalūs ir išbaigti. Forma atitinka meninei idėjai ir siekiamam tikslui kiek galint priartėti
prie būties paslapčių. Tai būdingai išreiškia ir paveikslų pavadinimai. Darbų kompozicija, nors ir turi abstraktinių tendencijų, visada išlaiko kūrinio nedalomumą. Srovinės įtakos nežymios, nes tai, kas vakar buvo srovė, šiandien tapo bendrybe. Dailininkės, kaip nedaugelio meno atstovų, sprendimai išplaukia iš filosofinių samprotavimų, atsiremiant į žmogų ir jį supančią socialinę aplinką. Vyraujanti forma yra apskritimas ar ovalas, gaubiąs sudėtingos sistemos turinio išdėstymą. Pati dailininkė yra kartą taip apibūdinusi savąją kūrybą:

"Mano darbuose vyrauja apskritimo formos, simbolizuojančios visumos sąvoką — judančią, riedančią, bet eventualiai įsijungiančią į pačią save... Iš šios buities tęstinumo sąvokos gaunasi tęstinumo bruožas ir mano darbe. Viena forma neriasi iš kitos, tuo pačiu papildydama, paryškindama, patobulindama tai, kas /lieka už jos. Forma, sekdama formą, įgauna ciklinį pavidalą. Gaunasi besivystančios, įsipinančios esybės atspindys, žmogaus egzistencija taip pat susideda iš įvairiaspalvės augančios pynės ... Augame, plečiame dabartį, sparčiai veržiamės tolyn. O apčiuopiamai gyvybei nutrūkus, vėl grįžtame atgal visumos buitin, kuri be pradžios ir be pabaigos mus veda apskritimo taku. Tačiau tai nereiškia aklo riedėjimo nustatyta linkme, nepaneigia vidinio traukimo plėstis, ieškoti realybės perpra-timo dar neaprašytoje erdvėje. Mano darbuose dimensijos kaip tik ir remiasi vidinės erdvės sąvokos tyrinėjimu, žmogus nesitenkina ta apibrėžta realiąja erdve, kurioje jis atsiranda. Mes lygiagrečiai plečiamės ir į fizines erdves, ir į vidines plotmes. Ieškome kuo gilesnio sąlyčio su metafizine realybe; norime ją perkelti savo asmeniškon buitin. Atsiduriame abstrakčių sąvokų ir jų besikryžiuojančių santykiavimų plotmėje. Formos, spalvos ir dimensijos keliu keičiu tą abstrakcijų pasaulį į apčiuopiamus regimus reiškinius".

Jos grafikos centre randame žmogų su jo natūralinėmis aspiracijomis ir apsireiškimais. Visa tai įmantriose piktoreskinėse scenose literatūrine kalba (lyrika, drama ir proza) prabyla į žiūrovą. Išvagotos linijos, kaip veido bruožai, persunktos per dramos veiksmus, išsako kūrinio sielą. Grafiką reprezentuoja pienniai, atlikti pieštuku ar rašalu, ofortai ir kolažiniai piešiniai. Paveikslo tekstūrai paįvairinti retkarčiais grafikos plotai paspalvinami. Z. Sodeikienės kolažai ypatingai yra originalūs ir novatoriški. Kolažas tapyboje ar grafikoje yra tas pat, kas muzikoje instrumentavimas. Nūdienė kolažo technika tiek ištobulinta, kad jos ignoravimas būtų prasilenkimas su tikrove. Paminėtini šie grafikos darbai: piešiniai — Gyvenimo sintezė, Tęstinumas, Bendra buitis, Užslėpti skirtumai, Permaina; ofortai — Tarp sapnų ir tikrovės, Susiliejimas su gamta, Skilusi tikrovė, Laiko bėgyje, Apmąstymas, Letargas; kolažiniai piešiniai — Susilaikymas, Genetinės fantazijos, Ateities dimensijoj, Plastikinė aplinka, Draugo mirtis, Supakuota laisvė.

Tapyboj dailininkė apsistojo paskutiniu metu ties akriliu, nors jai nėra svetima ir aliejinė tapyba. Be bendrybėse atžymėtų teigiamybių, Z. Sodeikienės tapyba pasižymi ryškiu gyvųjų spalvų koloritu. Paveikslai sodrių atspalvių tėkmėje atidengia mums tas gamtos grožio paslaptis, kurias kartais sugeba įžvelgti mokslininkai "elektroninėmis akimis". Tuo atžvilgiu Z. Sodeikienės kūryba yra ne tik savo forma, bet ir turiniu avangardinė. Technologinis menas tiesia kelius ne tik į begalinį kosmą, bet taip pat į mikropasaulį. Vieni, apsiriboję minimaliniais postulatais, pradeda nuo ABC, geometrinių kombinacijų ir yra pasiryžę tęsti tik kompiuteriais išsprendžiamas estetines problemas. Kiti, kaip Z. Sodeikienė, iškelia santykį tarp fizinės erdvės ir vidinės žmogaus mąstysenos, t. y. ieško kuo gilesnio ir glaudesnio sąlyčio su metafizine realybe. Atžymėtini šie akrilinės tapybos paskutinieji darbai: Metafizinė išraiška, Tarp laiko ir erdvės, Nesuvaldoma trauka, Užburtas ratas, Jungtis, Anomalija, Metafizinis atspindys, Spaudimas išsiplėtime, Evoliucinis spaudimas ir kt.
Mikalojus Ivanauskas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai