Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
X-TASIS GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vacys Šaulys   


Dešimtasis Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos suvažiavimas įvyko 1975 gegužės 23-25 dienomis Chicagoje.

Sąjunga suvažiavimus šaukia kas antri metai. Šitas — antrąkart iš eilės teko Chicagai. Rengėjams kilo rūpestis: gal jau čikagiečiams nusibodo taip dažni gydytojų suvažiavimai? Užtat šeimininkai, Illinois Lietuvių gydytojų draugija ir šios draugijos Pagalbinis moterų vienetas, praktiškai atlikęs organizacinius ir techniškus darbus, tai pramatė ir suvažiavimą atidžiai planavo. Organizatoriai nebuvo apvilti: suvažiavimas pavyko gerai, visuomenės ir gydytojų buvo gausu, nežiūrint, kad tuo metu tiek Chicagoje, tiek kituose miestuose vyko įvairių parengimų.

Suvažiavimas pradėtas gegužės 23 dailininkių D. Aleknienės, M. Ambrozaitienės, V. Balukienės ir A. Sutkuvienės meno paroda Čiurlionio galerijoje, Jaunimo Centre. Parodos rengimu rūpinosi dr. Alina Lipskienė, Illinois Liet. gyd. d-jos Pagalbinio moterų vieneto stipendijų fondo pirmininkė. Parodą atidarė naujai išrinkta Illinois Liet. gyd. d-jos pirmininkė dr. A. Ruibienė. Paroda buvo įdomi, gausiai lankoma.

Tradiciškai gydytojų suvažiavimai nesitenkina svarstymu mokslinių klausimų, bet plačiai diskutuoja kultūrines ir kitas išeivijos jautrias problemas.

Antra suvažiavimo diena buvo skirta prof. Petro Avižonio 100 metų gimimo sukakčiai paminėti. Illinois Liet. gyd. d-jos pirmininkas dr. A. Paulius suvažiavimą atidarė, kun. A. Trakis skaitė invokaciją. Po LLGS pirmininko dr. G. Baluko įžanginės kalbos gen. konsule J. Daužvardie-nė sveikino suvažiavimą žodžiu. Raštu sveikino Lietuvos diplomatai, VLIKo, PLB pirmininkai ir kitos organizacijos.

Dr. P. Avižonio akademijoje prof. J. Puzinas supažindino klausytojus su velioniu kaip visuomenininku — aktyviu atbundančios Lietuvos organizacijų nariu, kalbininku, parašiusiu net pirmąją lietuvišką gramatiką, ir visuotiniu žmonių sveikatingumu besirūpinančiu gydytoju. Dr. P. Bagdas apibūdino prof. P. Avižonį kaip mokslininką, iškeldamas kai kurių nekasdieniškų momentų iš jo santykių su kolegomis gydytojais ir įvertindamas jo mokslinį įnašą. Sūnus, dr. V. Avižonis, paminėjo keletą šeimyninių detalių, kur velionis buvo prisimintas kaip tėvas, ne tik besirūpinantis savo vaikų gerove, bet ir tiksliu lietuvių kalbos vartojimu. Suvažiavimo metu vyko prof. dr. P. Avižonio mokslinių darbų, jo parašytų knygų ir nuotraukų iš jo gyvenimo paroda.

Vakare daug gydytojų, jų draugų ir jaunimo susirinko tradicinei vakarienei. Salė erdvi, galėjusi sutalpinti virš 500 asmenų, jaukiai priglaudė 350 dalyvių ir laisvai galėjo atlikti savo programą "Antrasis kaimas" kandžiomis šių dienų aktualijomis.
Pobūvio metu buvo pagerbtas dr. Jurgis Viltrakis, Amerikos karo veteranų vyriausias gydytojas; taip pat buvo pristatyta naujoji PLGS valdyba, šį kartą iš Ohio gydytojų: dr. J. Balčiūnas — pirm., dr. J. Skrinska ir dr. J. Šonta.

Trečioji diena keliolikai gydytojų buvo gana ankstyva: Jaunimo Centre susirinko "Lietuvos medicinos" redakcinė komisija ir bendradarbiai darbingam poros valandų pasitarimui, kuriam vadovavo prof. J. Puzinas. Vėliau buvo pamaldos Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir Evangelikų-Liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje, prisimenant mirusius lietuvius gydytojus ištrėmime, tėvynėje ir išeivijoje. Po pamaldų padėtas vainikas prie žuvusiems už laisvę paminklo.

Bendri pusryčiai Jaunimo Centro kavinėje ir korporacijų susirinkimai. "Gajos" korporacijos susirinkimas buvo neįprastai gausus, priimti kor-porantais keli nauji studentai ir gydytojai. "Gajos" vadovavimą perėmė nauja valdyba: B. Valadka, B. Ka-sakaitienė, E. Razmienė, A. Rimkienė ir J. Kižys. "Fraternitas Li-tuanica" ir "Patria" susijungė į vieną korporaciją. Valdyba sudaryta iš daktarų V. Tauro, A. Giedraitienės. M. Vyganto ir A. Garūno. Dr. V. Paprockas padarė pranešimą, kad ruošias knygą apie bolševikų nukankintus lietuvius gydytojus Panevėžyje: A. Gudonį, J. Žemgulį ir S. Mačiulį.

Popietinė mokslinė programa buvo sudaryta ir pravesta dr. A. Kelerto. Temos buvo aktualios ne tik gydytojams, bet ir besidominčiai visuomenei. Dr. Vainutis Vaitkevičius, onkologijos katedros vedėjas Wayne universitete Detroite, skaitė apie kasdieninę vėžio chemoterapiją. Paskaita sulaukė daug klausimų iš klausytojų. Dr. Daina Variako-jytė, Chicagos universiteto patologijos asist. profesorė, supažindino su mycosis fungoides ir kitomis limfomomis. Gerai susipažinusi su šia problema, ji puikia lietuvių kalba perdavė savo mintis ir patirtį auditorijai. Kita labai dažna ir gąsdinančių pasekmių liga, siekianti beveik epideminio pobūdžio — tai alkoholizmas. Prelegentė dr. Meilutė Indreikaitė-Biskienė, Veteranų ligoninės Hines gydytoja, alkoholizmą ir jo pasekmes palietė labai plačiai, nors tema buvo alkoholikų rehabilitacija. Didelio dėmesio susilaukė dr. J. Valantiejaus paskaita — mediciniškos problemos trečiojo pasaulio kraštuose. Paskaitininkas, nors trečios kartos lietuvis, sklandžia lietuvių kalba nušvietė medicininę pagalbą neturtingoje Haiti valstybėje. Ten jis praleidžia savo 2-3 mėn. vasaros atostogas, besirūpindamas vietinių gyventojų sanitarinės būklės pagerinimu, organizuoja šulinių kasimus, kursus pakelti žemės ūkio produktingumui ir kt. 1974 m. jis buvo išrinktas Michigano valstijos "metų žmogumi" (man of the year).

PLGS jungia beveik 1000 išeivijoje praktikuojančių gydytojų. Jie studijavę Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Europoje ir kituose kraštuose. Gydytojai įvairaus amžiaus, įvairių specialybių, praktikuoją įvairiuose kraštuose, yra susibūrę į šešias draugijas JAV, veiklų vienetą Kanadoje, Lietuvių gydytojų klubą Vakarų Vokietijoje, dvi (Adelaidės ir Syd-ney) draugijas Australijoje, Pietų Amerikoje (Buenos Aires) — Argentinoje. Kiti išsisklaidę pavieniui po įvairius kraštus. Juos jungia ir informuoja sąjungos leidžiamas žurnalas "Medicina", redaguojamas dr. K. Pemkaus su redakciniu kolektyvu. Organizacija šitokiomis aplinkybėmis susiduria su įvairiomis problemomis, kurios sprendžiamos suvažiavimo darbo posėdžiuose. Jų turėta du. Pirmos dienos posėdyje sudarytos suvažiavimo komisijos, išklausyti pranešimai apie Lietuvos medicinos istorijos leidinio organizavimą ir patvirtinta redakcinė komisija, išrinkta nauja valdyba kitiems dviem metams iš Ohio Lietuvių gydytojų draugijos narių.

Antros dienos posėdyje draugijų įgalioti atstovai, be sugestijų Lietuvos medicinos istorijos redakcinei komisijai, išklausė išsamų dr. K. Pemkaus pranešimą apie šviesius ir tamsius momentus "Medicinos" žurnalo redagavime.

Didesnę posėdžio dalį užėmė rezoliucijų komisijos (pirm. V. Pap-rockas, H. Brazaitis, K. Pemkus, J. Valaitis ir M. Vygantas) pateiktų rezoliucijų diskusijos. Svarbiausias akcentas — mūsų veiksnių veikloje pasireiškęs apgailėtinas nesutarimas ir vieningumo stoka, lygiagrečių visuomeninių bei politinių organizacijų kūrimas, lietuviškosios bendruomenės skaldymas. Šiuo visu reikalu suvažiavimas priėmė tokį pasisakymą:
Suvažiavimas su apgailestavimu konstatuoja, kad mūsų veiksnių veikla nėra tokia, kokios šiuo metu reikalauja tarptautinė okupuotos Lietuvos padėtis ir kurios tikisi pavergta tauta. Ne tik nerandama bendros kalbos, įgalinančios bendrą darbą, bet taip pat paneigiamos teisinės normos, tarpusavio pagarba ir tolerancija, būtina sutelktiniam veiksnių darbui.

Suvažiavimas nutarė šiuo pareiškimu kreiptis į pagrindinius visuomeninius ir politinius veiksnius:
1. Atkreipti ypatingą dėmesį į paskutiniojoj Veiksnių konferencijoj įvykusį skilimą, demoralizuojantį lietuvišką visuomenę šiuo kritišku Lietuvai momentu.
2. Suvažiavimas kreipiasi į Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą nedelsiant imtis iniciatyvos tuos skilimus pašalinti ir siekti vienybės atstatymo mūsų veiksnių tarpe.
3. Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenei ir Altui baigti tarpusavio ginčus ir atkreipti visą dėmesį į bendrą kovą prieš Lietuvos okupantą.
4. Suvažiavimas smerkia bet kurios visuomeninės ir politinės organizacijos skilimus į panašaus pobūdžio lygiagretes organizacijas.

Pažadėdamas "visų mūsų veiksnių darbams visapusišką paramą", suvažiavimas kvietė "visus lietuvių gydytojus jungtis ir aktyviai prisidėti prie Lietuvos laisvinimo darbų".

Užjaučiant pavergtuosius lietuvius, buvo priimtas toks jiems sveikinimas:
PLGS 10-tas suvažiavimas sveikina už geležinės sienos gyvenančius lietuvius ir didžiuojasi jų tautiniu atsparumu. Grožisi pavergto lietuvio-gydytojo darbais ir apgailestauja, kad jis yra suvaržytas laisvai palaikyti ryšį su Vakarų pasaulyje dirbančiais kolegomis.

Reikia tikėtis, kad šis gydytojų suvažiavimas bus paskatinęs tiek visus "ieškoti bendros kalbos ... ir grąžinti mūsų visuomeniniam gyvenimui reikiamą rimtį ir damą" (rezoliucijos žodžiai), tiek ir pačius gydytojus nuteikęs uoliau jungtis dalyvauti lietuvių išeivių gyvenime ir dosniau remti lietuviškuosius reikalus- Vacys Šaulys
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai