Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
— Pirmoji Kanados Lietuvių dainų ir šokių šventė įvyks spalio 11-12 Hamiltone, Ont. Programoj dalyvaus septyni chorai. Tautinius šokius šoks 370 šokėjų. Bus meno ir lietuviškos spaudos parodos, krepšinio ir šachmatų varžybos, Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimas. Sveikinimus lietuviam jau atsiuntė Kanados minis-teris pirmininkas, gen. gubernatorius, mi-nisteriai, provincijos ir miesto vadovybės.

Balfo dvimetinis seimas šiemet įvyks lapkričio 8 Chicagoj, Šv. Mergelės Nekalto Prasidėjimo parapijos salėj, Brigh-ton Parke.

Altos jubiliejinė 35-ta konferencija įvyks lapkričio 22 Pick Congress viešbuty, Chicagoj. Dalyvaus ir žurnalistas W. F. Anderson bei JAV kongresma-nas Edw. Dervvinski.

Ateitininkų Federacijos jubiliejinėj stovykloj Dainavoj baigiamajame posėdy (rugpiūčio 31) Stasio Šalkauskio kūrybinė premija įteikta kun. prof. Stasiui Ylai. Anksčiau šią premiją buvo gavę dr. Juozas Girnius, prof. Antanas Maceina ir prof. Simas Sužiedėlis. Šių metų premijos mecenatai yra dr. A. Laučius, dr. V. Šaulys, dr. A. Razma, dr. Z. Brinkis, dr. O. Vaitas, dr. B. Valadka. Kun. S t. Yla šią premiją perleido moksleivių veiklai stiprinti.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj seimas 1976 prasidės liepos 5 Chicagoj.

M. K. Čiurlionio 100 metų gimimo sukaktis New Yorke bus minima spalio 18-19. Bus surengtas koncertas ir jo kūrinių reprodukcijų paroda.

Tėvų Marijonų Šv. Kazimiero Amerikos provincija išsirinko naują vadovybę: T. Juozas Dambrauskas — provincijolas, T. Stanislovas Saplis — pirmas tarėjas ir viceprovincijolas, T. Viktoras Rimšelis — antras tarėjas, T. Petras Cinikas — trečiasis tarėjas, T. Pranas Garšva — ketvirtas tarėjas, T. Vincas Parulis — ekonomas.

Lietuvių pranciškonų visuotinis susirinkimas įvyko Kennebunkporto vienuolyne rugsėjo 8 - 11. Buvo spręstos šio meto problemos ir pasiruošta ateinnačių metų kapitulai, kurios metu bus renkama nauja provincijos vadovybė. Po to bus skiriami vienuolynų ir įstaigų viršininkai ir kiti pareigūnai. Po šio visuotinio susirinkimo provincijolas su patarėjais padarė šiuos paskyrimus: T. Leonardas Andriekus paskirtas Aidų žurnalo apžvalginio skyriaus redaktorium, T. Rafaelis Šakalys — Kennebunkporto vasarvietės administratorium ir T. Juozapas Bacevičius — pašaukimų ir III Ordino direktorium.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos šių metų laureatai (iš kairės): kun. dr. Pranas Gaida, "Tėviškės Žiburių" redaktorius (žurnalistikos premija); dr. Jonas Grinius (mokslinio veikalo premija už knygą "Veidai ir problemos lietuvių literatūroje", t. I); kun. Alfonsas Grauslys (religinio veikalo premija už knygą "Šviesa tamsoje")

M i r t y s. — Vladas Baltrušaitis,
operos solistas ir chorų dirigentas, paskutiniu laiku buvęs Marquette Parko lietuvių parapijos vargonininkas, mirė liepos 27 Chicagoj.

— Kompozitorius Pranas Ambrazas, ilgametis Šv. Jurgio parapijos vargonininkas, sulaukęs 77 merų amžiaus, rug-piūčio 13 mirė Clevelande. Velionis buvo gimęs 1898 Katilių kaime, Griškabūdžio valsčiuj. 1928 baigė Klaipėdos konservatoriją. Buvo sukūręs keliasdešimt giesmių ir dainų choram, o taip pat lietuviškas ir lotyniškas mišias.

Petras Juodelis, literatūros ir meno tyrinėtojas, rugpiūčio 24 mirė Vilniuj. Velionis buvo gimęs 1909 Aukštadvary. Studijavo slavistiką Vytauto Didžiojo universitete, mokytojavo Virbaly, Panevėžy, Vilniuj. 1929-30 redagavo literatūros ir kritikos žurnalą "Piūvis". 1944-46 dėstė Vilniaus universitete. 1947 suimtas ir kalintas komunistų kalėjimuose. Po ištrėmimo 1956 grįžo į Lietuvą.

— Kun. dr. Andrius Baltinis, Šv. Jurgio parapijos Bridgeporte vikaras, daugelio teologinių ir filosofinių straipsnių autorius, po širdies smūgio rugsėjo 5 mirė Chicagoj. Velionis buvo gimęs 1908 spalio 12. Į kunigus įšventintas 1936, į Ameriką atvyko 1950.

R a š y t o j u o s e. — Prof. dr. Juozo Ereto studija apie "pamirštuosius Baltus" (Die vergessenen Balten) Brazilijos Lietuvių Bendruomenės vadovybės rūpesčiu buvo išversta į portugalų kalbą ir išleista atskiru leidiniu — "Os Balti-cos os esąuecidos".

— Rašytojo Jurgio Gliaudos romano "Pagairės" pristatymą spalio 5 Los Angeles organizuoja Lietuvių Bendruomenės kultūrinių popiečių komisija, kurią sudaro pirm. Alė Rūta, Irena Tamošaitienė, Rimtautas Dabšys, Julius Raulinaitis ir Antanas Polikaitis. "Pagairė" yra gavusi Draugo dvidešimt ketvirtą romano konkurso premiją.

Algio Rukšėno knyga "Day of Shame išrinkta Ohio valstijos bibliotekininkų sąjungos (The Martha Kinney Cooper Ohioana Library Association) geriausia 1973 metų knyga (non fiction srity). Atžymėjimo medalio įteikimo iškilmės bus spalio 25 Columbus, Ouio.

— Vakaras su rašytoju Algirdu Landsbergiu buvo suruoštas liepos 19 Londone, Anglijos Lietuvių namuose. Rašytojas skaitė savo kūrybą.

Kazio Škirpos knygos "Sukilimas" pristatymas New Yorke bus lapkričio 16 Kultūros Židinio mažojoj salėj.

Fabijonas Neveravičius, Londone gyvenąs rašytojas ir vertėjas, sulaukė deimantinės amžiaus sukakties. Jis yra parašęs nemažai romanų, apysakų, novelių rinkinių bei pjesių: "Dienos ir naktys", "Blaškomos liepsnos", "Erškėčiai", "Palaimintas juokas", "Priešai", "Dienovidžio sutemos", "Gulbių sala". Varšuvos PEN klubo premiją F. Neveravičius laimėjo už W. S. Reymonto "Kaimiečių" vertimą.

M u z i k a. — Solistės Ginos Čapkauskienės koncertas New Yorke, Carnegie Recital Hali salėj, bus lapkričio 30. Akom-ponuoja Saulius Cibas iš Bostono.

— Solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis iš Chicagos su Raimonda Apeikyte, pianiste iš Los Angeles, Calif., mėnesį laiko keliavo po Pietų Ameriką ir lietuvių kolonijose Vene-cueloj, Urugvajuj, Argentinoj ir Brazilijoj suruošė 9 koncertus. Juos siuntė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, telkdama lėšas III jaunimo kongresui.

— Solistas Arnoldas Voketaitis su dideliu pasisekimu dainavo Sevilijos kirpėjo operoj Don Basilio rolę rugsėjo pradžioj, Graikų teatre Los Angeles, Calif.

— Solistės Genės Antanaitytės - Ugianskienės rečitalis su Darium Lapinsku ruošiamas rugsėjo 28 Chicagoj, Jaunimo Centre. Rengia Lietuvių televizija.
— Dainavos ansamblis Chicagoj ruošiasi 30 metų sukaktuviniam koncertui. Ansamblio dirigentas muz. Aloyzas Jurgutis naujam muzikiniam veikalui sukomponavo originalią muziką pagal rašytojos Danutės Brazytės - Bindokienės libretą.


— M. K. Čiurlionio kūrinius savo koncertų programon įtraukė Toronte gimusi ir augusi pianistė Ida Krehm-Pick, šiuo metu gyvenanti Šveicarijoj. Su simfoniniais orkestrais ji yra koncertavusi Clevelande, Chicagoj, Philadelphijoj, Londone. M. K. Čiurlionio kūrinius pianistė atliks spalio 6 V. Berlyne įvyksiančiame savo koncerte, o spalio 9 — Milane. Lapkričio mėnesį ji gros M. K. Čiurl ionio kurinius Kanadoj, radijo programos metu.

Aidas, Hamiltono mergaičių choras, spalio 18 dainuos Clevelande, Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos rengiamame koncerte.

— Pianisto Andriaus Kuprevičiaus koncertas New Yorke, Town Hali salėj, įvyks spalio 11.

— Solistė Lilija Šukytė Europoj dainuoja penkiuose operos teatruose — Muenchene, Vienoj, V. Berlyne, Koelne ir Šveicarijos Zueriche.

— Melbourne, Australijoj, gražiai buvo pristatyta K. V. Banaičio opera "Jūratė ir Kastytis". Pristatymą suruošė Lietuvių moterų katalikių draugija. Operą pristatė ir komentavo A. Binkevičiūtė -Gučiuvienė. Techniškuosius pristatymo darbus atliko V. Alekna ir J. Rūbas.

D a i l ė. — M. K. Čiurlionio filmas, vaizduojąs jo dailę ir muziką, buvo sėkmingai rodomas Londone. Anglijos Lietuvių namuose buvo suruošta Čiurlionio reprodukcijų paroda.

— Dail. A. Petrikonio kūrinių paroda rengiama lapkričio 16 Brooklyne, Kultūros Židiny.

— Apie skulptorių Praną Baltuonį iš Montrealio straipsnį įsidėjo didelio tiražo amerikiečių katalikų savaitraštis "Twin Circle". Kartu pridėta ir skulptoriaus nuotrauka. Šio šaknų skulptoriaus parodos buvo surengtos daugely JAV miestų.

— Akademinės korporacijos Romuva lituanistinio švietimo sekcija Australijoj paruošė du 65 spalvotų skaidrių komplektus. Vienas jų, turįs 38 skaidres, lituanistinių mokyklų mokinius supažindins su senovės lietuvių papuošalais. Skaidrėm yra panaudoti archeologiniai radiniai. Antras 27 skaidrių komplektas atskleis skulptoriaus Vinco Jomanto kūrinius. Jis yra Australijoj plačiai žinomas dailininkas, Melbourno karališkojo technologijos instituto skulptūros skyriaus vadovas.

J a u n i m e. — Paryžiaus ir apylinkių lietuviškasis jaunimas 1974-75 mokslo metais kartą per mėnseį Lietuvių Bendruomenės būstinėj turėdavo studijinius susirinkimus, trunkančius po 4-5 valandas. Pašnekesių ar diskusijų forma būdavo paliečiama daug įvairių temų, naudojantis vieno ar kelių referatų bei kviestinių paskaitininkų pateikta medžiaga. Nemažas dėmesys tekdavo istorijai, ekonomijai, lietuvių gyvenimo būdui, papročiam. Šie studijiniai susirinkimai bus atnaujinti ir šiais mokslo metias.

Jaunimo kongreso Vokietijos lietuvių jaunimo atstovų ir Vokietijos LJ Sąjungos valdybos suvažiavimas vyko liepos 19-20 Huettenfelde, Romuvoj. Buvo diskutuojami finansų, kelionės, studijų dienų ir kiti klausimai.

Pasaulio lietuvių jaunimo trečiame kongrese dalyvaus ir JAV bei Kanados lietuvių jaunimo atstovai. New Yorko apygardai atstovauja Marytė Matulaitytė, Vytautas Radzivanas ir Birutė Radziva-nienė. Connecticut apygardai — Sigita Banevičiūtė, Ramunė Bernotaitė ir Liucija Zdanytė. Bostono apygardai — Nijolė Ivaškaitė, Eduardas Meilus, Rima Pa-tašiūtė ir Dalius Vasys. Pietryčių apygardai — Marytė Dambriūnaitė. Ohio apygardai — Vida Gaižutytė, Jurgis Joga, Viktutė Lenkauskaitė, Ugnelė Stasaitė ir Algis Šilėnas. Michigano apygardai — Daina Astašaitytė, Rūta Ilgūnaitė, Rita Matveikytė, Viktoras Nakas, Kristina Sabalytė ir Eglė Turūtaitė. Vidurio Va-akrų apygardai — Indrė Baužaitė, Rimas Baužys, Rimantas Genčius, Jonas Juoze-vičius, Petras Kisielius, Jolita Kisieliūtė, Vitas Lukas, Rūta Nainytė, Alė Pa-bedinskaitė, Emilija Pakštaitė, Pranas Pranckevičius, Rasa Šoliūnaitė, Loreta Stončiūtė ir Algis Tamošiūnas. Vakarų apygardai — Irena Grakauskaitė, Linas Kojelis, Vincas Skirius ir Irena Žukaitė. Kanadoj Torontui atstovauja Algimantas Čepas, Andrius Gaputis, Gabija Juozapavičiūtė, Gediminas Kalinauskas, Jūratė Šeškutė ir Donata Žulytė. Mont-realiui — Kristina Bendžiūtė ir Rasa Lukoševičiūtė. Londonui — Algis Jusys. Linas Kairys, Lydija Kėraitė ir Jurgis Valaitis. Hamiltonui — Anelė Kaminskaitė ir Rūta Šiulytė. St. Catherines — Daiva Šetikaitė. Ottawai — Ladas Gi-riūnas, Windsorui — Paulius Kuras. Kanados šiaurei — Giedrė Poderytė.

Kanados atstovai į trečią lietuvių jaunimo kongresą Pietų Amerikoj renkasi Toronte spalio 25 - 26. Bus nagrinėjamos kongreso temos ir ruošiamas Kanados lietuvių jaunimo veiklos pranešimas.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai