Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Prel. Aleksandras Dambrauskas - Jakš­tas: UŽGESĘ ŽIBURIAI. Biografijų ir nekrologų rinkinys. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Roma, 1975. XVI + 502 psl., 16 dol. Fotomechaniniu būdu perspausdinta Kaune 1930 išleistas vei­kalas — antrasis leidimas.

Petras Maldeikis: MYKOLAS KRUPA­VIČIUS. Lietuvių Krikščionių Demo­kratų Sąjunga, Chicago, 1975. 493 psl., kaina nepažymėta. Iliustruota nuotrau­komis.

Publijus Vergilijus Maronas: BUKOLI-KOS. GEORGIKOS. Vertė dr. Antanas Rukša. Nida, Londonas, 1975, 432 psl., 6.50 dol. Pats šių Vergilijaus veikalų vertimas užima 195 - 361 psl. Kitą tekstą sudaro vertėjo straipsniai apie autorių, jo veikalus, heksametrą, žodyną, stilių.

Kun. dr. Vytautas Bagdanavičius, M.I.C.: VIENUOLINIS GYVENIMAS ARKIV. JURGIO MATULAIČIO SAM­PRATOJE. Immaculata Press, Putnam, Conn., 1975, 88 psl. Leidinys pažymė­tas: "rankraščio teisėmis".

AŠTUNTASIS AMERIKOS LIETU­VIŲ KONGRESAS. Spaudai paruošė Juozas Prunskis. Amerikos Lietuvių Taryba, Chicago, 1975, 118 psl. 1974. DC.28 - 29 įvykusio ALTos kongreso ap­rašas su sveikinimais, paskaitomis, etc. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai