Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Yla — Prabilęs pasauliui savita kalba ............................................................ 337
Aleksis Rannit — Laikas Čiurlionio tapyboje ........................................................... 343
Giesmių giesmė — vertė Alfonsas Nyka Niliūnas .................................................... 350
Juozas Vaišnora, M.I.C. — 1863 m. sukilimas ir dvasiškija .................................... 357
Jolanta Malerytė — Eilėraščiai ................................................................................. 362
Linas Kojelis — Jaunieji revoliucionieriai Amerikos universitetuose ..................... 363
Aleksandras Pakalniškis — Vestuvės Žemaičiuose ................................................. 367

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Ceferino Iujnevich-Juknevičius — Kazimieras Čibiras ............................................. 371
Antanas Klimas — Lietuva ir lietuviai naujojoje Encyclopedia Britannica laidoje .. 376
A. Gst. — Rašytojas Marius Katiliškis ...................................................................... 377
Romas Kasparas — Gastrolės Pietų Amerikoje ........................................................ 380
Mūsų buityje ................................................................................................................. 381
Viršelio 1 ir 4 psl.: Vladas Vildžiūnas — M. K. Čiurlionio paminklinis biustas Druskininkuose rugsėjo 21 d. Archit. R. Dirčius. Viršelio 3 psl. — V. K. Jonynas — M. K. Čiurlionio portretas (medžio raižinys)
Šis numeris iliustruotas M. K. Čiurlionio kūriniu nuotraukomis. Be to, dar D. Paulukaitienės - Zubivaitės Čiurlionio ir Čiurlionienės bareljefu, Paberžės bažnytėlės, senosios Žemaitijos, Kaukazo kalnų, Kazimiero Čibiro, Mariaus Katiliškio, dr. Jono Puzino, dr. Juozo Jakšto, dr. Antano Kučo ir solistų N. Linkevičiūtės bei B. Prapuolenio nuotraukomis.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M.
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of Wisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, Washington, D. C), R. Šliažas (Edinboro atate College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
OCTOBER, 1975
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid a t Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai