Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė red.   
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. Tomas IV. Redagavo Simas Sužiedėlis ir Juozas Jakštas, talkinami Ritos Kapočiū-tės ir Mykolo Drungos. Leidėjas — Juozas Kapočius, Boston, 1975. 572 psl., 20 dol.

Juozas Daumantas: FIGHTERS FOR FREEDOM. Lithuanian Partisans Versus the U.S.S.R. (1944-47). Iš lietuvių kalbos išvertė E. J. Harrison ir leidykla Many-land Books. Copyright — Nijolė Bražė-naitė-Paronetto. Manyland Books, New York, 1975. 254 psl., 9.95 dol.

JORGE GUILLEN. Edicion de Birutė C iplijau skaitė. Col. El escritor y la Critica. Madrid. Taurus Ediciones, S.A., 1975. 422 p. Tai 35 straipsnių apie Jorge Guillėn rinkinys su redaktorės B. Cip-lijauskaitės trumpu įvadu.

ŠVĖKŠNA. Redaktorė Alicija Rūgytė. Švėkšniškių draugija, Chicago, 1974. XIV + 536 psl., 10 dol. Gausiai iliustruotas leidinys su daugelio autorių straipsniais.

Alfonsas Žiedas: MINTIJANČIO ŽMOGAUS ŽODIS. Žmonijos humanizacijos problematika. Išleista paties autoriaus lėšomis, Chicago, 1975. 262 psl.

LITUANUS, Vol. XXI, Summer 1975, 80 p. Šis numeris redaguotas Br. Vaškelio ir skirtas M. K. Čiurlionio 100 metų gimimo sukakčiai. Apie M. K. Čiurlionį duodami A. Rannito, J. M. Vaštokienės ir R. Viesulo straipsniai. A. E. Senn pateikia užrašus iš savo pokalbio su prof. M. Biržiška 1956 m.

KELIAUJAME SU DAINA. Hamiltono mergaičių choro Aido, vadovaujamo solisto Vc. Verikaičio, įdainuota stereo plokštelė, iš viso 12 dainų. Išleido Tėvų komitetas. Užsisakymui choro administratoriaus adresas: J. Pleinys, 84 Balsam Ave. So., Hamilton, Ont. L8M 3B3, Cana-da.

Bronius Budriūnas: TU VILNIUJ PASILIK, VALDOVE. Kantata Gedimino sostinės 650 metų jubiliejui (mišriam chorui, basbaritonui ir deklamatoriui). Žodžiai K. Bradūno. Brooklyn, N.Y. 1975. 30 gaidų puslapių, kaina 2 dol. Kantatos parašymą ir išleidimą finansavo prel. J. A. Karalius.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai