Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Volertas — Visuomeninis darbas ............................................................. 385
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai ........................................................................... 391
Antanas Maceina — Kapas be paminklo (Juozo Brazaičio mirties metinėms ....... 393
A. Ivaška — Rugsėjis Škotijoje (Eil.) ....................................................................... 403
Aleksandra Kašubienė — Adomo Galdiko kūrybinė raida ..................................... 404
Viktorija Skrupskelytė — Neišsipildžiusių troškimų poezija (Žvilgs-
nis į Juozo Kėkšto kūrybą) ........................................................................................ 408


IŠ MINTIES IR GYVENIMO
L. A. — 1975 m. Nobelio premijos laureatai ........................................................... 415
A. Radžius — Trečias žvilgsnis į Merkurijų ............................................................ 416
Cezaris Surdokas — Jubiliejinė ateitininkų stovykla ............................................. 417
A. Mažiulis — Lituanistikos Instituto suvažiavimas ............................................... 424
Pr. V. — Emigrrantologo rimbas ir mentaliteto skurdumas ................................... 428
Mūsų buityje ............................................................................................................. 429

KNYGOS
Juozas Prunskis — Krikščionybės šviesa moderniojo gyvenimo
tamsumoje (Alfonso Grauslio knyga) ...................................................................... 431

Viršelio 1 psl.: Juozo Brazaičio nuotrauka (Vyt. Maželis). Viršelių 4 psl. — A. Galdiko piešinys.
Šis numeris iliustruotas Adomo Galdiko tapybos kūrinių nuotraukomis (Vyt. Maželis), Juozo Kėkšto, St. Ylos, E. Montale, A. Sakharovo ir Merkurijaus nuotraukomis. Taip pat nuotraukomis iš jubiliejinės ateitininkų stovyklos, Lituanistikos Instituto suvažiavimo ir Čiurlionio premijos už muzikos kūrinius įteikimo.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.ML
♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Cleveland State University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (University of Ottavva), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (Catholic University of America, VVashiiigton, D. C.), R. Šliažas (Edinboro statė College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
NOVE MB E R, 1975
Cultural magazine published monthiy except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai