Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1975 M. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   

Spalio mėnesį paskelbti 1975 metų Nobelio premijos laimėtojai. Šiais metais jų yra net 10 asmenų, nes paskiros mokslinės premijos įteiktos kolektyviškai, atžymint kelis mokslininkus už savitą įnašą ton pačion sritin.
Premiją už fiziką paskirta 3 mokslininkams, vysčiusiems teoriją apie atomo branduolį. Trijulę sudaro amerikietis James Rainwater, profesoriaująs Columbia universitete New Yorke ir du Danijos piliečiai — Aage N. Bohr ir Ben Mottelson. Bohro tėvas, Niels Bohr, garsus fizikas, taip pat yra gavęs Nobelio premiją ir prisidėjęs prie pirmosios atominės bombos susprogdinimo Alamos tyruose. Sūnus nuo pat vaikystės dirbo su juo.

Premiją už chemiją gavo 2 mokslininkai — John Warcup Cornfort, gimęs Australijoje ir dirbąs Oxfor-do universitete Anglijoje, ir Vladi-mir Prelog, gimęs Jugoslavijoje, o profesoriaująs Ziuriche Šveicarijoje. Jų moksliniai laimėjimai liečia komplikuotų biologinių molekulių sudėtį, kaip antibiotikų ir pan. Cornfort yra gimęs kurčias ir susikalbėti gali ženklais bei raštu. Kito kalbą jis supranta iš lūpų.

Premiją už mediciną bei fiziologiją gavo taip pat trys mokslininkai, visi Amerikos piliečiai — David Baltimore, dėstąs Massachusetts technologijos institute, Renato Dul-becco, profesoriavęs Kalifornijos technologijos institute, o dabar atliekąs vėžio tyrinėjimus Londone, ir Howard Temin iš Wisconsino universiteto. Jų atradimai sukasi aplink santykį tarp virusų ir celės genetinių medžiagų vėžio ligose.

Nobelio taikos premiją laimėjo tik vienas asmuo — žinomasis rusų disidentas ir taip pat jų vandenilio bombos vadinamas "tėvas" Andrei D. Sakharov. Šalia Solženicyno, tai didžiausias kovotojas už laisvę šių dienų Rusijoje, kuris labai sielojasi ir Lietuvos vergove. Kaip paskyrimo rašte sakoma, Sak-harovas taikos premiją gavo ne už tai, kad "kovoja prieš jėgos vartojimą ir žmogaus išniekinimą, bet už idealią valstybės formą, pilnai paremtą teisingumo dėsniais". Ten pat pažymima, jog "Sakharovo ryžtingos pastangos įgyvendinti taiką yra paskatinimas visiems pastovios taikos siekėjams". Pažymima ir tai. kad "Sakharovas įspėjo ir pavojų, einantį iš apgaulingos detente politikos, pagrįstos miglotais lūkesčiais".

Sakharovo išaukštinimas Nobelio taikos premija, žinoma, labai suerzino sovietų valdžią. Ta premija laikoma provokacija prieš Rusijos žmones, o laureatas vadinamas net Judu. Valdžios spaudžiami, 72 Mokslo Akademijos nariai pasirašė pareiškimą, smerkiantį Sakharovą, kaip asmenį ir mokslininką. Ypač žiauriai jis puolamas laikrašty Trud. Panašiai buvo daroma ir su ankstesniaisiais Nobelio premijos laureatais rusais — Pasternaku ir Solženicynu.

Nobelio premija už literatūrą suteikta italų poetui Eugenio Montale. kaip komisijos rašte pasakyta, "už žmogiškų vertybių išskleidimą gyvenimo be iliuzijų šviesoje". Ten jis vadinamas šio meto pasaulio svarbiausiu poetu.

Lauretas yra gimęs 1896 m. Genuos mieste, pirklio šeimoje. Pradžioje bandė dainininko profesiją, bet anksti perėjo į žurnalistiką ir poetinę kūrybą. Kurį laiką buvo Turine leidžiamo žurnalo Primo Tempo literatūros recenzentas bei kritikas.

Vėliau dirbo Florencijoje knygų leidykloje ir bibliotekoje, kol fašistų buvo atleistas už nenorą prisitaikyti. Tapęs bedarbiu, užsiėmė vertimais. Italų kalbon išvertė tokins autorius, kaip Šekspyrą, O'Neill, Melville, Dorothy Parker ir kt. Nuo 1948 m. gyvena Milane ir dienrašty Corriere della serra rašo muzikos ir literatūros kritikos klausimais. 1967 m. Italijos prezidentas Saragat suteikė poetui garbės senatoriaus titulą. Eugenio Montale nėra gausus poetiniais raštais — vos 5 rinkiniai per 50 metų! Jo kūryba yra metafizinio pobūdžio ir reikalaujanti pastangų iš skaitytojo. Pats poetas — labai uždaras žmogus, vengiąs viešumos ir neturįs daug draugų. Bet gerbėjų literatūriniuose sluoksniuose turi daug. Jo įvertinimas Nobelio premija literatūros pasauly nebuvo staigmena. Bendrajai visuomenei Montale kūryba sunkiau prieinama dėl jos uždarumo ir atitrauklumo. Pats poetas įspėja, kad jo poezija negali būti suvokta, kaip programinė misija, bet labiau, kaip kvietėja į viltį.
Nobelio premijų iškilmingas įteikimas bus gruodžio 10 Stockholme.

Kiekvienas laureatas iš karaliaus rankų gaus raštą ir 142,000 dol. Gavusieji kolektyvinę premiją, ta suma turės lygiai pasidalinti.
L. A. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai