Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Feliksas Jucevičius: MENAS SPALVŲ IR FORMŲ ŽAISME. Atspaude Imma-culata spaustuvė Putname. 1975, 240 psl., 5 dol.

ANGLŲ NOVELĖ. Anglų rašytojų novelių antologija. Sudarė Povilas Gaučys. Atspaude "Laiko" spaustuvė Buenos Aires 1974. 460 psl.

Į LAISVĘ. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai. Vyr. red. dr. Kajetonas Čeginskas, atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne, 144 psl., kaina 4.50 dol. Turinyje: dr. V. Kazlauskas — Lietuvių viltys išlaisvinimo teologijos šviesoje, Marija-Aušra Jurašienė — Kūrybos problema dabartinėje Lietuvoje, Julius Vidzgiris — Marksistinis žmogaus samprotis ir žmoniškumo siekis. Dokumentų šviesoje: Jono Jurašo liudijimas. Apžvalginėje daly — Idėjos ir darbai — rašoma apie Lietuvos Bažnyčią šveicaro akimis (J.V.), Ne Muravjovo laikai (A.S.), Lietuvos demografiniai rūpesčiai (dr. J.V.). Kitos apžvalgos: Veiksniai kryžkelėje (K. Nemura), Vasario 16-sios gimnazija, Lietuviškos programos Laisvės Radijuje (dr. J. Gintautas), Nuo Vienos iki Helsinkio (V. Vaitiekūnas), Tarptautinis atoslūgis (E.V.Š.). Plačiai paminėtas FB studijų savaičių dvidešimtmetis Europoje ir Amerikoje ir t.t.

DIEVUI IR TAUTAI. Leidinys Mykolo Krupavičiaus paminklo pastatymo proga. Paminklui statyti komitetas, Chicago, 1975, 60 psl. Leidiny pateikiamos kalbos, pasakytos atsisveikinant su a. a. prel. M. Krupavičiumi, aprašoma jo laidotuvės, informuojama apie paminklui statyti komitetą.
Atspaudai iš LKM Suvažiavimo Darbų
VIII tomo (Roma, 1974): Jonas Aistis: Kan. Juozas Tumas - Vaižgantas, 14 psl.; Pranas Gaida - Gaidamavičius: Krikščionis tarp kolektyvizmo ir individualizmo, 24 psl.; Juozas Girnius: Tauta kaip žmogiškoji tikrovė, 36 psl.; Antanas Vaičiulaitis: Stendhalis Lietuvoje, 18 psl.

Paulius Rabikauskas: "AUDITOR LITTERARUM CONTRADICTARUM ET COMMISSIONS DE JUGES DE-LEGUES SOUS LE PONTIFICAT D'HONORIUS III. Atspaudas iš Biblio-thėąue de l'Ecole des Chartes (t. CXXXII. 1973, p. 213-244). Paris, 1975.

VARPAS, Nr. 13, 1975, 248 psl. Red. A. Kučio str. paminima V. Kudirkos 75 mirties metų sukaktis ir iš "Draugo" priedo perspausdinamas V. Maciūno str. apie Lietuvos himno istoriją. V. Čižiūnų str. paminima A. Smetonos gimimo šimtmetis. S. Pūtvytė - Mantautienė pateikia atsiminimų. Duodami dr. J. Pajaujo, B. Novickienės ir B. Paramsko nekrologai.

Įvairūs leidiniai: AKIRAČIAI, Nr. 5 (pokalbis su dr. V. Sruogiene), 6 (V. Sevruko 1966 m. str.), 7 (pokalbis su Iz. Vasyliūnu); KRIVŪLĖ, Nr. 2; LIETUVIŲ DIENOS, Nr. 5 (str. apie solistą A. Voketaitį), 6 (Antano Gustaičio ir Y. Vizgirdos pasikalbėjimas literatūros, dailės ir kt. kultūriniais klausimais); (kat. moterų) LKMOPS ŽINIOS, Nr. 1 (15); MEDICINA, Nr. 1, 2 (J. Puzino ir Pr. Bagdo str. apie prof. P. Avižonį, gydytojų X suvažiavimo aprašas); MITTEI-LUNGEN DER DEUTSCH-LITAUI-SCHEN LITERARISCHEN GESELL-SCHAFT, August 1/1975, 16 psl.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai