Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lietuvybė [165-211] PDF Spausdinti El. paštas
Andriekus, Leonardas. Lietuvių parapijos pavojuje. - Žr.1138.

165v Nerangumo piktžolė: [Priekaištai vengiantiems dalyvauti liet. bendruomenės renginiuose, nepalaikantiems lietuvybės] // 1954.- Nr.9.- P. 431. - Parašas L. Gendrutis.

Tėvams ir motinoms. - Žr.2487.

Antanaitis, Henrikas. Lietuvybė 2000 metais. - Žr.2100.
166.Apie lietuvybės padėtį Amerikoje: [Anket. apklausos duomenys] // 1950. - Nr2. -P.94, Parašas:J

167. Atsišaukimas į lietuvius studentus: [{vairių studentų organizacijų atstovai kviečia jaunuosius lietuvius neužmiršti rietuvių kultūros, lietuvybės] // 1961. - Nr.l -P.42-43.

168. Atskirų kolonijų vaidmuo bendrajame bare: (Vietoj korespondencijos iš Bostono): [Lietuvybės problema išeivijoje, lietuvybės palaikymo institucijos] // 1959. -Nr.8. - P.366-367. -Parašas: J.A.

169. Aukos ir aukotojai: [Str. iš "Tėviškės žiburių", 1988 m., Nr.l, apie vengiančius aukoti lietuvybės reikalui] // 1988. - Nr.2. - P.137-138.

170. Baltinis, Andrius. Idealizmas - lietuvybės išlaikymo pagrindas // 1952. -Nr.9. - P.385-389: iliustr.

171. Lietuviškosios praeities aktualumas [lietuvybės išlaikymui] // 1965. -
Nr.2. - P.49-52, 53-56.

Mūsų tremties jaunimas vertybių kryžkelėje. - Žr.2103.

Parapija - tautinio individualumo puoselėtoja. - Žr.1150.

172. Tautiškumo problema tremtyje [išeivijoje] // 1955. - Nr.2. - P.49-57.
Bartusevičius V. Išeivijos jaunimas ir pavergta Lietuva. - Žr.2104. Bendruomenė pasisako. - Žr.1904.

173. Brazaitis, J[uozas]. Antras veiksmas prasidėjo: [Apie tremtinių emigraciją į kitas šalis: Lietuvybės išlaikymo problemos] // 1949. - Nr.25. - P.145-148.

174. Brizgys, Vincentas, vysk. Religijos ir moralės vaidmuo tautos ir tautiškumo išlaikyme // 1950. - Nr.4. - P.145-148.

175. Čižiūnas, Vaclovas. Jaunimo problema lietuviškoje išeivijoje: [Lietuvybės išlaikymas] // 1966. - Nr.l. - P.l-6.
Lietuviškoji ir mišrioji šeima tautinėje misijoje. - Žr.2683.

176. Tautinės sąmonės ugdymas ir išlaikymas emigracijoje // 1950. - Nr.9. -
P.385-396; Nr.10. - P.456-466: iliustr.

177. Gaidamavičius, Pranas. Jaunimas dviejų kultūrų sankryžoje: [Lietuvybės problema išeivijoje] // 1966. - Nr.2. - P.53-58.

178. [Girnius, Juozas]. Jaunimo ir "nebe jaunimo" klausimu: [Mintys dėl lietuvybės palaikymo jaunimo tarpe] // 1968. - Nr.4. - P. 178. -Parašas: Al.

179. Lengva nusivilti maža tauta: [Apie kultūros darbuotojo vaidmenį
palaikant tautiškumą] // 1951. - Nr.8. - P.382-384. -Parašas: Juozas Alaušius.

180. Mišrių šeimų "tikrovė" [liet. išeivijoje] // 1969. - Nr.10. - P.433-440.
"Pusinis" jaunimo lietuviškumas. - Žr.2111.

181. Tautinės moralės pagrindų beieškant: [Dėl lietuvybės palaikymo liet.
išeivijoje] // 1950. - Nr.2. - P.54-56, 58-62.
Tautinio auklėjimo problema tremties mokykloje. - Žr.2501.

182. Tautinis nejautrumas ir srovinis irzlumas: [Dėl nesutarimų išeivijoje
lietuvybės išlaikymo klausimu] // 1971. - Nr.4. - P.177. - Parašas: Alaušius.

183. Tikėjimas priešais neviltį: Pora minčių, "tremtinių" optimizmui išvirtus
"emigrantų" pesimizmu: [Mintys apie lietuvybės palaikymą liet. išeivijos tarpe] // 1959. - Nr.5. - P.233-242.

184. Tyla neišsprendžia klausimų: [Problemos įvedant liet. k. liturgijon ir
jos reikšmė lietuvybės palaikymui išeivijoje] // 1965. - Nr.5. - P.221-223. -Parašas: Alaušius.

Girnius K. Apie katalikybės ir tautiškumo ryšius Lietuvoje. - Žr.1180.

185. Gravrogkas, Julius. Dvi galimybės - amerikonizmo ar tautinių kultūrų kelias // 1954. - Nr.5. - P.236-237.

Grinius Jonas, dr. Lietuviai studentai ir jų vyresnieji Jungtinėse Amerikos Valstybėse. - Žr.2543.

186. Menas ir mokslas lietuvių tautos tarnyboj: [Pranešimas liet. taut.
potencialui išlaikyti skirtoje konferencijoje, Švab. Gmiundas, 1950 m. saus. 12-13d.] // 1950. - Nr.9. - P.419-422.

Yla S t. Lietuviškasis nacionalizmas liberalizmo ženkle. - Žr.8583.

Ivinskis Z. Lietuvių tautos valstybinės sąmonės reikšmingieji etapai. -žr.8587.

Praeities reikšmė lietuvių tautos išsilaikymui. - Žr.8594.

187. Janavičius, Vytautas. Ar įmanoma lietuviais nebūti?: Iš Australijos liet.
studij. diskusijų: [Lietuvybės išlaikymo klausimai] // 1974. - Nr.10. - P.447, 450-453:
iliustr.

Kojelis J. Tautinių parapijų problemą svarstant. - Žr.1200.
Kriaučiūnas R. Tautybė beveidėje minioje. - Žr.627.
Lietuvybės išlaikymo parapijose sekcija. - Žr.269.

188. Lietuvybės klausimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse // 1949. - Nr.24. -
P. 141-143. -Parašas: J.Ž-kas.

Maciūnas V. Mūsų literatūra tautos tarnyboje. - Žr.6364.

189. Milius K. Kremliaus naujasis planas surusinti Lietuvą: [Komentuojama TSKP
XXII suvažiavime priimtos programos "tautų susiliejimo" koncepcija] // 1962. - Nr.3.
IM32-133.

Mockus K. Jaunimo problemos. - Žr.2123.

Musteikis, Antanas. Bendruomenės drumzlės. - Žr.6370.

190. Nemirštanti lietuvybė: [Nagrinėjami įvairūs lietuvybės išlaikymo
aspektai] // 1964. - Nr.7. -P.297-305.

191. Organizacinio karščio paraštėje: [Lietuvybės išlaikymo išeivijoje
klausimai] // 1952. - Nr.4. - P.190-191.

192. Tautinės atsparos pavidalai: [Taut. kultūros išlaikymo išeivijoje
problemos] // 1969. - Nr.2. - P.58-64.

Tautinis auklėjimas šeimoje. - Žr.2627.

Naujokaitis P. Knyga ir lietuviškoji sąžinė. - Žr.456.

193. Norvilas, Algimantas. Kalba ir tautinė sąmonė: Paskaita, skaityta LKMA UVažiavime Romoje 1988 m. // 1989. - Nr.4. - P.244-253. - Išnašos: 54 pavad.

194. Pauliukonis, PrĮanas]. Vasaros mergaičių stovyklos: [Nekalto Prasidėjimo \< .m/ organizuotos lietuv. stovyklos Putname, Conn.] // 1959. - Nr.5. - P.229-232: iliustr.

195. Puišys, Jonas. Vaikų vasarinės stovyklos: [Organizuojamos pagilinti liet. k. Kini M, supažindinti su liet. papročiais, dainomis] // 1953. - Nr.5. - P. 238-239.

Saulaitis A. Išeivijos lietuvių jaunimo prasmės beieškant. - Žr.2126.

Žvilgsnis į Brazilijos lietuvius. - Žr.1784.

196. Sealey, Raphael. Jankifikacijos klausimu: [Diskus, str. siūloma lietuviams
Malkyti lietuvybe įvairiose gyvenimo srityse] // 1970. - Nr.l. - P.40-41.

197. Sideravičius, Kazimieras. Studento krikščioniškas žvilgsnis į lietuvio misiją: [Mintys apie lietuvybės išlaikymo problemą svetimo mentaliteto fone] // 1974. -Nr.6. - P.255-258.

198. Skandinavas (slapyv.). Lietuvybė ir amerikonizmas: [Atsiliepimas į J.Girniaus str. "Tautinės moralės pagrindų beieškant", išsp. "Aiduose", 1950, Nr.2] // 1951. -Nr.4. - P.189-190.

Stančienė D. Katalikybė ir lietuvių tautinė savimonė. - Žr.1249.

199. Stanevičius, Alfredas, dr. Tautinės savimonės ugdymas išeivijoje: Paskaita, skaityta 1981 m. vas. 11-15 d. Pietų Amerikos liet. kongrese, Buenos Aires // 1981. -Nr.5. - P.273-279.

200. Stepanas, Antanas V., dr. Lietuvio ateitis Australijoj: Jaunimo žodis iš Australijos: [Lietuvybės išlaikymo problemos] // 1970. - Nr.10. - P.453-455.

201. Nepriklausomybė - praeitis, dabartis ir ateitis: [Kanberos liet.
bendruomenės pirmininko mintys apie Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvybės išlaikymą išeivijoje] // 1984. - Nr.4. - P.242-244.

202. Sužiedėlis, Antanas, dr. Lietuvybę atgaivinti, išlaikyti ar sukurti?: Dr. A.Sužiedėlio paskaitos santr.: [Paskaita skaityta 1982 m. spal. 14-16 d. Čikagoje, "Ateities" akad. savaitgalyje tema "Lietuvis išeivis - naujų sąvokų ieškojimas"] / Parengė K.T. // 1984. - Nr.l. - P.51-52.

203. Šimkutė-Pocienė, Lidija. Lietuvių emigracinės bendruomenės likimas ir mes: [Mintys apie lietuvybės išlaikymą] // 1977. - Nr.9. - P.419-421.

204. Širvaitis, KĮazimieras], kun. dr. Tremtiniai ir lietuviškųjų papročių ir tradicijų palaikymas // 1950. - Nr.6. - P.267-270.
Šoliūnas J. Lietuviškų parapijų problema. - Žr.1254. Tercįjonas V. Tautinių parapijų problemą svarstant. - Žr.1256.

205. Trimakas, Kęstutis. Išeivių lietuvybė religinėj praktikoj ir bažnytinėj
santvarkoj: (Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę 1972 m. anketos duomenys) // 1974. -
Nr.l. - P.3-13.

206. - Mokslinė konferencija apie tautinės sąmonės išlaikymą išeivijoje
[Čikaga, 1985 m. lapkr. 23-24 d.: Darbo apžvalga] // 1986. - Nr.l. - P.67-68.

207. Urbanavičius, Kazimieras. Ir čia esama tragedijos: [Dėl lietuvių nutautėjimo užsienyje] // 1950. - Nr.3. - P.136-137. -Parašas: J.Kmitas.

208. Vardys-Žvirzdys, Vytautas S. Lietuviškas dialogas: [Mintys apie lietuvybės išlaikymą išeivijoje. JAV] // 1956. - Nr.6. - P.241-245.

209. Volertas, Vytautas. Lietuvybės rūpestis ir katalikų institucijos: [Apie lituanist. švietimą išeivijoje] // 1965. - Nr.5. - P.217-220.

210. Rūpestis ateitimi: [Lietuvybės palaikymo problemos JAV] // 1980. -
Nr.4. - P.226-229.

211. Zubras, Albertas. Studijų dienos Australijoje: Lietuvybės išlikimo aktualijos [Melburnas, 1970 m. kovo 20-27 d.: Pranešimų ir pasisakymų apžvalga: Dalyvavo A.Mauragis, K.Kemežys, A.Stepanas, K.Zdanavičių s, M.Didžys, D.Simankevičienė ir kt.]// 1970. - Nr.5. - P.22-22.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai